Home / Časopisi / Časopis oktobar 2015

Časopis oktobar 2015

omot 10-15

S A D R Ž A J

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

 Naziv članka: Lutrijske i druge klasične igre na sreću

 • Prema Zakonu o igrama na sreću, klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namjerom da budu jedini ili djelimični dobitnici unaprijed definiranog fonda dobitaka. Pod  klasičnim igrama na sreću odrazumijevaju se tzv. lutrijske igre na sreću, koje isključivo može priređivati Lutrija BiH, te tombola bingo u zatvorenom prostoru, a ovu igru, u slučaju ispunjenja određenih uslova, mogu priređivati i sportska društva, kao i sportski savezi. Konačno je došlo vrijeme da od novca koji se „vrti“ od  lutrijskih i drugih klasičnih igara na sreću budžet Federacije BiH i razne socijalno-humanitarne organizacije imaju znatno više koristi, u odnosu na vrijeme koje je iza nas…

2. Autor: Mr. Edin Glogić, dipl. oec

Naziv članka:Najznačajnije novine u novom Zakonu o porezu na dohodak u Republici Srpskoj

 •  Narodna Skupština Republike Srpske usvojila je na petoj sjednici, održanoj 16.7.2015. godine, a Vijeće naroda 27.7.2015. godine konstatovalo da usvojenim Zakonom o porezu na dohodak nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.  Pored obaveze obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala, kapitalnih dobitaka, novim Zakonom o porezu na dohodak uvedena je obaveza plaćanja ovog poreza i na dohodak iz stranih izvora, kao i ostali dohodak…

3. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

 Naziv članka:BUSINESS KARTICE -karakteristike i knjigovodstveni tretman

 • Business kartice postaju sve „popularnije“ u BiH. Od početka primjene Zakona o porezu na dohodak susreli smo se sa obavezom posjedovanja tekućeg računa (za koji se veže kartica, debitna i kreditna), ali ovaj put nećemo govoriti o toj vrsti kartica.Business kartice su kartice kojima se također vrši plaćanje, ali su vezane za transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica (samostalnog poduzetnika). Transakcije koje se vrše business karticom su poslovne, za razliku od kartica koje su vezane za tekući račun.Kako raste broj imaoca business kartica, tako se otvaraju i pitanja plaćanja, pravdanja, obezbjeđenja vjerodostojnog knjigovodstvenog dokumenta za svaku transakciju i, na kraju, knjiženja izvoda business kartice, odnosno poslovnih promjena koje se dese plaćanjem…

4. Autor: Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Početni i naknadni izdaci na nekretninama, postrojenjima i opremi

 • Računovodstveni postupak za nekretnine, postrojenja i opremu obuhvata priznavanje sredstava, određivanje njihove knjigovodstvene vrijednosti, amortizacije i gubitaka zbog umanjenja vrijednosti koje treba priznati u vezi s njima,  u cilju razaznavanja subjektovih ulaganja, za potrebe različitih korisnika finansijskih izvještaja. Početni i naknadni izdaci na nekretninama, postrojenjima i opremi česta su pojava u poslovanju i različito se tretiraju… 

5. Autor: Mr. oec Emina Imamović                        

Naziv članka: Specifičnosti računovodstva osiguravajućih društava

 • Osiguravajuće društvo prodaje sigurnost, odnosno garantuje ekonomsku zaštitu osiguraniku – korisniku osiguranja. Parametri koji su značajni za ovu branšu su: ostvarena premija osiguranja, isplaćene štete, aktiva, dobit. Međutim, kao i u svim drugim branšama, računovodstvo je neizostavan dio poslovanja. U osiguravajućim društvima ono, ipak, ima svoje specifičnosti. Specifičnost računovodstva osiguravajućih društava u odnosu na ostala uslužna,  proizvodna i trgovačka preduzeća ogleda se u samoj prirodi njihovog poslovanja – preuzimanje određenih rizika, s ciljem ostvarenja profita, kao primarnog cilja poslovanja, uz zadovoljenje klijentovih potreba…

6. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Sekuritizacija aktive

 • Finansijski sistemi svih zemalja svijeta se konstantno mijenjaju pod uticajem deregulacije, informatizacije, globalizacije, tehnološkog napretka, rasta konkurencije, rastućih troškova finansiranja, geografske ekspanzije i drugih važnih pojava. Jedna od posljedica navedenih promjena je i nastanak sekuritizacije, nove finansijske tehnike zaduživanja emisijom obveznica čija je otplata osiguranja budućim primicima od tačno određenih i jasno odabranih dijelova aktive. Sekuritizacija se može definirati i kao proces identifikacije pretežito nelikvidnih potraživanja (ili imovine) sa zajedničkim obilježjima, homogeniziriranja identificiranog potraživanja, te prepakiranja u portfelj na temelju kojeg se izdaju vrijednosnice, koje se otplaćuju iz budućih prihoda izdvojene imovine, namijenjene za prodaju investitorima…

7. Autor: Dr.sc. Dinka Antić

Naziv članka: Oporezivanje duhana u BiH vs EU

 • Trendovi na tržištu duhana u posljednjem desetljeću u EU ukazuju da je za  kreiranje efikasne akcizne politike  od presudnog značaja dva faktora: balansiranje između ad valorem  i specifične akcize na cigarete i oporezivanja ostalih duhanskih prerađevina koji se mogu pojaviti kao supstituti cigaretama. Posljednjih godina  rastuća supstitucija cigareta rezanim duhanom u BiH dovela je do distorzija na tržištu duhana, rasta crnog tržišta i nelegalnog prometa, što je sve rezultiralo padom prihoda od akciza.U pogledu ocjene tempa i stepena harmonizacije akcizne politike u BiH sa standardima EU iz analize se može zaključiti da je nužno redefiniranje politike akcize…

 8. Autor: Adnan Balvanović

Naziv članka:Korporativni finansijski mehanizmi zaštite korisnika finansijskih usluga u Federaciji BiH

 • Korporativno upravljanje po svojoj stakeholderskoj orijentaciji predstavlja skup svih odnosa povezanih korporativnih konstituenata (stakeholdera) privrednog društva odnosno poslovnog subjekta. Sektor finansijskih usluga na teritoriji Federaciji BiH reprezentira svijetlu tačku razvoja savremenog korporativnog upravljanja, kakav je exempli gratia prisutan na unutrašnjem tržištu Evropske unije. Stupanjem na snagu ZoZKFU-a stvoreni su uslovi za dalji razvoj korporativnog upravljanja u sektoru pružanja finansijskih usluga, ali i ovim pozitivno pravnim propisom efikasno su uređena prava korisnika finansijskih usluga, koje pružaju banke, mikrokreditne organizacije, davaoci finansijskog lizinga i dr…

9. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Prijedlozi izmjene važećeg sustava poreza na dodanu vrijednost razmatrani na razini EU

 • Nezakonita evazija poreza na dodanu vrijednost svoj uspjeh zapravo duguje sustavnim nedostacima poreznog oblika. Kreditni mehanizam okrivljuje se za pretrpljene enormne gubitke po osnovu raznovrsnih oblika ulazne evazije. Logično je pitanje zbog čega ovu komponentu jednostavno ne eliminirati iz važećeg sustava, ili je makar modificirati, i na taj način otkloniti uzrok za nastanak evazije. Ustanovljavanje još jednog sustava oporezivanja u Europskoj uniji bi se negativno odrazilo na funkcioniranje zajedničkog tržišta i bilo u suprotnosti s. čl. 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (čl. 113. Ugovora o funkcioniranju EU). Također bi potkopalo harmonizaciju i mogućnosti za poboljšanje postojećeg sustava oporezivanja. Pored toga, opcijski karakter generalnog reverse-charge-a identificiran je kao značajno opterećenje za privredne subjekte i glavni potencijalan uzročnik novih tipova evazije u Europskoj uniji. O iznijetim zaključcima Komisije u ECOFIN vijeću nije postignuta suglasnost, uslijed čega je izostala neophodna politička podrška za izmjenu sustava poreza na dodanu vrijednost. Nakon toga, Komisija je svoje napore koncentrirala isključivo na jačanje konvencionalnih mjera u borbi protiv evazije…

10. Autor: Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Naziv članka: Porezne reforme i trendovi u zemljama Evropske unije (sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu.

 • Porezna politika ima ključnu ulogu u ekonomiji svake države. Bez aktivne porezne politike nije moguće naći rješenja za izlaz iz krize i upravo u tom periodu svi tragaju za politikom koja će istovremeno rezultirati povećanjem poreznih prihoda i pozitivnim refleksijama na konkurentnost, investicije i ekonomski rast.BiH nije imala adekvatne reforme koje bi ojačale fiskalnu poziciju zemlje, izazvale rast privrednih aktivnosti i privlačenje stranih investicija. Umjeren rast prihoda nije bio dovoljan za finansiranje rastuće javne potrošnje, zbog čega BiH u zadnjih nekoliko godina ostvaruje veoma velike budžetske deficite, koji u kombinaciji sa niskim stopama rasta BDP-a, lošom konkurentskom pozicijom, visokim poreznim opterećenjima i rastućom nezaposlenošću stvaraju probleme u održavanju fiskalne stabilnosti i stavljaju BiH u red najproblematičnijih zemalja. To ukazuje na činjenicu da fiskalna odnosno porezna politika BiH nije usmjerena u razvojnom pravcu i pravcu traženja rješenja za izlaz iz krize, te da je nužna njena dalja reforma…

11. Autor: Mr. oec  Erdin Hasanbegović  Envera Halilčević, bacc. oec

Naziv članka: Efekti korupcije na razvoj privatnog sektora u BiH

 • Ekonomska cijena korupcije ogleda se u usporenom privrednom rastu, a najviše u slabom razvoju konkurentnosti privatnog sektora. Ona država koja nema transparentne procedure i koja ne obezbjeđuje pravnu sigurnost privrednih subjekata, ne daje povoljno okruženje za poslovanje privatnog sektora. Privredni razvoj BiH se treba zasnivati na afirmaciji tržišne ekonomije utemeljene na privatnom vlasništvu, liberalizaciji unutrašnjih ekonomskih tokova i stvaranju povoljnog ambijenta za privlačenje investicija u razvoj privatnog sektora.  Unapređenje zakonskih okvira, jednostavnost i transparentnost u administrativnim procedurama, usaglašenost domaćih propisa sa propisima Evropske Unije, će javnosti vratiti vjeru u institucije za primjenu zakona. Korupcija nije forma poslovanja, nego je društvena deformacija „oboljenje društva“…

 12. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec

Naziv članka: Poslovne prevare – stara škola s novim izazovima

 • Poslovne  prevare su široko  rasprostranjena pojava koja ima strahovito visoku cijenu. Uticaj globalizacije, brzi razvoj i recesija, rizik od prevare će i ubuduće samo povećavati. Prevara predstavlja veliku opasnost za svaku firmu,  jer nakon i obične sumnje u prevaru postavlja se rezonsko pitanje kako će se ista otkriti i dokazati, ili spriječiti, a kada do toga i dođe još je veća opasnost šta poslije toga. Prevara može da dovede u pitanje i opstanak firme na tržištu, a da niko od odgovornih nije blagovremeno procijenio prisutnost rizika od takvih poticaja, sklonosti prevarama ili nestabilnom stavu odgovornih pojedinaca.

13. Autor: Mr. sc. Kenan Spahić

Naziv članka: Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • Jedno od strateških opredjeljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade Federacije BiH, jeste i donošenje novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju do kraja 2015. godine, čiji se konačni tekst bazira na usvojenoj Strategiji reforme penzijskog osiguranja. Usvajanje navedenog zakona vjerovatno  će biti jedna od obveza prema međunarodnim kreditorima (MMF, WB), što govori u prilog činjenici da bi navedeni zakon kao uostalom i drugi  zakoni iz ove oblasti, Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja, Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima trebali ugledati svjetlo dana do kraja godine…

14. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Pitanja i odgovori iz radnog zakonodavstva

15. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti po nekim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju

 • U  sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja  i zdravstvenog osiguranja,  kako naše tako i drugih država, nesreće na poslu i profesionalne bolesti su rizici koji čine sastavni dio ovih osiguranja. U pojedinim državama nesreća na poslu i profesionalna bolest su rizici koji čine  zasebnu granu socijalnog osiguranja. Ovdje ćemo dati  kraći osvrt u vezi sa navedenim rizicima po Sporazumu o socijalnom obezbjeđenju  sa SR Njemačkom i Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom… 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …