Home / Časopisi / 2015 / Časopis februar 2015

Časopis februar 2015

casopis215

 S A D R Ž A J

 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Porezna kartica

 • Skorašnjom “akcijskom” provjerom, odnosno elektronskim ukrštanjem podataka s kojima raspolaže putem obrazaca MIP-1023, tj, mjesečnih izvještaja o ostvarenim plaćama i drugih oporezivih prihoda zaposlenika, Porezna uprava Federacije BiH došla je do gotovo nevjerovatnog podatka da su nepravilno primijenjeni faktori ličnog odbitka u oko 14.000 (četrnaest hiljada!) slučajeva. Drugim riječima, određeni poslodavci su uvećavali plaće svojih uposlenika za (ne)odgovarajuće faktore ličnih odbitaka, bilo iz razloga što su im to priznavali bez postojanja porezne kartice kod pojedinih zaposlenika, samostalne izmjene faktora ličnih odbitaka od strane zaposlenika bez utvrđivanja istih u poreznom organu ili nekih zakonski neprihvatljivih razloga. S obzirom na takvu “pojavu”, koja je očigledno uzela maha, postoji potreba da se i nakon što je proteklo više od šest godina od početka primjene propisa o oporezivanju dohotka ponovo podsjetimo na značaj porezne kartice kao jedinstvenog ličnog dokumenta za izdavanje kojeg je isključivo nadležna i, samim tim, odgovorna Porezna uprava.

 2. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Neustavnost posebnih oblika plaćanja poreznog duga u RS

 • U cilju relaksiranju financijske pozicije i osiguranja potpore poduzećima pogođenim ekonomskom krizom, održanja tekuće likvidnosti i podsticanja novog zapošljavanja Republika Srpska (RS) je 2013. donijela Zakon o posebnim načinima izmirenja poreznog duga („Službeni glasnik RS“ br. 66/13). Prema odredbama Zakona porezni dug obuhvata poreze, doprinose, takse i naknade koje se uplaćuju u korist budžeta RS, gradova, općina i fondova. Pored toga, predmet Zakona su i sporedna porezna davanja prema budžetu RS, gradova, općina i fondova, uključujući i kamatu na porez i troškove postupka.

 3. Autor: Mr. Edin Glogić, dipl. oec

Naziv članka: Obračun ostalih naknada i godišnja poreska prijava poreza na dobit poslovnih jedinica preduzeća iz Federacije BiH sa sjedištem u RS

 • Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ne propisuje obavezu da poslovne jedinice preduzeća iz Federacije BiH sa sjedištem u Republici Srpskoj sastavljaju finansijske izvještaje. Međutim, Zakon o porezu na dobit Republike Srpske propisuje ko su obveznici poreza na dobit. Pravna lica iz Federacije BiH i Brčko Distrikta koja imaju više poslovnih jedinica jedinstveno utvrđuju porez na dobit za sve poslovne jedinice koje su registrovane na teritoriji Republike Srpske. Pored obaveze podnošenja poreske prijave za porez na dobit poslovne jedinice preduzeća iz Federacije BiH registrovane na teritoriji Republike Srpske su obavezne vršiti obračun i određenih naknada. Naknade ne predstavljaju obavezne doprinose iz oblasti socijalnog osiguranja, ali za državu, odnosno u našem slučaju entitet predstavljaju značajan izvor finansijskih sredstava.

4. Autor: Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Metode sastavljanja izvještaja o novčanom toku uz praktične primjere

 • Novčani tok je finansijska kategorija koja odražava kretanje gotovine: primitke, izdatke i njihovu razliku, odnosno tok novca koji ulazi u poslovanje preduzeća na temelju prodaje robe, usluga ili po drugim osnovama, i novca koji izlazi iz poslovanja preduzeća na temelju gotovinskih plaćanja za osiguranje neophodnih faktora proizvodnje. Svako znatno kašnjenje novčanih primitaka preduzeću može uzrokovati probleme s gotovinom i tako ga dovesti do finansijskih poteškoća.Jedan od uzroka brojnih i različitih tumačenja koncepcije novčanog toka je taj što za njegovo formiranje i obračun postoje pravila, ali ne postoji i pravno definiran oblik. Stoga postoje odstupanja u njegovu izračunavanju od zemlje do zemlje, od jedne privredne grane do druge. U posljednje se vrijeme pomoću Međunarodnih računovodstvenih standarda želi unijeti jasnoća u način izračunavanja novčanog toka.

5. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Razvoj IT sektora i softverskih rješenja i njihov računovodstveni tretman

 • Poslovna 2015. godina je na početku, i s obzirom na prošlogodišnju težit ćemo da budemo uspješniji, educiraniji, te da svojim klijentima pružimo nove usluge, poboljšamo postojeće i uštedimo na troškovima koji su naša svakodnevnica.Više je razloga zašto sam se odlučila napisati ovaj tekst, koji bi prema informacijama koje sam prikupila trebao nama koji imamo vlastiti biznis, ali i uposlenicima, dati informacije o onome što je najbolji izbor i na koji način ulagati u tehničku podršku koja bi trebala da sve navedene faktore u gornjem dijelu teksta zadovoljiti, a pri tome nas same učininiti slobodnijima.Skrenuću pažnju čitaocima da slobodnog vremena imamo sve manje, toga smo i sami svjesni usljed brojnih zahtjeva, te ukoliko činimo ispravno ulaganje u nove servise to je automatski način da se oslobodimo i pustimo da mašine rade za nas.Računovodstveno evidentiranje softvera je često nedoumica. Sredstvo ili rashod, u prvom redu, zatim kako tretirati ulaganja u IT i softver? Na ta najčešća pitanja ćemo nastojati dati i obrazložiti odgovore u ovom tekstu, uzimajući u obzir primjenu MRS i MSFI.

 6. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji

 • U postojećem sustavu poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini porezna obveza nastaje kada se izvrši jedna od sljedećih radnji, koja god bude najranija: isporuka dobara ili vršenje usluge, izdavanje računa u skladu s Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i naplata izvršena prije izdavanja računa. Ulazni porez odbija se u poreznom periodu u kojem je primljen račun  za nabavljena dobra i usluge  s iskazanim porezom na dodanu vrijednost. Pravo odbitka ulaznog poreza se ostvaruje bez obzira da li je račun plaćen.U sustavu oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka naknade (načelo blagajne). U sustavu oporezivanja prema naplaćenim naknadama pravo na odbitak ulaznog poreza nastaje u trenutku kada se isporučiteljima plati račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.Za određene transakcije ili kategorije poreznih obveznika, u većini zemalja Europske unije moguća je primjena sustava obračuna PDV-a prema naplaćenoj naknadi.

7. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Indosiranje (prenos) mjenice u funkciji izmirenja većeg broja obaveza između  različitih poslovnih subjekata

 • Indosiranje je mjenično-pravna izjava jednog lica (indosanta) kojom mjenicu prenosi na drugo lice (indosatara). Indosament mora biti bezuvjetan, jer se prenose sva prava koja proističu iz mjenice. Indosament omogućava da mjenica nije ograničena na samo jedno plaćanje. Daljim indosiranjem ista mjenica se može koristiti u izmirenju većeg broja obaveza između različitih poslovnih subjekata, što može poboljšati likvidnost firme (obaveze izmiruje indosiranjem mjenica, bez povlačenja novčanih sredstava sa svog bankovnog računa). Indosiranjem se mjenica udaljava od prvobitnog izdavaoca – trasanta. Ako on to ne želi, na mjenici može staviti “rekla klauzulu”, kojom zabranjuje dalji prenos mjenice.

8. Autor: Mr. sc. Hasida Gušić

Naziv članka: Upravljanje preduzećem u krizi i preokret u poslovanju

 • Upravljanje preduzećem u krizi je potpuno različito od upravljanja u preduzeću sa stabilnim poslovanjem. Neki upravljački potezi u vrijeme krize su suprotni od upravljačkih poteza u uslovima rasta i razvoja preduzeća.Dok se u uslovima normalnog poslovanja pred preduzeće stavljaju različiti ciljevi usmjereni na rast i razvoj, uz nove poslovne programe, dugoročna ulaganja, osvajanje novih tržišta, u kriznoj situaciji sve treba biti usmjereno na otkrivanje uzroka i dubine krize. Paralelno sa analizama za uspostavljanje dijagnoze, neophodno je provođenje najhitnijih mjera za zaustavljanje krize.Upravljanje u krizi karakterišu tri faze: borba za opstanak preduzeća, kao prva faza, druga faza stabilizacija poslovanja, dok je treća faza povratak rastu i razvoju. Mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini uglavnom zahvataju dvije vrste krize: ekonomska kriza i kriza rukovođenja. U srednjim preduzećima, koja ne poduzimaju prave i pravovremene akcije na njihovom prevazilaženju, razvija se i socijalna kriza.Mjere za prevazilaženje krize podrazumijevaju promjenu ukupnog organizacijskog konteksta i organizacijske kulture, promjene u sistemu rukovođenja, sistemu rada, promjenu tehnologije, povećanje kvaliteta roba i usluga, kontrolu troškova, proširenje postojećeg tržišta, te izlazak na nova tržišta, kao i druge brojne aktivnosti kojima će se zaustaviti trend lošeg poslovanja i obezbijediti oporavak.

9. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Javne Finansije – javni rashodi i prihodi

 • Pojam javnih rashoda ne može  se razmatrati van okvira pojma budžet. Definicija budžeta kaže da je to spisak planiranih prihoda i rashoda pojedinaca, firme, organizacije, lokalne zajednice ili države za određeni period, najčešće za jednu godinu.Budžet ima karakter finansijskog plana države za jednu godinu i predstavlja jednu prognozu finansija .Sadržaj državnog budžeta čini razvijeni spisak javnih prihoda i rashoda, zajedno sa njihovim planiranim iznosima za sljedeću godinu, kao i pratećim procesnim i sličnim odredbama.U novije vrijeme, pokušava se pripremanje budžeta povezati sa općom ekonomskom politikom, planiranom za duži vremenski rok (par ili nekoliko godina), kako bi se stvorila koherentna osnova i za budžetsko planiranje, i ekonomsku politiku i strategiju države.Posmatrajući sve ove aspekte i zakonitosti, većina ekonomista se slaže i zalaže za uravnoteženu formu budžeta. To znači da je idealan budžet onaj koji je utemeljen na sinergiji dvije strane, prihodovne i rashodovne.

10. Autor: Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Naziv članka: Javni dug Bosne i Hercegovine

 • Problem javnih dugova i rastuće zaduženosti već izvjesno vrijeme je jedno od najaktuelnijih pitanja svjetske ekonomije. Dolazak krize dodatno je povećao potrebu za zaduživanjem u mnogim zemljama, pri čemu nije izostala ni Bosna i Hercegovina (BiH) koja je u periodu od 2008. do 2013. imala povećanje svoje ukupne zaduženosti za oko 40% uz istovremeno pogoršanje većine makroekonomskih pokazatelja. S obzirom da je zaduženost BiH (i vanjska i unutrašnja) u svom najvećem dijelu nastala zbog finansiranja rastuće državne potrošnje i pokrivanja budžetskih deficita, finansiranja uvoza, kao i nerentabilnih infrastrukturnih i drugih projekata,vlasti BiH nužno moraju razmotriti mjere u svrhu sprečavanja negativnih makroekonomskih implikacija moguće dužničke krize i problema u servisiranju dugova.

 11. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka: Brend marketing – definicija i strategije razvoja

 • Brend predstavlja moderno obilježje proizvoda, obilježje XXI vijeka i savremenu karakteristiku proizvoda. Savremeni proizvod se ne može zamisliti bez brenda. Zato on poprima epitet veoma važnog instrumenta marketinga svakog preduzetnika. Zato i njemu treba pristupiti strategijski u upravljanju i treba pravilno donijeti odluke o brendu proizvoda. Upravljanje brendom treba da bude integralni i ravnopravni dio cjelokupnog strategijskog upravljanja preduzećem.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Mirno rješavanje radnih sporova

 • Način mirnog rješavanja radnih sporova djelimično je uređen Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakonom o štrajku („Službene novine Federacije BiH, br.14/00). Međutim, imajući u vidu složenost radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kao i važnost njihovog rješavanja, ovakav način reguliranja svakako nije dovoljan. Kolektivni radni sporovi ili kako se to zove u zemljama tržišne ekonomije, industrijski konflikti, metodi i institucije njihovog rješavanja su sastavni dio sistema pluralističkih industrijskih odnosa. Inače,kolektivni sporovi su posljedica objektivno različitog položaja socijalnih partnera (sindikata i  poslodavaca) i drugih aktera industrijskih odnosa, te njihovih različitih ekonomskih, socijalnih  profesionalnih i drugih interesa i ciljeva. Industrijski konflikti predstavljaju izvor nestabilnosti i neravnoteže u odnosima socijalnih partnera, što ugrožava industrijski mir, socijalnu harmoniju i ukupne društveno – ekonomske odnos.Zbog značaja sadašnjih kao i budućih odnosa socijalnih partnera neophodno je  zakonsko uređenje mirnog rješavanja radnih sporova, čemu u prilog ide i činjenica da se rješavanje radnih sporova pred sudovima odvija jako  sporo i uz  velike troškove.

13. Autor: Alan Vajda, mag. iur.

Naziv članka: Prikaz bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju

Svaka država, pa tako i Bosna i Hercegovina, obvezna se brinuti o svojim građanima i kada se oni ne nalaze na njezinom te­ritoriju. Stoga se kao direktna posljedica navedenog pojavljuje i mogućnost za sklapanje ugovora o socijalnom osi­guranju s drugim državama, čijom se primjenom ostvaruju prava pojedinaca i članova njihovih obitelji, a time i određeni oblici socijal­ne sigurnosti na temelju njihova rada i osiguranja u inozemstvu.Naime, ugovori o socijalnom osiguranju zaključuju se između europskih država već dva stoljeća, a svrha im je da osobama koje su živjele i bile osigurane u državama ugovornicama i članovima njihovih obi­telji osiguraju određena prava i davanja iz osiguranja za slučaj bolesti i majčinstva, starosti, invalidnosti i smrti, ozljede na radu i profesionalne bolesti, nezaposlenosti. Po svo­joj prirodi i namjeni, ugovori o socijalnom osiguranju zaključuju se na neodređeno vrijeme, a u pravnoj teoriji nazivaju se još legislativnim ugovorima ili ugovorima – zakonima, zbog toga što se izravno primjenjuju u pojedinim slučajevima. Ugo­vori o socijalnom osiguranju zaključuju se pod nazivom ugovora, sporazuma ili konvencije, a u pogledu oblika, mogu biti zaključeni kao ugovori, razmjenom nota, kao protokoli ili zapisnici.

14. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Invalidska penzija kao posljedica gubitka radne sposobnost

 • Sistemi penzijskog i invalidskog osiguranja gotovo svih država poznaju institut invalidske penzije. Ovom penzijom se osigurava materijalni i socijalni status zaposlenih osoba  čija je zdravstvena sposobnost u tolikoj mjeri ugrožena da nisu više sposobni da obavljaju poslove koje su obavljali prije utvrđene invalidnosti. Uzrok invalidnosti kod invalidiziranih zaposlenika može biti različit: povreda na radu, profesionalna bolest, povreda van rada ili bolest. Uzroci invalidnosti utiču na obim prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ali nemaju uticaj na postojanje invalidnosti. Sistemi penzijskog i invalidskom osiguranju od države do države  imaju svoje  različitosti, ali i sličnosti u pogledu definiranja postojanja invalidnosti kod osiguranika.

15. Autor: Ismet Dedić, dipl. oec

Naziv članka: Bez uređene i jake države nema mira i ekonomskog prosperiteta

U svijetu u kojem živimo, domeni državne intervencije su prošireni i gotovo da nema oblasti ljudskog života u kojoj današnja država manje – više nije involirana u sve tokove života, od ekonomskih do odbrambenih. Zato bi bilo teško povjerovati da u 21. stoljeću u svijetu ima države koja ne želi razvoj i napredak privrede i kulture življenja svojih građana. Kada se pak radi o našoj državi BiH, radi posljedica rata i potreba o kojima je već bilo riječi, potreba postojanja legislative tj. zakonodavstva koje će preko izvršnih i efikasnih subjekata (sudova, državnih organa, institucija, banaka, agencija…), biti na usluzi građanima, regulirati i pratiti društvene, ekonomske i finansijske tokove, potreba je od prvorazrednog značaja.

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …