Home / Aktuelnosti (page 30)

Aktuelnosti

Pravilnik o knjigovodsvu budžeta u FBiH

U “Službenim novinama FBiH”  broj 60/14 od 25.07.2014 godine, objavljen je Pravilnik o knjigovodsvu budžeta FBiH. Sastavni dio pravilnika čine:  Organizacijska klasifikacija za budžet i budžetske korisnike, sintetički kontni plan i analitički kontni plan. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”. Izvor: Službene …

Više »

ZAKON O FINANSIRANJU POMOĆI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM

U „Službenim novinama FBiH“, broj 59/14 od 23.7.2014. godine, objavljen je Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Ovim zakonom utvrđuju se izvori sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale …

Više »

Obavezna primjena pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je krajem 2011. godine donijelo Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, koji obavezuje sve privredne subjekte koji se u svom poslovanju bave stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na tržište da se uključe u sistem, kako bi se u Federaciji BiH uspostavio i razvijao …

Više »

Postupanje kod uvoza duhana za pušenje nakon 01.08.2014. godine

Dana 24.06.2014. godine u “Službenom glasniku BiH”  broj: 49/14 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH koji stupa na snagu 02.07.2014. godine a primjenjivat će se od 01.08.2014.  godine i isti predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u …

Više »

Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH

FBiH U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 58/14 od 18.7.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2014. godine i iznosi: po zaposlenom za maj 2014. godine neto plaća                 …

Više »

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I. – VI. 2014. GODINE

Obaveza sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja za pravna lica uz obaveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) propisana je čl. 33., 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09 – u daljem tekstu: …

Više »

Zakon o faktoringu će pomoći malim i srednjim preduzećima

U nastavku 23. sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH danas bi delegati trebalo da se izjasne o Nacrtu zakona o faktoringu, kojim bi Federacija BiH trebala dobiti odgovarajuću zakonsku regulativu koja će privrednim subjektima stvoriti uvjete za efikasniju naplatu potraživanja. Ovo je prvi zakon ove prirode ne samo u FBiH već i u …

Više »

UPUTSTVO ZA OBRAČUN, UPLATU I PRIJAVU NAKNADE ZA PLASTIČNE KESE ”TREGERICE”

U „Službenim novinama FBiH“, broj 09/14 od 05.02.2014. godine, objavljena je Uredba o naknadama za plastične kese tregerice, koja je stupila na snagu 12.02.2014. godine. U pomenutoj Uredbi propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti …

Više »

NAREDBA O IZNOSIMA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

U „Službenim novinama KS“  broj 27/14. od 10.07.2014 godine, objavljena  je Naredba o iznosima po  Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom . Izdvajamo  član 4. tačka 2. podtačka a) Naredbe, prema kojoj naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo …

Više »

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA TRETMAN KREDITNIH OBAVEZA KLIJENATA BANAKA KOJI SU POGOĐENI ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

U “Službenim novinama FBiH”  broj 55/14 od 09.07.2014. godine, objavljena je odluka o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza klijenata banaka koji su pogođeni elementarnim nepogodama. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”. Na temelju čl. 9. i 25. Zakona o Agenciji za …

Više »