Home / Časopisi (page 5)

Časopisi

Časopis Oktobar 2016

S A D R Ž A J 1. Jasmin Omeragić, dipl. oec Računovodstvena profesija – zanat, struka i nauka 2. Mr. oec Denis Zukić Tretman poreza po odbitku u skladu sa novim Zakonom o porezu na dobit u FBiH 3. Fuad Balta, dipl. oec Prilagođavanje fi nansijskog poslovanja u Federaciji …

Više »

Časopis Septembar 2016

S A D R Ž A J 1. Mr. oec Elman Nadžaković Obračun po potpunim troškovima vs. obračun po graničnim troškovima 2. Jasmin Omeragić, dipl. oec Upravljanje obrtnim sredstvima u cilju povećanja dobiti , s posebnim osvrtom na zalihe 3. Slavica Vujić, dipl. oec Evidenti ranje svakog pojedinačnog prometa preko …

Više »

Časopis Juli-Avgust 2016

  S A D R Ž A J 1. Sanela Agačević, dipl. oec Provedba Opšteg kolektivnog ugovora 2. Fuad Balta, dipl. oec Naknade troškova službenog putovanja 3. Dr. sc. Jozo Piljić Računovodstveni i porezni tretman lizinga 4. Sanela Agačević, dipl. oec Troškovi rezervisanja po Novom Zakonu o porezu na dobit …

Više »

Časopis Juni 2016

S A D R Ž A J 1. Fuad Balta, dipl. oec Udruženja i fondacije kao neprofitne organizacije na tržištu 2. Dr. sc. Jozo Piljić Evazija poreza na dodanu vrijednost 3. Dr. sc. Dinka Antić Raspodjela prihoda od indirektnih poreza u BiH: krajnja potrošnja vs alternativna rješenja 4. Nedim Čustović, …

Više »

Časopis Maj 2016

  S A D R Ž A J 1. Fuad Balta, dipl. oec Obaveze poslodavaca u vezi sa prijavljivanjem, uplatom doprinosa i radno-pravnim statusom zaposlenika u Federaciji BiH 2. Nermin Hafi zagić, dipl. oec Izbjegavanje nepotrebnog troška putem pravilne primjene poreza po odbitku u postupku zaključivanja i realizacije ugovora sa …

Više »

Časopis April 2016

S A D R Ž A J 1. Fuad Balta, dipl. oec Prijavljivanje poreza po odbitku 2. Mr. oec Denis Zukić Kreditni poslovi 3. Dr. Asim Šaković Novine u Zakonu o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. Dr. sc. Jozo Piljić BALANCED SCORECARD – nova metoda praćenja uspješnosti poslovanja …

Više »

Časopis Mart 2016

  S A D R Ž A J 1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec Utvrđivanje poreza na dobit za 2015. godinu za poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH 2. Denis Zukić, dipl. oec PDV tretman usluga – obračun PDV-a, popunjavanje PDV i DPDV prijave… 3. …

Više »

Časopis Februar 2016

S A D R Ž A J 1. Federalnog ministarstva finansija/financija Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2015. godine 2. Dr. sc. Jozo Piljić Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća za 2015. godinu 3. Fuad Balta, dipl. oec Oporezivanje nepokretne i …

Više »

Časopis Januar 2016

S A D R Ž A J 1. Sanela Agačević, dipl. oec Nova trgovačka knjiga 2. Denis Zukić, dipl. oec Izmjena Zakona o doprinosima 3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec Način funkcionisanja reformisanog postupka prinudne naplate preko svih računa dužnika otvorenih u BiH 4. Mr. Edin Glogić dipl. oec Almir Spahić …

Više »

Časopis Novembar 2015

 S A D R Ž A J 1. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec Naziv članka: Novi način otvaranja i zatvaranja bankovnih računa u funkciji efikasnijeg novog modela prinudne naplate u BiH Početak rješavanja neefikasne prinudne naplate preko dužnikovih računa otpočeo je donošenjem potpuno novih entitetskih zakona o unutrašnjem platnom prometu, kojima je …

Više »