Home / Časopisi / 2015 / Časopis april 2015

Časopis april 2015

slika cizma april

S A D R Ž A J

 

1. Autor:  Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Povrat poreznih i drugih javni prihoda

 • Procedure povrata poreznih obaveza propisane su Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14).      Kada je riječ o povratu ostalih javnih prihoda, ostvarenje tog prava  propisano je Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije BiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 47/04), te, analogno, odgovarajućim kantonalnim pravilnicima zavisno od činjenice gdje su javni prihodi bili više ili pogrešno uplaćeni – na račun federalnog ili kantonalnog(ih) budžeta. Pored navedenih propisa koji se direktno odnose na procedure povrata, potrebno je navesti i Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova  na teritoriji Federacije BiH  (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14,  60/14, 65/14, 105/14 i 20/15), kao i propise o pripadnosti javnih prihoda i načinu uplate javnih prihoda. koji imaju indirektni uticaj na složenost procedura povrata. Pitanje povrata u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavlja jedno od nedovoljno definiranih pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH.

2. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Registracija PDV opunomoćenika

 • Status PDV opunomoćenika je relativno dobio na popularnosti, u posljednje vrijeme. U početku primjene Zakona o PDV-u ova mogućnost je izbjegavana od strane domaćih PDV obveznika uglavnom iz razloga nesigurnosti. Sada se, prema nezvaničnim informacijama iz Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje, povećava broj zahtjeva za registracijom PDV opunomoćenika.To je, jednostavno rečeno, PDV obveznik koji prihvata da za nerezidentnu firmu preuzme na sebe obavezu podnošenja PDV prijava, plaćanje PDV-a i povrat istoga.

3. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Terenski dodatak

 • Pravo zaposlenika na naknadu za rad na terenu (terenski dodatak) propisano je Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 54/05 i 62/08), u kojem prema članu 25., „zaposlenik koji je zbog prirode poslova koje obavlja upućen na rad na terenu van mjesta zaposlenja u trajanju dužem od 30 dana neprekidno ima pravo na terenski dodatak. Visina terenskog dodatka utvrdit će se kolektivnim ugovorima područja djelatnosti.“ Navedena odredba iz člana 25. detaljno će biti pojašnjena u nastavku teksta.

4. Autor: Mr. oec. Mirna Pajević

Naziv članka: Kreditni poslovi – način, rokovi i obrasci izvještavanja

 • Oblast kreditnih poslova sa inostranstvom do objavljivanja Zakona o deviznom poslovanju u FBiH („Službene novine FBiH“, br.47/10) bila je regulisana Zakonom o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Službene novine RBiH“,br. 2/92 i 13/94). Prema konceptu trenutnog Zakona, ovo područje je uključeno u jedinstvenu regulativu deviznog poslovanja.Zakonom je predviđeno da su rezidenti dužni o kreditnim poslovima s inostranstvom izvještavati Federalno ministarstvo finansija, koje obavezu izvještavanja može proširiti i na neke poslove koji striktno nisu kreditni poslovi s inostranstvom, ali su im srodni.Zakon predviđa da su rezidenti dužni naplatiti i unijeti u FBiH sredstva plaćanja po osnovu izvoza robe ili pružanja usluga u inostranstvu u roku od šest mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge, u protivnom takav posao smatrat će se kreditnim poslom s inostranstvom (kapitalni posao). Slično kao i kod izvoza, posao uvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od šest mjeseci od dana plaćanja smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom.

5. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Bjanko-mjenica u funkciji instrumenta osiguranja naplate vlastitih potraživanja

 • Bjanko-mjenica u trenutku izdavanja ne sadrži sve obavezne zakonske sastojke. Pošto je to mjenica „u nastajanju”, dovoljno je da u momentu izdavanja sadrži samo vlastoručni potpis mjeničnog izdavaoca.  Bjanko-mjenica je povjeriocu od velike koristi, jer ne može unaprijed znati da li će dužnik u budućnosti uredno izmirivati preuzete obaveze, kada će prestati sa plaćanjem dospjelih obaveza i koliki će biti iznos neizmirenih obaveza.Nakon što je popunjena svim zakonskim sastojcima, bjanko-mjenica postaje potpuna mjenica i s njom se dalje postupa kao i sa svakom drugom mjenicom. Zbog pogodnosti koje pruža (npr. automatizam u naplati preko službi UPP-a) u vrijeme finansijske nediscipline dužnika i presporih sudskih procesa, povjerioci sve više koriste mjenicu kao instrument osiguranja naplate vlastitih potraživanja. 

6. Autor: Haladin  Salihović, Mr.sc

Naziv članka: Franšizing i lizing

 • Postoje brojne definicije franšizinga. U stranoj i domaćoj literaturi prisutna su različita tumačenja  same definicije. U teoriji i poslovnoj praksi prisutne su raznovrsne klasifikacije i podjele franšizinga, tako da ćemo pojasniti tri osnovne klasifikacije, a to su funkcionalna, predmetna-šira klasifikacija i predmetna-uža klasifikacija. Učesnici u sistemu franšizinga su davalac i primalac franšize koji svoje međusobne odnose regulišu putem ugovora o franšizingu.Franšizing je nastao kao rezultat zahtjeva i mobilnosti savremenog, a posebno američkog potrošača, koji je na svojim putovanjima tražio poznate nazive i standardizovanu uslugu. Mnogi brendovi su izgrađeni kroz franšizing, milioni klijenata su usluženi svaki dan i predstavljaju ogromnu mogućnost za franšize.Drugi dio rada je zasnovan na temi lizinga kao jednog veoma važnog izvora srednjoročnog i dugoročnog finansiranja, jer predstavlja ekonomski efikasno rješenje nabavke sredstava potrebnih za poslovanje preduzeća. Iako može izgledati da je lizing jedan od novijih metoda finansiranja, prvi slučajevi praktične primjene odigrali su se u davnoj prošlosti. Sama riječ lizing potiče od engleske riječi „to lease“  što u prijevodu znaci dati pod zakup, najam. Zatim su nabrojane prednosti i nedostaci lizinga. Također je obrađena pojava lizinga u praksi koji može biti  u oblicima direktnog i indirektnog lizinga.

7. Autor: Prof. dr. Jozo Sović

Naziv članka: Traktat o računovodstvu i poslovnom uspjehu u menadžerskoj ekonomiji-važnost multidisciplinarne edukacije

 • Temeljna odrednica menadžerskog zanimanja je vješto upravljanje poslovne aktivnosti prema profitnim ciljevima. U poslovnom žargonu tj. u poslovođenju, menadžment je poslovna vještina ili preciznije način razmišljanja djelovanja i ponašanja svih sudionika koji kreiraju i osiguravaju privredni razvoj i socijalni napredak u okvirima nacionalne ekonomije. Za menadžersko upravljanje potreban je talent, iskustvo i kontinuirana edukacija, odnosno neprekidno učenje radi sticanja znanja koje se može unovčiti. Učenje je proces usvajanja znanja primjenljivog u poslovnoj praksi. Tu tvrdnju ubjedljivo i uvjerljivo potvrđuju iskustva iz najrazvijenijih ekonomija u svijetu. Ne moraju i ne mogu to svi znati, ali neki to znaju iz zapisanih anala da je menadžersko razmišljanje starije od stotinu godina. Zbog toga, menadžment kao provjerena filozofija poslovanja ima paradoksalno nejednak utjecaj na ukupni privredni i socijalni razvoj pojedinih zemalja i regiona. Menadžerstvo je poslovna filozofija i vještina usklađivanja privredne i financijske politike sa utjecajima iz nacionalnog i internacionalnog okruženja. Stoga svako vrijeme ima svoje probleme, teme i dileme, koje treba rješavati u hodu, u dinamici; držati korak s vremenom. Ipak, svaki period civilizacije ima jednu generalnu tendenciju kretanja i ekonomsko-socijalnog razvoja. Prepoznavanje smjera kretanja zavisi od intelektualne i moralne snage društvene zajednice, da tu kariku blagovremeno uoči i da se pripremi i prilagodi raznovrsnim promjenama. Dodatna energija za prilagođavanje promjenama, crpi se iz multidisciplinarnog znanja članova/nica menadžerskog tima, koji je vispreno/spretno prepoznao u promjenama indirektnog pokretača, regulatora i akceleratora poslovne uspješnosti.

8. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Javno-privatno partnerstvo iz perspektive EU

 • Javno-privatno partnerstvo (JPP), engl. Public Private Partnership (PPP), podrazumijeva suradnju tijela javne vlasti s privatnim sektorom, bilo na razini središnje ili lokalne zajednice, s ciljem zadovoljavanja neke javne potrebe. U širem smislu JPP može se definirati kao skupina zajedničkih inicijativa javnog sektora i privatnog profitnog i neprofitnog sektora u kojima neki subjekt pridonosi određene resurse i sudjeluje u planiranju i odlučivanju. U užem smislu pod pojmom JPP podrazumijevaju se kooperativni pothvati u sklopu kojih javni i privatni sektor udružuju resurse i stručna znanja kako bi kroz prikladne alokacije resursa, znanja i nagrada zadovoljili neku javnu potrebu. Na taj način privatni sektor može uposliti svoje resurse i vještine u pružanju dobara i usluga koje tradicionalno osiguravaju državne službe. Osnovna karakteristika  JPP-a sastoji se u tome da javni i privatni nositelji projekta na osnovi ugovora o zajedničkoj suradnji međusobno dijele rizik istog projekta radi ostvarenja namjere koja leži u zajedničkom interesu.

9Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Korporativno brendiranje

 • Korporativni brend je osobina kompanije koja je čini jedinstvenom i prepoznatljivom, a ostvaruje se dosljednom upotrebom riječi (ime kompanije, slogan) i simbola (logotipa, boje). Korporativni brend mora da omogući trenutnu prepoznatljivost kompanije na osnovu priloženih vizualnih elemenata.Pitanje ujednačenosti korporativnog brenda (ono što kompanija jeste)  i imidža (ono što javnost misli o kompaniji)  predstavlja ključno pitanje za sve kompanije. Moguće je, u cilju postizanja kratkoročne koristi „jakim“ marketinškim i PR kampanjama i velikim prisustvom u medijima „uljepšati“ sliku o kompaniji i stvoriti imidž koji u znatnoj mjeri prevazilazi vrijednosti koje stoje iza identiteta kompanije. Međutim, po pravilu sve kompanije koje svoj identitet podrede imidžu, traju kratko i ubrzo slijedi njihov pad i nestanak. Sve kompanije koje razmišljaju strateški, na duge staze, trude se da, prije svega, podignu identitet kompanije na visok nivo.Korporativni identitet ulazi na scenu strateškog upravljanja kao relativno nov pristup. Za neke on čini jezgro uspješnog upravljanja, a za neke još jednu ideju u modernom učenju o poslovanju. Činjenica je da je svijest o značenju korporacijskog identiteta sve više prisutna među upravama uspješnih kompanija. Značaj korporacijskog identiteta raste sa sviješću o promjenama u globalnom okruženju i potrebi rada na otvorenom tržištu, internacionalizaciji i poplavi potpuno novih proizvoda, usluga i razvojnih tehnologija.Broj proizvoda i usluga eksponencijalno raste, a kompanije moraju neprekidno biti u toku sa napretkom u svijetu, učiti i usavršavati se, kako bi mogle prilagoditi sopstvenu strukturu i aktivnost stalnim promjenama.

10. Autor: Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Naziv članka: Internet marketing

 • Uvođenje i razvoj suvremene tehnologije i njene primjene zahtjeva i modernizaciju razvoja marketinga i reklamiranja. U okviru takvog načina gospodarskog prilagođavanja tehnoloških suvremenih promjena uvjetuje se razvoj i napredak računalne tehnologije i sve veći krug njenog prihvaćanja. Ovakav oblik suvremenog tržišnog komuniciranja putem interneta otvara nove vidove sa uspješniju unutarnju i vanjsku suradnju poslovnim subjektima i otvara im neograničene oblike i načine napredovanja ne samo na lokalnom području već i na inozemnom tržištu. Putem interneta poslovni subjekt može doći do svih bitnih informacija koje su od velikog značaja za njegov razvoj i na taj način poslovni subjekt može uočiti svoj položaj u odnosu na konkurenciju i na koji način steći vodeću konkurentsku prednost na tržištu svojim uslugama ili plasmanom proizvoda. Razvoj interneta je u velikoj mjeri utjecao i na sam marketing kao suvremeniji oblik reklamiranja proizvoda i usluga i njihovog predstavljanja kako domaćim kupcima i suradnicima tako i inozemnim. Svakom poslovnom subjektu je u interesu da se reklamira na što bolji način, kao i da plasira proizvode na dobro istraženo tržište i da pri tom zauzme bolji položaj u odnosu na svoju konkurenciju. To su osnovni razlozi za prihvaćanje najsuvremenijeg vida reklamiranja proizvoda i usluga putem interneta. Upravo zbog toga se sve više pristupa razvoju i korištenju internet marketinga koji otvara kupcima i potrošačima detaljniji, jasniji, precizniji vid reklame uz maksimalnu informiranost.

11. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv člankaErgonomija – primjena u radu

 • Ergonomija po definiciji je naučna disciplina (nauka o radu) kojoj je zadatak da istražuje ljudski organizam i ponašanje, te pruža podatke o prilagođenošću predmeta s kojima čovjek dolazi u kontakt. Dakle, ergonomija proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. To nije nezavisna nauka nego se koristi podacima svih disciplina koje se bave čovjekom (medicinom, psihologijom, matematikom, optikom, akustikom itd.).Ergonomija omogućava da se kvalitetno radi, poveća proizvodnja, smanji broj profesionalnih oboljenja i da se poveća efikasnost i sigurnost upotrebe predmeta. Ergonomija mora biti najčvršće povezana s konstrukcijom i tehničkim projektovanjem proizvoda (s jedne strane) i dizajniranjem (s druge strane). Dizajn ne može mijenjati čovjeka, ali putem ergonomije saznaje o činjenicama koji su čovjeku potrebne. Upravo ergonomija omogućava dizajneru da prilagođava ili promijeni predmet u najprikladnijoj kombinaciji za čovjeka. Ergonomija je moglo bi se reći nauka koja se bavi dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu.Ergonomijom se danas bave biolozi, antropolozi, psiholozi, sociolozi, ali sva znanja koja nosi svaka od nabrojanih i drugih struka ne znači ništa ako se ne integrišu u skup jedinstvenih i usklađenih zahtjeva koji se moraju postaviti pred projektanta ili dizajnera tehničkog sredstva, da bi ono zadovoljilo sve potrebe i zahtjeve čovjeka.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Pravilnik o radu

 • Kada je u pitanju uređivanje radnih odnosa odnosno oblasti rada u širem smislu, teško je zamisliti da se ovakva oblast koja je od životnog značaja za svakog čovjeka,koja zadire direktno u njegova egzistencijalna pitanja, može u potpunosti urediti zakonom ili drugim propisom. Stoga je zakonodavac propisao da sva pitanja koja nisu decidno uređena zakonom, uređuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Može se konstatovati da pravilnik o radu predstavlja jedan od temelja pravne sigurnosti ukoliko prava i obaveze iz radnog odnosa nisu uređeni zakonom, drugim propisom kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu. Izričita je obaveza donošenja pravilnika o radu za  poslodavca koji zapošljava više od 15 zaposlenika. U tom pravilniku obavezno se uređuju plaće, organizacija rada i druga pitanja značajna za zaposlenika i poslodavca, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom. Sa pravilnikom moraju biti upoznati svi zaposlenici na način da se isti objavljuje na oglasnoj ploči, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Značajno je to što se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ne mogu utvrditi manja prava od prava utvrđenih  Zakonom o radu, osim ako to nije izričito predviđeno ovim ili drugim zakonom.

 13. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH sa posebnim osvrtom na reformu penzijskog sistema

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje je jedan  od najvažnijih oblika materijalne i socijalne sigurnosti osiguranika odnosno članova njihove porodice, a istovremeno odražava i  socijalni razvoj  svake države.Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12), stvoreni su potrebni uvjeti za oživotvorenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za njihovo stalno i nesmetano  uživanje. Ovim Zakonom uređuje se sticanje, ostvarivanje i prestanak prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, penzijski staž, osiguravanje sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, obavezno i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, kategorije osiguranika  i njihova svojstva, te  druga pitanja u vezi sa ovim osiguranjem. Imajući u vidu zakonski okvir penzijskog i invalidskog osiguranja uočljivo je da zakonodavac polazi od činjenice  da je penzijsko i invalidsko osiguranje sistem zakonom i opštim aktima ustanovljenih i uređenih prava koja proističu iz dugoročnog osiguranja. To znači da je  normativno uređenje pitanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja kao i primjena tih prava bitan preduvjet za materijalnu sigurnost osiguranika.Da li i u kojoj mjeri funkcioniše sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u jednoj državi može se zaključiti na osnovu materijalnog položaja osiguranika i korisnika prava iz ovog osiguranja.Penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH uređeno je, kako je već istaknuto, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se   zasniva  na načelima uzajamnosti, generacijske solidarnosti i obaveznosti na penzijsko i invalidsko osiguranje.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Januar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. 1 …