Home / Časopisi / 2014 / Časopis oktobar 2014

Časopis oktobar 2014

casopis oktobar 2014

S A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Šta nam donosi Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH i kontni plan

2. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje i evidentiranje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u Federaciji BiH

3. Dr sc Dinka Antić

Diferencirano oporezivanje piva u BiH u svjetlu politike i prakse EU

4. Safija Žilić, dipl. oec

Izdavanje obveznica  – računovodstveno praćenje –

5. Denis Zukić, dipl. oec

Naknada za službeno putovanje

6. Dr sc Jozo Piljić; Emir Ugljanin dipl. oec

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka

7. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni tretman kredita i pozajmica

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Komentar nacrta novog Federalnog Zakona o porezu na dobit

9. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – IV dio

IT u obaveznoj edukaciji računovođa i formati arhiviranja dokumenata

10. Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz ugovora o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije – II dio

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zaštita žene i materinstva na osnovu konvencija MOR-a

12. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Obaveznost penzijskog i invalidskog osiguranja

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis Juli / Avgust 2020

  ELEKTRONSKI ČASOPIS – Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi …