Home / Aktuelnosti (page 40)

Aktuelnosti

Novosti i poboljšanja u Billans aplikaciji

U trećoj godini postojanja i rada prve web računovodstvene aplikacije te uspješne implementacije u preko 100 firmi, zadatak i obaveza Billans BH International-a jeste kontinuirian rad na optimizaciji i usavršavanju sistema. Svjesni stanja na tržištu računovodstvenih rješenja, izradili smo dugoročnu strategiju konstantnog poboljšanja koje implementiramo se novim verzijama aplikacije. Shodno …

Više »

UPUTSTVO O CARINSKOM POSTUPKU U PUTNIČKOM PROMETU

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02 i 102/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O CARINSKOM POSTUPKU U PUTNIČKOM PROMETU GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet) …

Više »

SAOPĆENJE O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ BRUTO PLAĆI ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA APRIL/TRAVANJ 2013. GODINE

U “Službenim novinama FBiH” br. 47/13 od 19.6.2013. godine objavljen je podatak o prosječnoj bruto i neto plaći za Federaciju Bosne i Hercegovine: 1. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj 2013. godine iznosi 1276 KM. 2. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća …

Više »

Pad stope nezaposlenosti mladih u FBiH

Broj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH dobi do 30 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom, u aprilu 2013. godine smanjen je za 1.805 u odnosu na januar. Imajući u vidu trenutna ekonomska kretanja i poteškoće na tržištu rada, ovi rezultati se mogu direktno povezati sa programom Federalnog zavoda za …

Više »

Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2012. godini

Vlada Kantona Na osnovu čl. 22. i 24. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/03 – Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 12. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03, …

Više »

SEMINAR: Polugodišnji obračun za 2013. godinu i Računovodstvene i porezne aktuelnosti

  POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA 2013. I RAČUNOVODSTVENE I POREZNE AKTUELNOSTI  Porezni tretman prometa i korištenja automobila Računovodstvo zateznih kamata PDV tretman međunarodnih organizacija Aktuelnosti u primjeni poreznih propisa MOSTAR      17.06.2013.     Hotel Ero ZENICA        18.06.2013.     Hotel Zenica SARAJEVO 19.06.2013.     Hotel Holiday Inn TUZLA          20.06.2013.     Hotel Tuzla BIHAĆ          21.06.2013.     …

Više »

SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA   RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA RAD NA TERENU I TERENSKI DODATAK GRAĐEVINSKE I SRODNE DJELATNOSTI KONSOLIDACIJA NOVINE I AKTUELNOSTI U PORESKIM PROPISIMA   22.04.2013. Mostar “Hotel Ero” 23.04.2013. Sarajevo “Hotel Holiday Inn” 24.04.2013. Tuzla “Hotel Tuzla” 25.04.2013. Zenica “Hotel Zenical” …

Više »

ODLUKA O VISINI ČLANARINE, RASPODJELI IZMEĐU UDRUŽENJA OBRTNIKA TE UDRUŽENJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE KOMORE FBiH TE NAČINU UPLATE ČLANARINE

Na osnovu člana 102. stava 1 alineja 4 i člana 63. vezano za član 96. i 98. stava 1 Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/09 i 42/11) te člana 19. stava 1 alineja 2 Statuta Obrtničke komore FBiH, Skupština Obrtničke komore FBiH, ispunjenjem uvjeta …

Više »