Home / Časopisi / 2015

2015

Časopis 7-8/18

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za period I-VI 2018. godine Fuad Balta Obrt – osnivanje, registracija, oporezivanje i likvidacija Prilikom donošenja odluke o obavljanju određene vrste djelatnosti potrebno je poznavati osnovne elemente propisa …

Više »

Časopis 6/18

       ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   Autori: Mr. sc. Šerif Isović i Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan Uloga poreznih administracija u funkciji razvoja privrede Bosne i Hercegovine Porezne administracije su ključne institucije za razvoj svake zemlje i one moraju biti usmjerene isključivo u tu …

Više »

Časopis Maj 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje Elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu za sve poreske obveznike tokom 2018. godine je na dobrovoljnoj osnovi, a od poreskog perioda januar 2019. …

Više »

Časopis April 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J 1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                                                                                                           Naziv članka: Poboljšanja u proceduri registracije, identifikacije i poreznih evidencija Nakon što zainteresovani privredni subjekti, neprofitne organizacije i organi vlasti obave sve potrebne radnje kod sudova i drugih registracijskih organa u čijoj …

Više »

Časopis Mart 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J     1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec Naziv članka: Oporezivanje dohotka ostvarenog u 2017. godini Poznato je da se   godišnje prijava za oporezivanje dohotka podnose nadležnoj ispostavi porezne uprave Federacije BiH do 31. marta tekuće za prošlu godinu. Da …

Više »

Časopis Februar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J   1. Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda – MRS 10 Po završetku poslovne godine potrebno …

Više »

Časopis Januar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS   S A D R Ž A J 1. Autor: Jasmin Omeragić, dipl. oec Naziv članka: Mali podsjetnik (o temama sa kojim živimo naš svaki dan, ali o njima ipak ne znamo baš sve) Da li po navici, intuiciji, ili pak iz jednostavne potrebe da se „robovanje struci“ …

Više »

Časopis Decembar 2017

  S A D R Ž A J 1. Dr. Miro Džakula, Mr. Milica Vidović Elektronska obrada prijava za porez na dodatu vrijednost i akcizu u BiH 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Aktuelnosti u primjeni propisa o PDV-u 3. Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2018. godine 4. Dr. …

Više »

Časopis Novembar 2017

  S A D R Ž A J 1. Mr. oec Denis Zukić Efekat primjene MSFI 16 – Najam na finansijsko izvještavanje i finansijske pokazatelje 2. Mr. Samir Sunulahpašić Računovodstveno evidenti ranje mikrokreditnih organizacija i fondacija (MKO i MKF) 3. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini …

Više »

Časopis Oktobar 2017

  S A D R Ž A J 1. Mr. oec Denis Zukić Pravilnik o dodjeljivanju identi fikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH 2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec Potraživanja od zaposlenika 3. Dr. sc. Jozo Piljić Značaj EUROFISC-a u borbi protiv PDV prijevara …

Više »