Home / Časopisi / 2018

2018

Časopis Novembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J         1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec        Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih MSFI Primjena MRS i MSFI generalno imaju direktan uticaj na kvalitet finansijskih izvještaja, dok porezni propisi mogu uticati dvojako – na visinu porezne obaveze …

Više »

Časopis Septembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   Mr Milica Vidović Poreski tretman nepokretne imovine u sistemu poreza na dodatu vrijednost Oporezivanje nepokretne imovine u smislu Zakona o porezu na dodatu vrijednost  definisano je prije svega odredbama člana 25. stav 1.) tačka 2. ovog Zakona na način da …

Više »

Časopis Juli/Avgust 2019

   ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J    1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec Elektronsko vođenje kalkulacija i trgovačke knjige U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 47/19, objavljene su dopune Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Izmjene se odnose na elektronsko vođenje trgovačkih knjiga, obavezu …

Više »

Časopis Juni 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Fuad Balta Autorska djela, autorska i imovinska prava i njihovo oporezivanje  U cilju pravilnog načina oporezivanja autorskih prava, prvostepeni i drugostepeni organi trebalo bi da se prethodno usaglase sa razumijevanjem pojmova i načinom oporezivanja autorskih djela, kao i autorskih prava koje …

Više »

Časopis Maj 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Mr  Safija Žilić, dipl. oec Procjena vrijednosti preduzeća sa osvrtom na  metode procjene Procjena vrijednosti preduzeća ne mora biti isključivo kupoprodaja preduzeća već i potreba za utvrđivanjem realnog osnova za niz drugih poslovnih transakcija kao što su: spajanje preduzeća, …

Više »

Časopis April 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Fuad Balta Porezni povrati Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Pošto se i …

Više »

Časopis Mart 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   1. Jasenko Hadžiahmetović        Porez na dobit za 2018. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH koja djelatnost obavlja na području RS i/ili BD, obveznik je poreza …

Više »

Časopis Februar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Federalno ministarstvo finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po  godišnjem obračunu za period I-XII 2018.godine Fuad Balta Mogući otpis zateznih kamata na javne prihode U nekoliko posljednjih izmjena i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode …

Više »

Časopis Januar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J   Jasmin Omeragić Računovodstvo i računovođe – ko smo, šta smo i dokle smo… Kao i svaka druga naučna i/ili praktična disciplina i izučavanje računovodstva je sticanje vještina, usvajanje pravila i formiranje stavova. Dugotrajan je to proces s ciljem da poluči …

Više »

Časopis Decembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS S A D R Ž A J Mr Milica Vidović Podnošenje izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu preko e-Portala UINO Početkom 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima, pustila u upotrebu posebnu aplikaciju, e-Portal za poreske obveznike, sa ciljem da se …

Više »