Home / Aktuelnosti (page 42)

Aktuelnosti

Od 01. avgusta 2013. godine na snazi novi Cjenovnik poštanskih usluga

Javno preduzeće “BH Pošta” dalo je saglasnost na novi cjenovnik poštanskih usluga, koji će od 1. avgusta biti jedinstven za cijelo područje Bosne i Hercegovine. Polazna osnova za usklađivanje cjenovnika je utvrđena osnovna cijena standardiziranog pisma, mase do 20 grama, u iznosu 0,90 konvertibilnih maraka, na osnovu koje su izračunate …

Više »

NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

U ”Službenim novinama ZDK”, broj 8/13 od 18.7.2013. godine objavljen je Zakon o šumama koji je stupio na snagu 26.7.2013. godine i kojim je u članu 52. propisana obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji …

Više »

U 2012. godini izdvojeno 158 miliona KM za poticaje

Izvještaj o izdvajanju sredstava za poticaje u Bosni Hercegovini za 2012. godinu pokazao je da je izdvojeno 158 miliona KM za poticaje u dva entiteta i Distriktu Brčko i značajno su manji u odnosu na prethodne godine – kazao je danas novinarima u Sarajevu ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH …

Više »

Prosječne bruto i neto plaće isplaćene u FBiH, BiH i RS

Federacija BiH                  1. U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 56/13 od 19.7.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec maj 2013. godine i iznosi: – po zaposlenom za maj 2013. godine neto plaća………………………………………………..846 KM – po zaposlenom …

Više »

ODLUKA O VISINI STOPE KOMPENZATORNE KAMATE ZA PERIOD OD 01. JULA 2013. GODINE DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

Temeljem člana 317. stava 2. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 63a/04, 60/06 i 57/08) i člana 14. stava 3. Zakona o sistemima indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09 i 32/13), Upravni …

Više »

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 83/09), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi   PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA LICENCI OVLAŠTENIM REVIZORIMA I DRUŠTVIMA ZA REVIZIJU …

Više »

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi   PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I …

Više »

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

U „Službenim novinama TK“, broj 8/13 od 03.07.2013. godine objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o naknadi plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koje stupaju na snagu 11.7.2013. godine.   PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI PLATE ZA VRIJEME …

Više »

Vlada FBiH prihvatila Dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2014-2016.

Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je usvojila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH, čime se stvaraju uslovi za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja starih deviznih štediša najkasnije do 31. decembra 2015. godine. Utvrđen je Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca …

Više »

NAREDBA O IZNOSIMA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM U KANTONU SARAJEVO

U članu 4. tačka 2. Naredbe o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštit, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, iskazane su visine naknada za porodiljsko odsustvo u Kantonu Sarajevo. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Na osnovu čl. 66. stav 1. i 2. Zakona …

Više »