Home / Aktuelnosti / Izmjena uplatnih računa javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

Izmjena uplatnih računa javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 46/14, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo novi stav 2. u podtački 18.7, koji se odnosi na uplatu naknade za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Također, izdvajamo izmjenu uplatnog računa Zavoda za zdravstveno osiguranje tuzlanskog kantona, novi račun UniCredit Bank d.d. broj: 338-440-22124691-66.

Ovaj Pravilnik stupio  je na snagu 12.6.2014. godine.

.

.

Pravilnik dajemo u nastavku:

Na osnovu čl. 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I

VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14 i 19/14), u poglavlju II. PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAČUNA, u tački 5., podtačka 5.3. stav 3. briše se.

2. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 18.7., stav 2. mijenja se i glasi:

“Prihodi pod red. br. 1. i 2. uplaćuju se na Depozitni račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu naknada zagađivača zraka

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00000978-71

izuzev za uplate naknada za plastične kese tregerice regulisane Uredbom o naknadama za plastične kese tregerice (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/14), čija uplata se vrši na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Union banka d.d. Sarajevo broj: 102-050-00001070-86″

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, pod III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 18. Lukavac, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “161-025-00233000-29”, zamjenjuje se brojem: “338-000-22118227-84”; pod rednim brojem 73. Stari Grad, naziv banke: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Bor banka d.d. Sarajevo” i broj računa: “154-001-11006631-41” zamjenjuje se brojem: “182-000-03561195-79”.

Pod IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje, pod 2.3.  Tuzlanski kanton, naziv banke: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom: “UniCredit Bank d.d.” i broj računa: “154-921-20044910-27” zamjenjuje se brojem: “338-440-22124691-66”.

Pod VII. OSTALI KORISNICI, pod A) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, u tabelarnom pregledu, iza red. br. 1.4. dodaje se novi redni broj 1.5., koji glasi:

Red.br. Naziv računa Naziv banke Broj računa

1.5.

Fond za zaštitu okoliša FederacijeBosne i Hercegovine – račun zauplatu naknade za plastične kesetregerice

Union banka d.d.

Sarajevo

102-050-00001070-86

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: „Službene novine FBiH“ broj 46/14 od 11.6.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

FEB d.d.: Oglas za posao stručni saradnik za poreze i računovodstvo

Ukoliko ste motivisani za rad u našem timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad u …