Home / Časopisi / Časopis juli/avgust 2015

Časopis juli/avgust 2015

slikaa

S A D R Ž A  J

1. Federalno ministarstvo financija/finansija

Objašnjenje o izradi i predaji financijskih izvješća po polugodišnjem obračunu za period I – VI 2015. godine

2. Autor: Asim Pandžić, dipl. pravnik

Naziv članka: Novi Zakon o igrama na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Zakon o igrama na sreću u Federaciji BiH koji je bio na snazi do donošenja novog zakona na snagu, donesen je u decembru 2001. godine i objavljen je u januaru 2002. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 1/02). Od tada pa do danas jednom su vršene izmjene i dopune temeljnog teksta, i to na osnovu donesenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 40/10. Ovim izmjenama i dopunama je izvršena izmjena i dorada postojećih zakonskih rješenja u pogledu drugačijeg načina definiranja raspodjele  sredstava iz ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine koji pripadaju Federaciji, zatim je utvrđen način iznalaženja sredstava za finansiranje organizacije Crvenog križa, Merhameta DD, Caritasa i Dobrotvora. Također, u manjoj mjeri su izvršene i određene izmjene radi poboljšanja važećih zakonskih rješenja, odnosno stvaranja normativne osnove za primjenu tehničkih rješenja koja omogućavaju neposredno praćenje zakonitosti rada kladionica od strane Porezne uprave Federacije BiH.

3. Autor: Hajrudin Hadžimehanović, dipl. oec     

Naziv članka: Registar neporeznih dažbina i u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • U vrijeme svjetske finansijske krize, čiji se direktni odraz i na realan sektor u BiH ne može izbjeći, potreba rasterećenja privrede ukazuje se kao imperativ. Obzirom da se rasterećenje za sada ne može tražiti u sferi indirektnog oporezivanja, budući da je propisana stopa PDV-a u okviru utvrđene od strane Evropske unije (koja je utvrdila da standardna stopa PDV-a ne može biti niža od 15%) i nema mnogo prostora za smanjenje iste, (sem eventualnog uvođenja i snižene stope), niti u sferi direktnog oporezivanja, obzirom da je stopa poreza na dobit 10% jedna od najnižih u zemljama okruženja, jedini realan prostor za eventualno smanjenje obaveza koje opterećuju pravna lica možda bi se mogao naći i u sferi neporeznih dažbina.Pravljenje popisa neporeznih dažbina sa ciljem pojednostavljenje i racionalizacije sistema neporeznih prihoda, odnosno rasterećenja privrednih društava, predstavljalo bi logičan slijed u okviru reformi oporezivanja koje su provedene posljednjih godina na nivou BiH i na nivou Federacije, a koje će se nastaviti i u narednom periodu.

4. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

 Naziv članka: Plaćanje poreza na autorska, imovinska i srodna prava

 • Za razliku od mnogih drugih regiona, na našem području je definiranost autorskih, imovinskih i srodnih prava, te njihova zaštita i oporezivanje istih poprilično komplikovano uređena, kao što je slučaj i sa mnogim drugim oblastima života i rada. Problemi primjene propisa zbog tzv. teritorijalnog principa, nedorečenosti istih i nepreduzimanja odgovarajućeg inspekcijskog nadzora, u praksi se pojavljuju mnoge dileme i nejasnoće koji propis u konkretnim situacijama treba primijeniti, tako da postoji određeni broj sporova, u tematskom kontekstu, koji se veoma sporo rješavaju ili još uvijek „čekaju“ da budu riješeni.

5. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

 Naziv članka: ANGAŽMAN FIZIČKIH LICA studenti, posredovanje u zapošljavanju, ustupanje zaposlenika

 • Najčešća pitanja i dileme u vezi sa angažovanjem fizičkih lica, a koja se ne odnose na radni odnos, vežu se za Ugovor o djelu, Ugovor o autorskom djelu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima. Ovaj tekst se bavi drugačijim načinima angažovanja fizičkih lica: angažovanju studenata preko studentskih servisa ili zadruga, posredovanjem u zapošljavanju i ustupanju zaposlenika.

6. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Prikaz obračuna paušalne naknade poljoprivrednicima u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost

 • Registrovani poljoprivrednici imaju specijalni tretman oporezivanja kako sa aspekta direktnih, tako i sa aspekta indirektnih poreza. Zakon o porezu na dodanu vrijednost porezni tretman poljoprivrednika svrstava pod poglavlje „Posebni postupci oporezivanja“. Posebnost se ogleda u činjenici da određeni poljoprivrednici mogu umjesto registracije u sistem PDV-a, da izaberu opciju da budu „poljoprivrednici-korisnici paušalne PDV naknade„.

 7. Autor: Mr. Mirna Pajević

 Naziv članka: Zatezne kamate na novčana potraživanja

 • U Federaciji Bosne i Hercegovine banke su preuzele poslove platnih transakcija,  a sa platnim transakcijama i poslove obračuna  zateznih kamata po izvršnim sudskim odlukama. Međutim, u trenutno postojećoj zakonskoj i sudskoj praksi, bankama je  vrlo teško korektno i realno vršiti obračun zateznih kamata. Ovaj članak donosi pregled zateznih kamata na novčana potraživanja, historijski po godinama, kao i pregled dnevnih konformnih kamatnih stopa na potraživanja čije je dospijeće kraće od godinu dana, uz prateće zakonske propise.

 8. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić                                                                                                                   

Naziv članka: Primjena mjera u suzbijanju nezakonite evazije Poreza na dodanu vrijednost

 • Razlikuju se konvencionalne i sustavne anti-evazijske mjere. Konvencionalne mjere prevashodno su administrativnog karaktera i ne diraju u fundamentalne principe postojećeg sustava poreza na dodanu vrijednost i djeluju preventivno ili predstavljaju oruđe država članica za otkrivanje nastalog evazijskog pothvata i otklanjanje njegovih štetnih posljedica. Njima se zapravo sadašnji sustav poboljšava i čini rezistentnijim na nezakonitu evaziju.Konvencionalne mjere djeluju preventivno ili predstavljaju oruđe država članica za otkrivanje nastalog evazijskog pothvata i otklanjanje njegovih štetnih posljedica. Međutim, one ne eliminiraju uzroke nastanka nezakonite evazije. Sustavne mjere, s druge strane, počivaju na korjenitim izmjenama važećeg modela poreza na dodanu vrijednost. Zagovornici sustavnih mjera smatraju da treba unaprijed otkloniti svaku mogućnost da do evazijskog pothvata uopće dođe.

 9. Autor: Mr Milica Vidović                              

Naziv članka: Poreska konkurencija i poreska harmonizacija kao determinante stranih direktnih investicija

 • Strane direktne investicije predstavljaju najpovoljniji oblik priliva stranog kapitala i time su značajan faktor napretka u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Zbog oskudice domaćeg kapitala neophodnog za dalji razvoj, tehnološki progres i zaposlenost, značaj stranih investicionih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu je veoma izražen i trebalo bi ubrzano raditi na njihovom privlačenju. Značajnu ulogu u privlačenju stranih direktnih investicija u svijetu imaju poreska konkurencija i poreska harmonizacija kao dva suprotna, ali komplementarna pristupa za kreiranje povoljnog poreskog ambijenta. Veza između investicija i poreske politike je dvosmjerna. Naime, porezi su ključna determinanta investicija, koja utiče na atraktivnost lokacije ili privrede za međunarodne investitore. Oporezivanje, poreske olakšice i drugi fiskalni podsticaji su ključni instrument privlačenja investitora.U zemljаmа u trаnziciji, kаkvа je i Bosna i Hercegovina, postojаnje poreskih olаkšicа i podsticаjа je još nedovoljno te je potrebno mnogo togа urаditi dа bi nа ovаj nаčin tržište Bosne i Hercegovine postаlo privlаčno zа investitore.

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Izvještavanje na tržištu vrijednosnih papira prema važećoj pravnoj regulativi

 • Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija) je na osnovu  Zakona o tržištu vrijednosnih papira (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/08 i 109/12) i ovlaštenja propisanih Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire (“Službene novine Federacije BiH”, broj 39/98, 36/99 i 33/04) donijela  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, (“Službene novine Federacije, broj 37/09). Pravilnik se primjenjuje već dvije godine, ali prema upitima i informacijama  “sa terena” još uvijek postoje emitenti koji nisu upoznati sa odredbama ovog Pravilnika, a s obzirom da se približavaju rokovi za izvještavanje za prvo polugodište ove godine, nije na odmet podsjetiti se šta je propisano navedenim Pravilnikom.

11. Autor: Mr. sc. Haris Kovačević

Naziv članka: Procjena vrijednosti finansijskih institucija

 • Procijeniti vrijednost banaka, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija uvijek je  bilo teško. Problemi s procjenom vrijednosti finansijskih institucija potiču od dvije ključne karakteristike. Prva je da se novčani tokovi finansijskih institucija ne mogu lako procijeniti, s obzirom da kapitalni izdaci, radni kapital i dug nisu jasno definisani. Druga je da većina finansijskih institucija posluje pod regulatornim okvirom koji uređuje koliko moraju biti kapitalizirane, gdje mogu investirati i koliko brzo mogu rasti. Promjene u regulatornom okruženju mogu stvoriti velike oscilacije u vrijednosti finansijske institucije. U ovom radu su obrazložena oba faktora koja su jako bitna.

12. Autor: Mr. Edin Glogić, dipl. oec

Naziv članka: Interna revizija – COSO model internih kontrola

 • U okruženju interne revizije imperativ je da interni revizori znaju kako primijeniti COSO model internih kontrola. To uključuje ne samo razumijevanje komponenti i drugih aspekata modela, kao što su među organizacijski pristup, nego i kako se razvijaju smisleni i učinkoviti revizijski postupci kao što su upiti ili posmatranja.. Sve u svemu, čini se vjerovatnim da interni revizor može učinkovito koristiti COSO model internih kontrola kako bi tačno procijenio učinkovitost internih kontrola i sposobnost umanjenja rizika pogrešnog prikaza u finansijskim izvještajima.

13. Autor: Dr sc. Anto Gavran                

Naziv članka: Osnovne funkcije menadžmenta u malim i srednjim preduzećima

 • Preduzetništvo, odnosno mikro, mala i srednja preduzeća (MSP) obezbjeđuju rast i razvoj privrede, zaposlenosti, rast dohotka po stanovniku, tržišnu ekspanziju privrede, jačanje međusobne povezanosti privrede. Značajnu ulogu u svemu tome ima menadžment u MSP,a to postiže vršenjem osnovnih funkcija: planiranje, organizovanje, vođenje, briga o kadrovima i kontrola. Menadžment mora da postigne superiornu performansu u odnosu na konkurenciju u ključnim područjima uspjeha.

 14. Autor: Mr. sci. Fuad Čibukčić           

Naziv članka: Korporativna društvena odgovornost kod globalnih i lokalnih kompanija u BiH

 •  Korporativna društvena odgovornost(CSR) u modernoj ekonomiji jeste poslovna filozofija, od kraja prošlog vijeka i standard u poslovanju unutar zakonskih okvira savremenih zapadnih ekonomija. Osnovni cilj CSR-a jeste uvesti kointeresni odnos između spomenutog osnovnog interesa ostvarivanja profita i sve oskudnijih prirodnih resursa te rastućeg zahtjeva za radnom snagom i čestim pojavama izrabljivanja.Skeptici  društvene odgovornosti kompanija stoje na stajalištu da je uloga uspješnih kompanija da prave profit, a ne da spašavaju planetu, što sa pravno – ekonomskog aspekta stoji kao  činjenica,  ali profit i poštivanje zakona ne smiju biti jedine obaveze modernih kompanija.

15. Autor: Alan Vajda, mag. iur

Naziv članka: Prava i obaveze nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini

 • Prava  i obaveze nezaposlenih osoba u Bosni Hercegovini uređuju se putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i putem službi za zapošljavanje pojedinih kantona u Bosni Hercegovini, što je propisano odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 55/00, 41/01, 22/05. i 9/08.), odnosno drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba predstavlja osnovni zakonski propis kojim se uređuju prava i obaveze Federacije Bosne i Hercegovine na području zapošljavanja i nezaposlenosti.

16. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Organiziranje i vođenje štrajka u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Prema Ustavu Bosne i Hercegovine socijalna politika je u nadležnosti entiteta. Polazeći od toga, način  organiziranja i vođenja štrajka u  Federaciji Bosne i Hercegovine uređeni su Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakonom o štrajku („Službene novine Federacije BiH“broj 14/00). Kada se radi o rješavanju kolektivnih radnih sporova, štrajk, svakako, predstavlja najvažnije pravo na strani zaposlenika,odnosno sindikata kao njihovih predsta.

 17. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Neka pitanja  međudržavnih odnosa u pojedinim oblastima socijalnog osiguranja

 • Radi zaštite stečenih i očekivanih prava iz socijalnog osiguranja naših državljana koji su radili ili rade u inozemstvu,  naša država je nakon rata  zaključila osam međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju sa pojedinim državama, a neki od ovih ugovora nalaza se u postupku zaključivanja. Po svojoj prirodi to su tzv. „legislativni ugovori“ jer se neposredno primjenjuju u konkretnim slučajevima  u državama koje su ih zaključile kao dio njihovog unutrašnjeg zakonodavstva. Iako  rijetko neki međunarodni ugovori regulišu samo pojedine oblasti socijalnog osiguranja. To su Sporazum sa Egiptom koji je zaključen 1989. godine i Sporazum sa Arapskom  Libijskom Džamahirijom koji je zaključen 1990. godine. Bosna i Hercegovina primjenjuje ovakve ugovore u svojstvu države sukcesora u odnosu na međunarodne ugovore.

 

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Novembar 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …