Home / Aktuelnosti / NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU

U ”Službenim novinama ZDK”, broj 8/13 od 18.7.2013. godine objavljen je Zakon o šumama koji je stupio na snagu 26.7.2013. godine i kojim je u članu 52. propisana obaveza plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma za sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelove pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona. Član 52. vam prenosimo u cjelosti.

IZVOD IZ ZAKONA O ŠUMAMA

Član 52.

(Naknada za općekorisne funkcije šuma)

(1) Naknadu za općekorisne funkcije šuma u visini od 0,07 % od ukupno ostvarene godišnje dobiti, plaćaju sva pravna lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana uplaćuje se tromjesečno i po završnom godišnjem računovodstvenom izvještaju u korist računa Budžeta.

(3) Od obaveze plaćanja naknade iz stava (1) ovog člana izuzimaju se: korisnik državnih šuma i šumskog zemljišta, javne institucije, humanitarne organizacije, udruženja i fondacije, izuzev onih koji obavljaju djelatnost radi sticanja dobiti, te pravna lica koja upošljavaju preko 50% invalidnih lica, bez obzira na obavljanje djelatnosti radi sticanja dobiti.

(4) Kontrolu obračuna i uplate naknade iz stava (1) ovog člana vrši porezna uprava i šumarski inspektor na način predviđen u članu 51. stav (4) ovog Zakona.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2020. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/20 od 23.10.2020. godine je objavljeno Saopćenje …