Home / Časopisi / 2015 / Časopis Maj 2018

Časopis Maj 2018

omot 5 knjige 1 miror

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

Mr Milica Vidović

Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje

 • Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. godine svi obveznici biće u obavezi da elektronski podnose prijave. Preduslov za korišćenje ove elektronske usluge je registracija korisnika elektronskih usluga kod Uprave za indirektno oporezivanje. Poreski obveznici su u obavezi da izvrše registraciju odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, najkasnije do 01.01.2019. godine. Bitno je napomenuti da sama registracija za elektronske usluge za sobom ne povlači obavezu elektronskog podnošenja prijava samooporezivanja, nego je ona samo preduslov.  Elektronska komunikacija između UIO i obveznika indirektnih poreza ima znatne prednosti, za obje strane. Poreski obveznici će u svakom trenutku imati pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da mogu vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl. Takođe, poreski obveznici će korišćenjem e-portala vidjeti u kojoj je fazi postupak odobravanja povrata PDV-a. Elektronskom komunikacijom stvorena je mogućnost bržeg i efikasnijeg unosa podataka, a nastanak grešaka pri unosu i obradi u poreskom informacionom sistemu će biti sveden na minimum. Osim toga, prelazak na ovu vrstu komunikacije, će omogućiti UIO da ljudske resurse koji su bili angažovani na ručnom unosu podataka u poreski informacioni sistem UIO, angažuje kvalitetnije, odnosno rasporedi na obavljanje drugih radnih zadataka.Za uspješnu registraciju korisnika elektronskih usluga UIO, neophodni su tačni podaci o poreskom obvezniku, koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, prije svega podaci o odgovornom licu, sjedištu poreskog obveznika i e-mail adresi.

Fuad Balta, dipl. oec

Povrat poreznih i drugih prihoda

 • Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH, s obzirom na njenu nadležnost u tom smislu. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH. Situacije u kojima je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavljaju važna pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Kod povrata poreza i drugih javnih prihoda u najvećem broju slučajeva poštovale su se procedure utvrđene odgovarajućim zakonima i podzakonskim propisima, bilo da se radi o povratu poreza u korist firme ili pojedinaca ili u korist federalnog, odnosno kantonalnih budžeta, ali još uvijek ima povremenih problematičnih situacija kod povrata poreza na dohodak. Načini povrata poreznih i drugih više ili pogrešno plaćenih obaveza na različite načine precizirani su i odredbama  propisa o: porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit, porezu na dohodak, doprinosima, porezu na promet nepokretnosti i prava, porezima na imovinu građana, te raznim taksama i naknadama.

Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Trendovi oporezivanja u zemljama Evropske unije

 • Porezni sistem ima ključnu ulogu u ekonomiji svake države. U svim zemljama EU on je snažno oruđe za borbu protiv krize i rješavanje ključnih problema. To je još više izraženo zbog jedinstvene monetarne politike koja zemljama članicama ograničava da djeluju u sklopu vlastitih mjera monetarne politike. Veliki broj zemalja EU je u posljednjih nekoliko godina imao niz značajnih poreznih reformi usmjerenih ka povećanju poreznih prihoda i jačanje privrednih aktivnosti. Najviše stope poreza na dobit kontinuirano se snižavaju, pokušavajući podići konkurentnost i usaglašavanja sa nekim zemljama u razvoju koja su u posljednjim godinama zbog niskih poreznih stopa postali atraktivna područja za investicije. Ista je situacija i sa stopama poreza na dohodak koje su u zadnjih petnaestak godina snižene u velikom broju zemalja. Ta snižavanja nisu bila karakteristična samo za stare, nego i nove članice. Već dugo vremena se preispituje ekonomska opravdanost sniženih stopa PDV-a i oslobađanja, koje povećavaju složenost poreznih sistema i značajno smanjuju naplatu poreznih prihoda. Zbog toga su sve zemlje opredijeljene na jačanje poreznih uprava kao i velikim investicijama u njihove informacione sisteme.

 Dr. sc. Jozo Piljić

Pravednost i učinkovitost poreznih izdataka

 • Uvođenje i širenje poreznih izdataka narušava neka od načela oporezivanja, prije svega jednakost, pravednost, jednostavnost i provedivost. Mnogi su porezni izdaci zapravo prikriveni socijalni ili slični programi, ali ih je za razliku od subvencija mnogo teže pratiti, kao i nadzirati njihov opseg, kretanje i strukturu, jer se ne javljaju kao tradicionalne stavke na rashodnoj strani proračuna (poput subvencija). Porezni izdaci otežavaju prikupljanje potrebnih javnih sredstava, snažniji gospodarski rast i razvoj, i uglavnom su manje učinkoviti od izravne javne potrošnje. Više koriste bogatima, jer slabije plaćeni zaposleni obično nemaju dovoljno mogućnosti niti dovoljne iznose dohotka kako bi koristili porezne olakšice i umanjenja. Iako ponekad postoji i korist od određenih poreznih umanjenja i olakšica, sa stanovišta učinkovitosti i pravednosti općenito se teško mnogi porezni izdaci mogu opravdati.

Mr. oec Elman Nadžaković

Računovodstvene informacije – ključni saveznik u funkciji kontrole poslovanja

 • Da bi se informacija mogla smatrati računovodstvenom informacijom i biti u funkciji procesa odlučivanja ona mora zadovoljavati nekoliko kriterija, odnosno mora imati sljedeća obilježja: mora biti jasno razumljiva, mora biti relevantna – važna za poslovanje, konzistentna s računovodstvenim politikama, mora biti usporediva, pouzdana i istinita, objektivna – neovisna. Korisnici računovodstvenih informacija mogu biti: zaposlenici, menadžeri, vlasnici, državna tijela i drugi zainteresirani korisnici, a poslovni sustav koristi različite vrste računovodstvenih informacija kao što su: operativne ili poslovne informacije, financijske informacije, upravljačke računovodstvene informacije.

Jasmin Omeragić, dipl. oec

Kvalitet u funkciji računovodstvene profesije

 • I samo spominjanje finansija i nekih računa, pa i bilo kakve priče oko para i u vezi s parama, kao nezaobilazne i sasvim normalne i potrebne životne i poslovne teme, može se s pravom svrstati u potrebu, znatiželju, zavist, nepristojno ponašanje, provjeru poštenja i povjerljivosti, ili otvorenu sumnju u istinitost i zakonitost  podataka o nekom i/ili nečijem finansijskom stanju ili položaju. Opća globalizacija utiče i na računovodstvenu profesiju. Računovodstvo ni u teoriji, a ni i praksi odavno više nije samo „pusto vođenje knjiga“, računovodstvo postaje važna karika u svakoj firmi, postaje važna savjetodavna funkcija. Zbog toga i sama profesija računovođa poprima elemente kreatora pravih vrijednosti, osobe koja stvara i novu vrijednost, osobe koja održava stvorene vrijednosti, te je u svakoj firmi pravi intermedijski i transparentni  komunikolog. Upravo zbog toga računovodstvo je dinamičan proces koji od računovođa iziskuje konstantna usavršavanja znanja i sposobnosti, kako bi mogli konkurirati na tržištu odnosno da bi mogli dobro raditi.

Nedim Čustović, dipl. oec

Procesi interne revizije usklađeni sa  međunarodnim standardima i sa mjerljivim učincima rada interne revizije

 • Jedan od najvećih izazova  u aktuelnom tržišnom okruženju za  sve interne revizore je kako da prezentuju i dokažu svim krajnjim korisnicima interne revizije, da adekvatno prihvate, cijene i vrednuju njihov rad. Naime, interni revizori moraju prije svega uraditi maksimalno sve što je do njih samih, a to je da u svom djelovanju budu prije svega etični, stručni, kompetentni, proaktivni, inovativni uz primjenu donešenih metodologija, standarda, procesa rada i dobrih praksi rada interne revizije. Naime, opšta klima u okruženju i tržištu traži i zahtijeva od internih revizora da opravdaju svrhu svog postojanja, imajući u vidu da se struka neprestano širi i radi na unapređenju metodologije rada i usavršavanju  i edukaciji interne revizije, kako bi se što bolje i kvalitetnije prezentovali. Brze promjene u poslovnom okruženju, složenost poslovnih procesa i rizik upravljanja koji je najčešće povezan sa opšte poznatom krizom u zemlji, korupcijom, sukobom interesa, prevarama, pranjem novca i drugim oblicima neprihvatljivog i neetičnog ponašanja, traže od interne revizije stalni razvoj, dopunu ili promjenu revizorskog pristupa kako bi kroz svoje aktivnosti pridonijeli i pomogli organizaciji, preduzeću, instituciji u rješavanju navedenih problema i na taj način stekla respekt, ugled od strane svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije (prije svega vlasnika kapitala i imovine). Iz navedenih razloga pokazalo se opravdanim da se pred internu reviziju postavi obaveza promovisanja odgovarajućih etičkih standarda i vrijednosti unutar organizacije, uz razvijanje postojeće metodologije i procesa rada interne revizije, primjene  novih i ažuriranih Međunarodnih standarda i dobrih praksi, kako bi se na taj način na kraju pomoglo  internoj reviziji da svoju misiju uspješno obavlja na zadovoljstvo svih zainteresovanih korisnika usluga interne revizije, nakon čega bi sigurno i primjena bilo koje relevantne metode mjerenja učinka rada interne revizije sve to i potvrdila i zvanično verificirala.

Mr. sc. Hanifa Ramović    Mr. sc. Dragana Kosorić

Revizija informacionih sistema s aspekta obavljanja funkcije interne revizije

 • Zašto je revizija informacionih sistema, odnosno informacionih tehnologija ili IT revizija važna? Mnoge organizacije troše velike sume novca na IT jer prepoznaju ogromne koristi koje IT može osigurati njihovim operacijama i uslugama. Međutim, iste te organizacije moraju osigurati pouzdanost njihovih IT sistema, te njihovu sigurnost i da nisu ranjivi na kompjuterske napade. IT revizija je važna jer daje potvrdu o adekvatnosti zaštite IT sistema, osiguranoj pouzdanosti informacija za korisnike i upravljanje IT sistemom na odgovarajući način radi postizanja utvrđenih koristi. Mnogi korisnici se oslanjaju na IT bez poznavanja načina njihovog funkcionisanja, a kompjuterske greške se mogu ponavljati uzrokujući obimnija oštećenja nego greške koje nastaju usljed ljudske nepažnje. Takođe, IT revizija može pomoći da se smanji rizik gubitka i miješanja ili gubitka podataka, te rizik koji utiču na distribuciju usluga i loše upravljanje IT sistemima.

Safija Žilić, dipl. oec

Finansijsko posredovanje i privredni rast

Provedena istraživanja i praktično iskustvo pokazalo je da ne postoji velika kontroverza u pogledu uzročno-posljedične veze kojom finansijsko posredovanje pospješuje privredni rast.

 • Na osnovu rezultata provedenih istraživanja  identifikovani su osnovni mehanizmi djelovanja, uočeni su mogući opadajući prinosi, ali se pokazalo da se oni, ukoliko zaista postoje, javljaju na veoma visokim nivoima razvijenosti finansijskog posredovanja.Ispostavilo se da postoji snažna nesavršena informisanost, naročito asimetrija informacija na finansijskim tržištima. To, međutim, nije dovoljan uslov da bi se preporučila snažna regulacija finansijskog sektora. Pokazalo se da regulacija treba da bude ex ante, sa unaprijed definisanim pravilima, da bude selektivna, usredsređena na finansijske institucije koje stvaraju najveći rizik, ali i da bude jednostavna, kako bi se lako ustanovilo da li su ispunjeni regulatorni zahtjevi.Nove ideje u pogledu sadržaja finansijske regulacije usmjerene su ka umanjivanju leveridža, što vodi umanjenju kreditnog potencijala, ali i povećanju stabilnosti sistema.Male i srednje razvijene zemlje ne treba da budu inovativne na planu regulacije, već da pažljivo prate razvoj regulatornih instrumenata u svijetu.

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR

 • S ubrzanim tehnološkim razvojem, globalizacijom, intenzivnijim prekograničnim protokom osobnih podataka sve veći izazov predstavlja kako u takvim uvjetima osigurati visoku razinu zaštite osobnih podataka građana koja je sve više izložena različitim rizicima i zloupotrebama. Stoga je za prevenciju i smanjenje rizika na razini Europske unije potrebno bilo poduzeti nove mjere kroz donošenje instrumenta kojim bi se osigurala učinkovitija provedba nadzora nad obradom osobnih podataka, te stvorili preduvjeti za jednostavniju i ravnopravniju zaštitu prava svih građana u Europskoj uniji, kao i podigla razina svijesti o zaštiti temeljnog ljudskog prava čija je sigurnost ozbiljno ugrožena. Za ostvarenje navedenih ciljeva, na razini Europske unije donesena je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka- GDPR, čijom će implementacijom doći do potpunog novog zaokreta u području zaštite osobnih podataka. Neminovno je da će stupanjem na snagu predmetne uredbe doći do povećanja zaštite i sigurnosti za građane prilikom korištenja osobnih podataka.

Džana Kadribegović, dipl.pravnik

Sindikat kao važan činilac u zaštiti interesa radnika

 • Polazeći od prava radnika da osnivaju organizacije (sindikate) koje će predstavljati i zastupati njihove interese kao jednog od temeljnih prava za stvaranje jakih i pouzdanih organizacija u sistemu industrijskih odnosa, Zakonom o radu utvrđen je princip slobode udruživanja, dobrovoljnosti članstva kao i zabrane miješanja u funkcioniranje udruženjaNavedeni principi utemeljeni su u Konvenciji MOR-a br. 87 iz 1948. godine i Konvenciji br. 98 iz 1949. godine. S obzirom da je Bosna i Hercegovina ratificirala navedene konvencije, dužna ih je inkorporirati u svoj pravni sistem što je navedenim zakonom i učinjeno. U svakom slučaju, interes  radnika i poslodavca je da imaju jake predstavnike koji će biti njihovi legitimni predstavnici u ekonomskim i socijalnim procesima, a također i u uspostavljanju i razvijanju socijalnog dijaloga kao najpoželjnijeg načina za usklađivanje interesa svih socijalnih partnera (sindikata, udruženja poslodavaca i vlade.

Safeta Lukačević, dipl. Psiholog

Analiza radnih mjesta kroz procjenu radnog učinka uposlenika (motivacija i značaj profesionalnog treninga)

 • Analiza radnih mjesta je postupak kojim se utvrđuju: zadaci/poslovi kojima radnik treba udovoljavati,  uslovi u kojima se ti zadaci obavljaju, koje psihičke i tjelesne osobine ti zadaci zahtijevaju od  radnika. Analiza radnih mjesta organizuje informacije o radnim mjestima, kao što su znanje, vještine, sposobnosti i drugi atributi.Analiza radnih mjesta služi za prikupljene informacija prilikom analize radnih mjesta i čini podlogu za: organizaciju posla – klasifikacija, odabir ljudi za radna mjesta – selekcija,   usavršavanje – prilagodba,    razvoj kriterija za procjenu učinka,   određivanje odgovarajuće kompenzacije, i unapređivanje ljudi.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Oktobar 2020

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/20. Zbog mnogobrojnih zahtjeva naših …