Home / Aktuelnosti / NAREDBA O IZNOSIMA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

NAREDBA O IZNOSIMA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

SLIKAAU „Službenim novinama KS“  broj 27/14. od 10.07.2014 godine, objavljena  je Naredba o iznosima po  Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom .

Izdvajamo  član 4. tačka 2. podtačka a) Naredbe, prema kojoj naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa iznosi 60% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo obračunata u skladu sa Zakonom   (360,00 KM).

Također izdvajamo podtačku c) istog člana i tačke Naredbe, prema kojoj naknada plaće ženi-majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće (180,00) KM.

Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenim novinama” . U nastavku Vam pomenutu Naredbu donosimo u cjelosti:

.

Na osnovu čl. 66. stav 1. i 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  “Službene novine Federacije BiH”, br. 35/05), čl. 12. i 126. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14), čl. 59., 60., 61., 62., 65. i 86. Zakona o osnovama socijalne zaštite,  zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, donosi

NAREDBU

O IZNOSIMA PO ZAKONU O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,

ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI

PORODICE SA DJECOM

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

1. Osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja vezano za socijalnu zaštitu i zaštitu  porodice sa djecom po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12, 15/13, 18/14 i 25/14) (u daljem tekstu: Zakon) je prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu Sarajevo u prethodnoj (2013)  godini pomnožena sa odgovarajućim koeficijentom, koja prema Uredbi o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2013. godini donesenoj od strane Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 20/14) iznosi 600,00 KM (u daljem tekstu: prosječna plaća).

2. a) Osnov za utvrđivanje novčanih  davanja i iznosa po osnovu zaštite civilnih žrtava rata: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak i porodična invalidnina je Odluka o utvrđivanju visine osnovice za određivanje mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko- invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnine) za 2013. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/13) i iznosi 867,50 KM.

b) Osnovica iz tačke a) mjesečno se usklađuje sa koeficijentom za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH, koji donosi Vlada Federacije BiH.

c) Osnovica za obračun novčanih davanja i iznosa po osnovu zaštite civilnih žrtava rata: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak i porodična invalidnina obračunava  se u visini od 70% mjesečničih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH i iznosi 586,15 KM, a utvrđuje se na slijedeći način:

– Osnovica za korisnike boračko-invalidske zaštite = 867,50 KM,

– Koeficijent za usklađivanje = 0,965257,

– Osnovica za isplatu mjesečnih novčanih  primanja korisnika boračko-invalidske zaštite = 837,36 KM, (867,50 KM X 0,965257 = 837,36 KM)

– Osnovica za korisnike civilnih žrtava rata = 586,15 KM. (837,36 KM X 70% = 586,15 KM)

d) Sredstva za isplatu novčanih davanja i iznosa po osnovu zaštite civilnih žrtava rata obezbjeđuju se: za ličnu invalidninu u omjeru 70% iz Federalnog budžeta i 30% iz Budžeta Kantona po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom  “Službene novine Federacije BiH”, broj 14/09), a za dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, ortopedski dodatak i porodičnu invalidninu iz Federalnog budžeta (50%) i Kantonalnog budžeta (20%) po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene  novine Federacije BiH”, br. 36/99, 54/04, 39/06 i 14/09), (u daljem tekstu: Federalni zakon).

II – SOCIJALNA ZAŠTITA

Član 2.

1. Stalna novčana pomoć

a) Iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje  jednočlanog domaćinstva je 120,00 KM, a za svakog narednog člana domaćinstva ovaj iznos se uvećava za 12,00 KM.

b) Za domaćinstva iz člana 17. stav 2. Zakona, iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva se uvećava za svako lice iz člana 26. Zakona i člana 18.d Federalnog zakona za 20%.

c) Iznos stalne novčane pomoći za jednog člana domaćinstva iznosi 120,00 KM, a za svakog narednog člana domaćinstva ovaj iznos se uvećava za   12,00 KM.

d) Iznos stalne novčane pomoći za lica iz člana 26. Zakona i člana 18.d Federalnog zakona, uvećava se za 30% iznosa koji se smatra dovoljnim za izdržavanje jednočlanog domaćinstva i za jednog člana domaćinstva iznosi   156,00 KM.

2. Novčana naknada za pomoć i njegu od  strane drugog lica

a) Visina novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugom lica u smislu člana 26. Zakona, pod uvjetom da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40% prosječne plaće (240,00 KM) iznosi   90,00 KM

3. Druge materijalne pomoći

Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se korisniku u okviru jednog domaćinstva najviše tri puta u toku kalendarske godine, u ukupnom iznosu koji ne prelazi visinu izuzetne novčane pomoći iz člana 36. Zakona.

a) Jednokratna novčana pomoć se dodjeljuje do visine 20% prosječne plaće   120,00 KM

b) Izuzetna novčana pomoć se dodjeljuje do visine 40% prosječne plaće   240,00 KM

4. Osposobljavanje za život i rad

Novčana naknada za vrijeme čekanja na zaposlenje u smislu čl. 44. i 46. Zakona iznosi   120,00 KM

5. Smještaj u drugu porodicu

Naknada za smještaj u drugu porodicu utvrđena je u visini 80% cijene smještaja u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite i to:

a) smještaj djece u drugu porodicu   476,00 KM

b) smještaj starih lica koja su pokretna u drugu porodicu   325,60 KM

c) smještaj starih lica koja su nepokretna u drugu porodicu   501,60 KM

d) smještaj lica sa invaliditetom koja su pokretna u drugu porodicu   376,00 KM

e) smještaj lica sa invaliditetom koja su nepokretna u drugu porodicu   536,00 KM

6. Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Cijena usluga koje pruža socijalna ustanova utvrđena je Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo posebno za  ovaku ustanovu.

7. Kućna njega i pomoć u kući

Kućna njega i pomoć u kući odobrava se u skladu sa članom 62. do  aključno sa članom 66. Zakona, a iznos je utvrđen Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo.

8. Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita za korisnike stalne novčane pomoći, osobe smještene od strane JU “Kantonalni  centar za socijalni rad” Sarajevo u ustanove socijalne zaštite i lica iz člana 141a. Zakona, po prijavljenom  licu iznosi 20,00 KM

III – ZAŠTITA CIVILNIH ŽRTAVA RATA

Član 3.

U skladu sa Instrukcijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-41/3-2214/13 od 06.08.2013. godine vršit će se isplata novčanih naknada kako slijedi:

1.  Lična invalidnina

Lična invalidnina utvrđuje se u mjesečnom iznosu prema grupi oštećenja organizma u visini od 70% od mjesečnog iznosa lične invalidnine vojnog invalida odgovarajuće grupe po propisima o vojnim invalidima odgovarajuće grupe po propisima iz Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, izuzev za lica iz člana 54. stav 3. Federalnog zakona, kako slijedi:

I grupa CŽR sa 100% oštećenja organizma   586,15 KM

II grupa CŽR sa 100% oštećenja organizma   427,89 KM

III grupa CŽR sa 90% oštećenja organizma   322,39 KM

IV grupa CŽR sa 80% oštećenja organizma   252,04 KM

V grupa CŽR sa 70% oštećenja organizma   187,57 KM

VI grupa CŽR sa 60% oštećenja organizma   105,50 KM

Mjesečno lično novčano primanje za lica iz člana 54. stav 3. Federalnog zakona, prema članu 59. stav 2. istog Zakona iznosi 70% od osnovice za isplatu mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-  invalidske zaštite, i iznosi 586,15 KM

 2. Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica.

Dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica za civilne žrtve rata od I do IV grupe invalidnosti koji su nesposobni za vršenje osnovnih životnih potreba bez pomoći drugog lica utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini od 70% od mjesečnog iznosa dodatka za njegu i pomoć od strane drugog lica za ratne vojne invalide odgovarajućeg stepena invalidnosti, kako slijedi:

Dodatak za njegu i pomoć I stepena 100%   586,15 KM

Dodatak za njegu i pomoć II stepena 70%   410,31 KM

Dodatak za njegu i pomoć III stepena 50%   293,08 KM

3. Ortopedski dodatak

Ortopedski dodatak utvrđuje se u mjesečnom iznosu u visini od 70% od mjesečnog iznosa ortopedskog dodatka za ratne vojne invalide odgovarajućeg stepena invalidnosti, kako slijedi:

Ortopedski dodatak I stepena 29%   169,98 KM

Ortopedski dodatak II stepena 22%   128,95 KM

Ortopedski dodatak III stepena 17%   99,65 KM

4. Porodična invalidnina

a) Osnovica za određivanje porodične invalidnine iznosi 70% od osnovice za određivanje porodične invalidnine za porodice šehida, odnosno poginulog borca, kako slijedi:

Za jednog člana porodice 43% (član 65)   252,04 KM

Za dva člana porodice 55% (član 65)     322,39 KM

Za tri člana porodice 60% (član 65)   351,69 KM

Za četiri i više članova porodice 65% (član 65)   381,00 KM

b) Porodična invalidnina za korisnike u 2014. godini čiji prihod prelazi iznos prosječne neto plaće  stvarene u Federaciji BiH u 2013. godini (835,00 KM) iznosi:

Za jednog člana porodice – 50% (čl. 65a)   126,02 KM

Za jednog člana porodice – 50% (čl. 67)   378,07 KM

Za jednog člana porodice – 50% (čl. 66) – 50% (čl. 65a)   63,02 KM

Za dva člana porodice + 50% (čl. 67. stav 2)   483,56 KM

Za dva člana porodice + 50% (čl. 67) – 50% (čl. 65a)   241,78 KM

Za dva člana porodice – 50% (čl. 65a)   161,18 KM

5. Zdravstvena zaštita po prijavljenom licu   20,00 KM

IV – ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM

Član 4.

1. Dodatak na djecu

a) Maksimalan prihod korisnika po članu domaćinstva kao uslov za ostvarivanje prava na dječiji dodatak (20% od prosječne plaće, član 129. stav 1. Zakona)   120,00 KM

b) Iznos dodatka na djecu (5,5% od prosječne plaće, član 129. stav 2. Zakona)   33,00 KM

c) Iznos uvećanog dodatka na djecu (član 132. Zakona)   49,50 KM

2. Naknada plaće ženi-majci u radnom odnosu

a) Naknada plaće ženi-majci koja najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa iznosi 60% od prosječne plaće u Kantonu Sarajevo obračunata u skladu sa Zakonom   360,00 KM.

b) Naknada plaće ženi-majci ne može biti manja od najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja se obračunava u skladu sa Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o najnižoj neto satnici pomnoženoj sa 176 sati na mjesečnom nivou. Isto se odnosi na rješenja kojima se priznaje pravo na  naknadu  mjesto plaće koja su donesena nakon 09.05.2014. god.

Za rješenja o priznavanju prava na naknadu umjesto plaće koja su donesena prije 09.05.2014. god., naknada umjesto plaće ne može biti manja od najniže plaće u skladu sa propisima Vlade Federacije, odnosno Općim kolektivnim ugovorom koja se utvrđuje za svaki mjesec.

c) Naknada plaće ženi-majci koja manje od 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ima zaključen ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i prijavu na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa, utvrđuje se u iznosu 30% prosječne plaće   180,00 KM

d) Visina naknade plaće ženi-majci po isteku ugovora o radu na određeno vrijeme (30% od prosječne plaće)   180,00 KM

e) Visina naknade plaće ženi-majci koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre prije isteka porodiljskog odsustva ostvaruje se u iznosu najniže plaće.

Na iznos naknade plaće ženi-majci uplaćuju se doprinosi PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti i izmiruju poreske obaveze u skladu sa zakonom.

3. Novčana pomoć  ženi-majci koja nije u radnom odnosu

a) Visina novčane pomoći ženi-majci koja nije u radnom odnosu ili se nalazi na redovnom školovanju  30% od prosječne plaće)   180,00 KM.

Za rješenja o priznavanju prava na novčanu pomoć za vrijeme porođaja i trudnoće ženi-majci koja nije u radnom odnosu koja su donesena prije 27.06.2014. godine, novčana pomoć iznosi 20% od prosječne plaće u skladu sa propisom odnosno Zakonom   120,00 KM

b) Visina novčane pomoći  ženi-majci koja rodi mrtvo dijete ili dijete umre u toku korištenja prava – u trajanju od 45 dana nakon smrti djeteta (30% od prosječne plaće)   180,00 KM

4. Jednokratna pomoć  za opremu novorođenog djeteta

(35% od prosječne plaće)   210,00 KM

5. Pomoć u  prehrani  djeteta do šest mjeseci ili dodatna ishrana za majke dojilje

(8% od prosječne plate)  ostvaruje se u vidu mjesečnog naturalnog davanja u prehrambenim proizvodima   48,00 KM

6. Smještaj djece u ustanovama predškolskog odgoja

Visina prihoda po članu domaćinstva vezano za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi (35% od prosječne plaće)   210,00 KM

7. Zdravstvena zaštita korisnika dodatka na djecu   20,00 KM

8. Zdravstvena zašita po prijavljenom djetetu iz člana 141a. Zakona   20,00 KM

Član 5.

Ova naredba stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”

Izvor:  “Službene novine KS”   broj 27/14   10.07.2014. godine

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Ministarstvo privrede TK – Objavljen Javni poziv za subvencioniranje neto plaće

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava …