Home / Aktuelnosti (page 40)

Aktuelnosti

INSTRUKCIJA O PRIMJENI ODREDABA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

U “Službenim novinama FBiH” br. 15/14, objavljena je Instrukcija o primjeni odredaba zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Ovom instrukcijom preciznije se propisuju prava i obaveze poreznih obveznika u vezi sa rokovima za uplatu glavnog duga i ispunjavanje uslova za otpis kamate, utvrđenim Zakonom o visini stope …

Više »

PRAVILNIK O IZDAVANJU POTVRDE O REZIDENTNOSTI

U “Službenim novinama FBiH” br. 15/14, objavljen je Pravilnik o izdavanju potvrde o rezidentnosti. Ovaj pravilnik propisuje procedure i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, te uređuje  i postupak ovjeravanja obrazaca potvrde o rezidentnosti drugih država ugovornica u slučaju kada se status rezidenta …

Više »

PROSJEČNA ISPLAĆENA MJESEČNA PLAĆA U FBiH

Prosječna isplaćena mjesečna plaća za decembar/prosinac 2013. godine Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2013. godine iznosi 845 KM. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/ prosinac 2013. godine iznosi 1291 KM. . …

Više »

IZMJENA UPLATNIH RAČUNA JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FBIH

U „Službenim novinama FBiH“ broj 11/14, objavljene su izmjene uplatnih računa javnih prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa vršit će se od sada preko računa Union banke d.d. Sarajevo. Također, došlo je do izmjene računa javnih prihoda budžeta Federacije, umjesto UniCredit Banke …

Više »

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

Odlukom o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH”, broj 10/14), došlo je do sljedećih izmjena: – Visina posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi za zahvatanje vode za navodnjavanje 0,002 KM po m3 zahvaćene vode. Ova naknada se ranije nije plaćala. –  Prestaje …

Više »

Prijavite se na obuku NAPREDNO RAČUNOVODSTVO

Najavljivali smo dodatne nivoe obuke kroz nove Module. U četiri dosadašnja ciklusa polaznici su izrazili želju da dalje usavršavaju svoja znanja, u smjeru naprednog računovodstva, poreza, finansijskog izvještavanja, samostalnih poduzetnika, zaliha i proizvodnje,… Vaše želje smo pretočili u planove, pa smo mart mjesec rezervisali za modul NAPREDNO RAČUNOVODSTVO. Planirani početak …

Više »

UREDBA O NAKNADAMA ZA PLASTIČNE KESE TREGERICE

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 33/03), na prijedlog federalne ministrice …

Više »

RS: Obavještenje o načinu preračuna neto plate na bruto platu po osnovu radnog odnosa za isplate koje će se vršiti nakon 01. februara 2014. godine

U Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 107/13) od 09.12.2013. godine, izmijenjen član 9. Zakona o porezu na dohodak. Odredbama navedenog člana propisano je da poreski obveznici, pored prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu poreske kartice, imaju pravo i na umanjenje poreske …

Više »

Rokovi za podnošenje poreznih i drugih prijava u 2014. godini

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreznih prijava – pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti porezne prijave za 2013. godinu. Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022) za 2013.godinu poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave …

Više »

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2013. GODINE

O B J A Š NJ E NJ E O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  PO GODIŠNJEM OBRAČUNU  ZA PERIOD I – XII 2013. GODINE   Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji …

Više »