Home / Časopisi / Časopis Novembar 2015

Časopis Novembar 2015

casopis 11-15

 S A D R Ž A J

1. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Novi način otvaranja i zatvaranja bankovnih računa u funkciji efikasnijeg novog modela prinudne naplate u BiH

 • Početak rješavanja neefikasne prinudne naplate preko dužnikovih računa otpočeo je donošenjem potpuno novih entitetskih zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojima je propisano da svi nalozi za prinudnu naplatu moraju da glase na glavni račun poslovnog subjekta i dostavljaju se na izvršenje banci koja vodi glavni račun dužnika.Nova zakonska rješenja detaljnije su razrađena uputstvima koje je donio Federalni ministar finansija („Sl. novine FBiH”, broj 83/15) i kojima se pojašnjava novi način i postupak otvaranja i zatvaranja bankovnih računa, te vođenje evidencije o svim tim računima.Poslovni subjekti čije je sjedište na teritoriji FBiH imaju obavezu da do 02.12.2015. godine usklade svoje već otvorene račune sa članom 8. novog Zakona o UPP-u, da odrede glavni račun (bez obzira na njihovu trenutnu likvidnost), te o tome dostave dokaz bankama koje vode njihove račune na kojima su već evidentirani NEizvršeni nalozi za prinudnu naplatu (radi centralizacije svih tih naloga kod glavne dužnikove banke).U slučaju da ne postupe na propisani način, banke će izvršiti blokadu svih otvorenih računa poslovnih subjekata i zabraniti im raspolaganje sredstvima na tim računima, do njihovog  postupanja u skladu sa novim Zakonom.

2. Autor: Fuad Balta, dipl.oec                        

Naziv članka: Preknjiženje i otpis zateznih kamata na javne prihode

 • Parlament Federacije BiH je 8. i 9. oktobra na sjednicama Doma naroda, odnosno Predstavničkog doma po hitnoj proceduri i u istovjetnom tekstu izglasao/donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine Federacije BiH “, br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13 i 66/14 – u nastavku teksta: Zakon). Osnovni razlozi za donošenje citiranog zakona sadržani su u činjenici da je u pretposljednjim i posljednjim dopunama ovog zakona, objavljenim u „Službenim novinama Federacije BIH“, br. 28/13 i 66/14, bila propisana mogućnost otpisa zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2011. i 31.12.2012. godine.Sve kamate, koje su po bilo kom osnovu bile obračunate, a nisu uplaćene zaključno sa 31.12.2014. godine, a do tog ili poslije tog datuma, zaključno sa 31.12.2016. godine porezni obveznik izmiri dospjeli glavni dug za period utvrđen Zakonom, te podnese odgovarajući zahtjev uz dokaz o uplati, potrebno je otpisati u cijelosti; ukoliko, pak, izmiri glavni dug u cijelosti u periodu  od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, zatezne kamate se otpisuju u 50%-tnom iznosu.

3. Autor: Asim Pandžić, dipl. pravnik

Naziv članka: Prikupljanje prihoda od igara na sreću, način uplate i raspodjele naknada

 •  Kao što je poznato, novi Zakon o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH“ br. 48/15 i 60/15, u daljem tekstu: „Zakon“) je stupio na snagu dana 02.07.2015.godine. Donošenjem i primjenom novog Zakona o igrama na sreću u Federaciji BiH i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih  fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovina, kao i Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada od igara na sreću,  stvoreni su svi preduvjeti za poboljšanje naplate javnih prihoda po osnovu naknada za igre na sreću, na način da je omogućeno uspostavljanje efikasnog sistema naplate, kontrole i evidencije prihoda od igara na sreću.

4. Autor: Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Domaća vs devizna blagajna u svijetlu novih propisa

 • Blagajničko poslovanje odnosno poslovanje sa novčanim sredstvima čini poseban segment finansijskog poslovanja. Većina pravnih lica ne posvećuje dovoljnu pažnju segmentu ovog poslovanja koji je nezaobilazan dio svakodnevnog poslovanja i moglo bi se reći osjetljivije je područje u odnosu na poslovanje putem transakcijskog (žiro) računa. Obazrivost u poslovanju gotovim novcem proizilazi prije svega iz razloga što raspolaganje gotovinom mimo transakcijskog računa, preko blagajni, ostavlja veću mogućnost zloupotrebe, te bi se plaćanja u gotovini trebala vršiti „umjereno“i u skladu sa pratećim propisima i u svijetlu novih Zakona i Uredbi.

5. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Vremenska razgraničenjas aspekta primjene MRS/MSFI

 • Vremenska razgraničenja se veoma često koriste u računovodstvu i predstavljaju pozicije na kojima se u glavnoj knjizi, odnosno u financijskim izvještajima, privremeno evidentiraju i iskazuju oni troškovi ili prihodi koji se odnose na buduće računovodstvene periode, ili sredstva i obaveze koji će se u budućim računovodstvenim periodima priznati kao druga kategorija sredstava i obaveza, a vezano uz akrualni princip financijskog izvještavanja koji nalaže priznavanje poslovnog događaja trenutkom nastanka, a ne trenutkom plaćanja.

6. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Kapitalizacija troškova pozajmljivanja prema zahtjevima MRS-a 23 – Troškovi pozajmljivanja

 • Pravna lica koja vode računovodstvo po zahtjevima MRS i MSFI dužna su sve troškove pozajmljivanja koji nastaju pri nabavci ili proizvodnji kvalifikovanih sredstava (sredstva za čiju je nabavku ili proizvodnju potreban duži vremenski period) kvalifikovati, priznati, u vrijednost tog sredstva. Sav trošak pozajmljivanja koji nastaje nakon „stavljanja kvalifikovanog sredstava u upotrebu“, potrebno je priznati u trošak perioda u kojem nastaje.

7. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: MSFI 9 – Finansijski instrumenti

 • U ovom radu prezentirane su novine koje će sa sobom donijeti primjena MSFI-9.Svaka kategorija finansijskih instrumenata ima odgovarajući utjecaj na finansijski položaj i profitabilnost subjekata i sektora kojoj taj subjekat pripada.Razvoj novoga MSFI-a 9- Financijski instrumenti trebao bi rezultirati pojednostavljenjem računovodstvenoga tretmana financijskih instrumenata. Svaka kategorija finansijskih instrumenata ima odgovarajući utjecaj na finansijski položaj i profitabilnost subjekata i sektora kojoj taj subjekat pripada.

8. Autor: Prof. dr. Danimir Gulin

Naziv članka: Očekivane izmjene modela mjerenja lizinga i goodwill-a

 • U posljednjih nekoliko godina intenzivirana je suradnja između američkog Odbora za računovodstvene standarde (FASB) i Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (IASB) u ujednačavanju i pripremi i objavljivanju revidiranih postojećih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) ili novih standarda. Upravo se to najbolje pokazalo kod revidiranja postojećih standarda kako MRS 17-Najmovi (lizing) tako i MSFI 3-Poslovna spajanja. Izmjenom standarda kod lizinga nastoji se izjednačiti tretman financijskog i operativnog lizinga jer oba modela postaju bilančni modeli. Kod goodwill-a daje se mogućnost poslovnim subjektima mogućnost izbora (ovisno o ispunjavanju uvjeta za primjenu) između modela umanjenja i modela amortizacije goodwill-a. Time se također utječe na financijsku situaciju i uspješnost kompanija.

9. Autor: Doc. dr. Džafer Alibegović

Naziv članka: Devizni rizik u finansiranju kreditima sa valutnom klauzulom-problemi i moguća rješenja –

 • Ukoliko pojam rizika shvatimo kao mogućnost da ishod određene pojave odstupi od predviđenog, onda deviznim rizikom možemo smatrati mogućnost da stvarna vrijednost određene valute odstupi od predviđene vrijednosti. Ovdje je potrebno napomenuti dvije bitne odrednice rizika (općenito, ali i deviznog rizika, napose). Prvo, u procjeni prirode i određivanju intenziteta rizika, uvijek se radi o pojavama čije se dešavanje očekuje u budućnosti, koja je, naravno, nepoznata, te stoga i rizik proizlazi iz neizvjesnosti. Drugo, postojanje rizika nije problem samo po sebi, nego su problem negativne posljedice koje rizik donosi. Kako se radi o mogućnosti odstupanja stvarne vrijednosti od očekivane, tako rizik, u teorijskom smislu, može imati i pozitivan ishod (zarada veća od očekivane), ali je fokus analitičara i investitora, sasma razumljivo, usmjeren prevashodno zaštiti od negativnih efekata rizika.

 10. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Offshore financijski centri u financijskoj globalizaciji

 • Procesi deregulacije i liberalizacija kapitalnih i novčanih tokova omogućili su brzu i nesmetanu financijsku fluktuaciju s jedne adrese na drugu. U toj globaliziranoj financijskoj mreži offshore financijski centri predstavljaju sigurna utočišta od nepredvidljivih nameta koje mogu nametati nacionalne države. Zbog toga je poslovanje OFC-a uglavnom obavijeno velom tajne i tako pobuđuje zanimanje mnogih zainteresiranih strana. Novac koji pristiže na bankovne račune u OFC-e često dolazi iz zemalja u razvoju koje uslijed korumpiranog političkog aparata ne mogu kontrolirati izbjegavanje plaćanja poreza i prebacivanje novaca u sigurna utočišta. Na važnost OFC-a upozoravaju procjene MMF-a, koji neprestano vrši nadzor nad poslovanjem u OFC-ima i pokušava njihovu poslovnu praksu prilagoditi međunarodnim financijskim standardima. Ali instrumenti kontrole kojima raspolaže MMF često su nedovoljni da se pravna regulativa u jurisdikcijama gdje su locirani OFC-i ujednači s propisima koje međunarodne financijske institucije pokušavaju zaštiti.

 11. Autor: Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Naziv članka: Fiskalna održivost Bosne i Hercegovine

 • Pitanje fiskalne održivosti dobilo je poseban značaj nakon problema kojeg je izazvala posljednja ekonomska kriza iz 2009. godine, i danas je to centralna tema velikog broja zemalja u svijetu. Svaka država treba da posveti poseban značaj fiskalnoj održivosti, kao ključnoj sponi u postizanju i očuvanju makroekonomske stabilnosti.Fiskalna slika BiH ukazuje da je neophodno uvođenje hitnih mjera fiskalne održivosti radi postizanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti, jer zaduživanje je ekonomski opravdano „ako i samo ako“doprinosi razvoju zemlje.

12. Autor: Doc. dr Dragan S. Jović 

Naziv članka: O bankarskom sektoru Republike Srpske

 • Statički posmatrano bankarski sektori Republike Srpske (BSRS) je izuzetno likvidan, ali postoje poremećaji u struktuiranju kredita, ročnoj usklađenosti finansijske aktive i finansijske pasive, i u visini nominalnih kamatnih stopa po vrstama kredita. Sa aspekta nominalne kamatne stope na dugoročne kredite, vlada i vladine institucije se najskuplje zadužuju, iako bi i po logici i po bankarskoj teoriji trebali biti najmanje rizičan sektor. Uočene distorzije u poslovanju BSRS moraju biti predmet daljeg i kompleksnijeg istraživanja, a radi održavanja stabilnosti i funkcionalnosti bankarskog sektora Republike Srpske.

13. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik  

Naziv članka: Zaključivanje ugovora o radu prema novom Zakonu o radu

 • Ugovor o radu predstavlja, ako ne najvažniji, onda svakako jedan od najvažnijih   instituta radnog zakonodavstva. Polazeći od tržišnog principa privređivanja, radni odnos se zasniva stupanjem radnika na rad na osnovu zaključenog ugovora o radu između radnika i poslodavca kako je to predviđeno u članu 4. ovog zakona. Ugovor o radu predstavlja dvostrano obavezni ugovor za čiju je valjanost dovoljno postizanje saglasnosti  volja ugovornih strana  o bitnim sastojcima tog ugovora kojim svaka od ugovornih strana  nastoji da u što većem obimu ostvari svoje interese.

14. Autor: Mr. sc Kenan Spahić

Naziv članka: Problem odredbi novog Zakona o radu o prestanku Ugovora o radu iz ugla ostvarivanja prava propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • Neposredno nakon donošenja novog Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 62/15), javila su se određena pitanje i nedoumice vezane za primjenu odredbi navedenog zakona koje imaju utjecaja na ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. S tim u vezi bitno je istaknuti kako novi Zakon o radu ne daje definicije bitnih pojmova dijela navedenog člana, odnosno ne definiše “staž osiguranja” niti precizira šta se smatra pod pojmom “evidencija”, odnosno pojmom “trajanje radnog odnosa”, što  u praksi svakako već stvara poteškoće. Pri tome napominjemo kako je definicija staža osiguranja data u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

15. Autor: Mr. Zijad Krnjić

Naziv članka: Očekivanja od uvođenja dobrovoljnog penzijskog osiguranja u FBiH

 • Uvođenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja u sistem penzijskog osiguranja će biti pozitivna i dugoročno veoma korisna reforma sistema. Sve države razvijenog svijeta, naročito Evrope, kojima i mi pripadamo, imaju manje-više razvijen ovaj sistem i imaju pozitivna iskustva i pozitivne efekte. Naša zemlja kasni sa razvojem ovog sistema, kao i inače sa reformama u penzijskom sistemu, iz niza objektivnih razloga. Bilo bi značajno da se potrebni propisi donesu što prije, u izgrađenom pravnom okviru, tržište i poslovni interesi će odraditi ostalo.

16. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka: Radni timovi – stvaranje timova u korporacijama

 • Procesi redizajniranja organizacione strukture najvećeg broja dobro, funkcionalno posmatrano, organizovanih korporacija u najrazvijenijim zemljama tržišne ekonomije stvorili su nove organizacione konstitucije, zasnovane na specijalnim vrstama grupa pod nazivom: Radni tim(ovi). Istovremeno, smatra se da će konstitucija organizacionih sistema u budućnosti biti u osnovi radno timskog karaktera. Pod radnim timom se može smatrati grupa čiji članovi imaju komplementarne vještine, a okupljeni su oko zajedničke svrhe ili skupa radnih ciljeva, za čije ostvarivanje su podjednako svi odgovorni.

 

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenje za primjenu propisa

 

 

 

 

 

 

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Novembar 2020

Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. j U …