Home / Porezna uprava / E-Doprinosi

E-Doprinosi

Online  portal za provjeru uplaćenih doprinosa:

https://edoprinosi.fpu.gov.ba

Provjera uplaćenih doprinosa zaposlenih osoba

Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim licima je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurana lica koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se reguliše penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH. Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

  1. Građane BiH – koji posjeduju validnu ličnu kartu (osobnu iskaznicu) i dodijeljeni lični/osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
  2. Strane građane koji su registrovani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i ličnim/osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Šta je LIB/OIB? Kako dobiti LIB/OIB?

Lični/osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz lične karte (osobne iskaznice) dobiti Obavještenje/Obavijest sa ličnim/osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Kontakt podatke za porezne ispostave možete naći na sljedećem linku: Kontakti .

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim zvaničnim dokumentima koje izdaje osiguranim licima iz Jedinstvenog sistema (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650) ispisuje zaposlenim osobama lične/osobne podatke o LIB/OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu ispostavu radi dobijanja trajnog LIB/OIB-a.

Način korištenja usluge  E-doprinosi

Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim ličnim/osobnim podacima svake zaposlene osobe:

  • jedinstveni matični broj (JMB),
  • ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/RSFL obrasca),
  • lični/osobni ID broj (LIB/OIB) i
  • broj lične karte /osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane).

Korisničko uputstvo za korištenje online portala: Uputstvo

Obavještenje za zaposlene osobe korisnike online portala : Napomena

Portal je moguće koristiti putem vodećih internet pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računar, laptop, tabllet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduslova.

Napomena: Usluga omogućavanja pristupa podacima o iznosu uplaćenih doprinosa putem interneta za zaposlenike je propisana u članu 18. Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Sl. Novine FBiH br. 30/16).

 

Izvor: www.pufbih.ba

About FEB dd

Pročitajte i ...

Lista korisnika subvencija po osnovu doprinosa za obavezna osiguranja

U skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i Zaključkom Vlade Federacije BiH br. …