Home / Časopisi / 2015 / Časopis 7-8/18

Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine

Fuad Balta

Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija

 • Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa o obrtu, konkretnoj djelatnosti koja se želi obavljati i oporezivanju ostvarenog dohotka, odnosno dobiti od obavljanja djelatnosti. Osnovna dilema koja se javlja tom prilikom je da li je bolje osnovati društvo ili obrt. Obrtom se smatra ono što je definisano Zakonom o obrtu: samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih gospodarskih i drugih djelatnosti u osnovnom i dopunskom zanimanju, u svrhu postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu, kao i obavljanje trgovinske, ugostiteljske i turističke djelatnosti. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba sa kojima je u obavezi potpisati ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom. Osnivanje društva čini se kao jedan ozbiljniji, rizičniji i komplikovaniji poduhvat, počevši od registracije na sudu, propisa o vođenju računovodstva, te mogućeg neuspjeha u obavljanju djelatnosti te, u vezi s tim, sudskih postupaka stečaja i likvidacije društva, itd. Osnivanje obrta čini se jednostavnije zbog načina izdavanja odobrenja od općine i vođenja knjiga. Također, postoji mogućnost obavljanja obrta kao osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti, što također ima uticaja na porezne obaveze, odnosno obaveze za porez na dohodak i doprinose.

Dr. sc. Jozo Piljić

Upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihov računovodstveni i porezni tretman

 • Zakonima o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na kantonalnoj (županijskoj)  razini uređena su prava i obveze vlasnika posebnih dijelova zgrade – etažnih vlasnika o korištenju i upravljanju zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade i njihovom održavanju. Međusobna prava i obveze u pogledu korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova etažni vlasnici reguliraju međuvlasničkim ugovorom. Propisima nije određen način knjigovodstvenog praćenja i izvještavanja sredstava zajedničkih rezervi stambenih zgrada. Upravitelj sam odlučuje kako će knjigovodstveno pratiti prikupljanje i odliv sredstava zajedničke rezerve. Osnovu kvalitetnog knjigovodstvenog praćenja sredstava zajedničke rezerve, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada je dobro postavljena analitička evidencija zgrada, prostora, vlasnika, stanara, zaduženja, priliva i odlijeva sredstava po raznim osnovama. Upravitelj se može odlučiti za jednostavno knjigovodstveno praćenje sredstava zajedničke rezerve koje sadržava pozicije prihoda i rashoda. Najefikasnije praćenje sredstava zajedničke rezerve je preko žiro-računa za svaku zgradu posebno, kako bi se osigurali podaci o stanju sredstava zajedničke rezerve za svaku zgradu posebno.

Mr. oec Elman Nadžaković

Pristupi i metode vrednovanja marke

 • U uslovima tržišne privrede marka predstavlja prepoznatljivo ime i/ili simbol (kao što su logo, zaštitni znak, ili dizajn) namijenjen za identifikaciju robe ili usluga bilo jednog ili grupe prodavača, s ciljem razlikovanja proizvoda ili usluge od konkurencije. Na taj način marka signalizira kupcu porijeklo proizvoda, i tako štiti i kupca i proizvođača od konkurencije koji pokušavaju ponuditi proizvode koji izgledaju isto. Marka diferencira kompanije jednu od druge. Osnovna vrijednost marke danas jeste upravo psihološka vrijednost i predstavlja nematerijalno dobro. Razvojem tržišne privrede važnost marke je sve više dobijala na značaju, pa se tako došlo do saznanja da marka ima svoju finansijsku vrijednost, te da je prevazišla svoju osnovnu namjenu i cilj koji se ogleda u identifikaciji i razlikovanju proizvoda ili usluge od konkurentskih.

Dr. sc. Dinka Antić

Porezno savjetovanje u RS

 • Zakonom o  poreznom savjetovanju u Republici Srpskoj (RS) uređuje se oblast poreznog savjetovanja, pružanje stručne pomoći u pitanjima koja se odnose na porezna prava RS, način i uvjeti sticanja zvanja poreznog savjetnika, kao i njihovo organiziranje. Iako je odmah nakon usvajanja Zakona donesen i Pravilnik o primjeni Zakona on nije bio primijenjen u praksi. Nedavno je ministar financija RS donio novi Pravilnik o načinu i uvjetima za stjecanje zvanja porezni savjetnik i postupak registriranja društva za porezno savjetovanje, te uspostavu registra iz sfere poreznog savjetovanja.

Jasmin Omeragić

Računovodstvo kao sistem informatičke (samo)kontrole poslovanja

 • Doista je konstatacija da je računovodstveno informatički sistem jedan od najvažnijih dijelova kompletnog informatičkog sistema firme – bila i ostala standardna istina. Upravo je računovodstvena funkcija firme zaslužna za sistematsko prikupljanje, obradu i generiranje svih podataka vezanih za finansijske transakcije, kao i za određene kvantitativne pokazatelje rezultata poslovanja. Decenijama, koje su iza nas, mjeri se vrijeme od kada su se u računovodstvu „odomaćili“ računari. Današnje doba karakteriše opća pohlepa za novim informacijama, koje pored početnog kapitala predstavljaju prvi i osnovni preduvjet za početak bavljenja bilo kakvim poslom, jer  upravljanje poslovanjem bez informacijske podrške potpuno je nezamislivo. Bilo da se radi o informacijama količinskog ili finansijskog profila, bilo da su to informacije koje nam ukazuju dokle smo došli, kuda, za koliko vremena i sa kojim finansijskim efektom ćemo u svome poslovanju stići, sve one su nam prijeko potrebne, a svi faktori bilo kojeg radnog procesa potvrdit će (u praksi) činjenicu da je za najveći broj važnih poslovnih informacija upravo zaslužan računovodstveni sistem svake firme. Činjenica je također da će upravo računovodstvo zabilježiti sve poslovne promjene i dešavanja koja se mogu vrijednosno izraziti.

Bernard Iljazović

Modernizacija poslovanja implementacijom elektronskog potpisa

 • S napretkom moderne informatičke tehnologije, odnosno digitalizacije poslovni subjekti moraju se što uspješnije prilagođavati novonastalim okolnostima kako bi pravodobno reagirali na sve izazove, te izbjegli moguće rizike. Stoga je potrebno na razini države stvoriti preduvjete koji bi omogućili sigurno i ekonomično elektronsko poslovanje. Bosna i Hercegovima novim zakonskim rješenjem u području elektronskog poslovanja, odnosno primjenom elektronskog potpisa prati pozitivnu praksu europskih država koje isti već koriste u poslovanju, te na taj način svoje nacionalno zakonodavstvo usklađuje s europskim, a što predstavlja veliki korak naprijed na njezinom putu u članstvo Europske unije. Njegova implementacija pridonijeti će povećanju razine sigurnosti i povjerenja u elektroničke transakcije, koje je osobito značajno s obzirom na sve veći rast poslovanja s prekograničnim učincima. U konačnici, dovesti će do stvaranja sigurnijeg i pouzdanijeg poslovnog i društvenog okruženja koje će se pozitivno odraziti kako na domaće tako i na inozemne investitore.

Emsud Muhadžić

Razrješenje članova nadzornog odbora

 • Članove nadzornog odbora, bira skupština dioničkog društva, koja ih isto tako može i razriješiti. Skupština dioničkog društva odlučuje o izboru i razrješenju članova nadzornog odbora pojedinačno, a također odlučuje i o drugim pitanjima bitnim za poslovanje dioničkog društva, u skladu sa zakonom i statutom dioničkog društva. Predsjednik i članovi nadzornog odbora imenuju se na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora. Skupština također može razriješiti predsjednika i članove nadzornog odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani.

Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Prevazilaženje organizacionih prepreka procesa rada internih konstituenata unutar korporativnog upravljanja kompanijama u Evropskoj uniji 

 • Organizovanje internih korporativnih konstituenata i uspostavljanje efikasnog procesa rada unutar kompanija koje posluju na tržištu Evropske unije, predstavlja osnovu uspješnog poslovanja ovih poslovnih subjekata, pogotovo kada je u pitanju stakeholderski oblik koji kao self-containedpostoji i čini dio evropskih integracionih procesa XX i XXI vijeka. Upravo navedeno predstavlja srž cjelokupnog sistema poslovanja i donošenja odluka u procesu rada internih korporativnih konstituenata kompanija u Evropskoj uniji. Ergo težište je stavljeno na sam organizacioni položaj radnika u sistemu poslovanja, kao najznačajnijih internih korporativnih konstituenata svake kompanije u Uniji.

Nedim Čustović

Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a) kod korisnika javnih sredstava (praktični primjeri)

 • Nakon što je većina korisnika javnih sredstava javnog sektora u FBiH imenovala koordinatore za finansijsko upravljanje i kontrolu, predali godišnje izvještaje o finansijskom upravljanju i kontroli (GI FUK), postavlja se praktično pitanje koji su dalji koraci u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a). S tim u vezi naredni koraci koji se trebaju započeti su elementarni i u principu vrlo jednostavni. Naime, svaka organizacija, institucija i javno preduzeće ima postavljene strateške i operativne ciljeve, misiju,viziju, poslovne procese. Korisnicima javnih sredstava uključenim na direktan i indirektan način u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrola skrećemo posebnu pažnju da ne postoji univerzalni niti jedinstveni model uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola (FUK-a), već je to jedan dugotrajan proces, i predstavlja cjelokupni sistem internih kontrola koje uspostavljaju rukovodioci korisnika javnih sredstava, koji su i odgovorni za taj sistem, a najvažnija je dosljedna primjena zakona i pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrola u FBiH. Sastavljanje izjave o viziji i misiji ne bi trebalo predstavljati poseban problem za korisnike javnih sredstava. Ono što može predstavljati izazov za svakog korisnika je biti pripravan i strateški prilagođen slijediti svoju misiju i viziju u ostvarenju svojih postavljenih ciljeva.Za razliku od vizije i misije, sastavljanje knjige (mape) procesa je zahtjevni zadatak čije će obavljanje trajati određeno vrijeme. Bitno je naglasiti da taj posao ne može napraviti neko izvan samog korisnika javnih sredstava, odnosno onaj tko nije uključen u poslovni proces.

Goran Peštović

Zapošljavanje stranaca u FBiH

 • Radni angažman stranaca u FBiH može da se ostvari zasnivanjem radnog odnosa u domaćoj firmi, obavljanjem funkcije direktora ili članstvom u upravi čiji je vlasnik strano lice, obavljanjem privremenih i povremenih poslova, radom u predstavništvima strane firme i dr. Za takve angažmane, pored općih uslova koji su propisani zakonom, pravilnicima,  kolektivnim ugovorima ili ugovorima koje moraju ispunjavati svi radnici u FBiH, stranci dodatno moraju imati radnu dozvolu i odobrenje za privremeni boravak. Uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih državljana u Federaciji Bosne i Hercegovine, izdavanje radne dozvole i druga pitanja od značaja za zapošljavanje stranaca regulisani su Zakonom o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije BiH“, broj 111/12). Zakonom se definišu i bitni pojmovi kao što su definicija stranca, zaposlenja, poslodavca, obrtnika i dr.

Irma Muhović

Ostvarivanje prava na godišnji odmor i pravo na regres

 • Pravo na odmor je jedno od osnovnih prava radnika, a time i jedna od osnovnih obaveza poslodavca. Pravo na odmor podrazumijeva odmor u toku radnog dana, odmor između dva radna dana, sedmični odmor i godišnji odmor. Godišnji odmor predstavlja obavezu poslodavca da svake kalendarske  godine omogući radnicima koji su ispunili određene uslove pravo na korištenje odmora u njegovom zakonom minimalnom propisanom trajanju. Osnovni cilj je da se u funkciji obnove psiho fizičkih sposobnosti radnika i zaštite njegovog zdravlja radnik oslobađa od obaveza rada, sa pravom na naknadu plaće na teret poslodavca. Regres je naknada za korištenje godišnjeg odmora. Uslovi i način isplate regresa u FBiH su regulisani granskim kolektivnim ugovorima, a ukoliko poslodavac nije potpisnik nijednog granskog kolektivnog ugovora navedeno pitanje se mora regulisati pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Safija Žilić

Penzijske šeme i privatni penzijski fondova

 • Brz razvoj tržišta kapitala u razvijenim tržišnim ekonomijama u novijem periodu značajno je uslovljen pojavom i razvojem novih tipova finansijskih posrednika –   penzijskih fondova.Penzijski fondovi poslovnu politiku grade na mobilizaciji dugoročne i ugovorne penzijske štednje zaposlenih i njenom plasmanu u vrijednosne papire preduzeća i države. Kupovinom vrijednosnih papira od strane penzijskih fondova i ulaganjem penzijske štednje na račune ovih fondova širi slojevi stanovništva postaju indirektni suvlasnici u značajnom broju preduzeća čije su dionice sastavni segment portfolija ovih fondova. Prednost privatnih penzijskih fondova je to što su pravedni – ljudi dobijaju onoliko koliko su i sami doprinijeli. Fiskalno, ove penzije su održive u dugoročnom periodu i finansijski su zdrave. Pošto generišu dugoročne finansijske uštede mogu podstaći ekonomski rast zemlje. Država i dalje obezbjeđuje socijalnu sigurnost tekućim sistemom. Privatne penzije podrazumijevaju pojedinačnu odgovornost, diverzifikaciju rizika, akumulaciju štednje i kontinuirani nadzor države. Osnovni problem kod formiranja privatnih penzijskih fondova je u finansiranje tranzicionih troškova, jer se moraju sačuvati prava ljudi koji su već u penziji.

Džana Kadribegović

Pitanja koja se uređuju Pravilnikom o radu

 • Rad i radni odnosi uređuju se  prije svega,  Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16) kojim se  uglavnom garantira minimum prava, a sva ostala pitanja koja uopće nisu uređena  ili nisu decidno uređena zakonom, uređuju  se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Stoga pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Sva pitanja značajna za poslodavca kao što su  npr. organizacija rada, sistematizacija radnih mjesta, rad direktora bez radnog odnosa, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i dr.  treba regulirati pravilnikom o radu kako bi se  izbjegle određene dileme i propusti u praksi.

Safeta Lukačević

Pregovaranje – faze i tehnike pregovaranja

 • Pregovaranje je strukturisan proces komunikacije kroz koji strane prevazilaze svoje razlike i konflikte pokušavajući da postignu sporazum koji je rješenje prihvatljivo za sve.Osnovno značenje pregovaranja je dobijanje onoga što želite od drugih. U pregovorima učesnici sami određuju principe pregovaranja, pogađaju se oko različitih rješenja i sami su odgovorni za implementaciju postignutog sporazuma. Sve ovo je i pretpostavka dobrih odnosa u budućnosti. Pregovaranje je visoko sofisticirana forma komunikacije. Pregovaranje je partnerstvo u procesu razrješenja problema i donošenja zajedničke odluke koje teži ka boljim rješenjima koja pružaju svakome veći dio od onoga što im je potrebno na duže staze. Pregovaranje ide dalje od kompromisa. Ono promoviše kolaborativni pristup u kojem strane udružuju resurse da riješe problem na najbolji mogući način.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Maj 2020

  ELEKTRONSKI ČASOPIS Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi partnera …