Home / Aktuelnosti / Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2019. godine

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Broj: 04-45-1-223/20

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

OBJAŠNJENJE

O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2019. GODINE

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon), za period l-XII 2019. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (u daljem tekstu: FIA), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz čl. 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2019. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2019. godinu su: sva privredna društva, društva za osiguranje, mikrokreditna društva, lizing društva, investicijski fondovi, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko- dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

2) Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Finansijske izvještaje nisu obavezna dostaviti ona pravna lica koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu do 31.12. imali drugih promjena osim uplate obaveznog depozita. Isti su obavezni dostaviti FlA-i Sarajevo Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, zaključno dana 28. februara 2020. godine.

3) Obveznici iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja finansijske izvještaje za izvještajni period I—XII 2019. godine sastavljaju u skladu sa važećim kontnim okvirom, prezentiraju ih na obrascima koji su propisani Pravilnicima o formi i sadržaju finansijskih izvještaja objavljenih u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10.

Članom 36. Zakona propisano je da godišnje finansijske izvještaje čine:

–  Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2019. godine;

–  Bilans uspjeha – Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do 31.12.2019. godine;

–  Izvještaj o gotovinskim tokovima;

–  Izvještaj o promjenama na kapitalu;

–  Bilješke uz finansijske izvještaje.

U skladu sa Pravilnikom o dodatnom računovodstvenom izvještaju-Aneksu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 5/12, u daljem tekstu: Pravilnik), sva pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanim formama obrazaca štampanih na printeru, s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju u Excel formatu koji se može preuzeti na web stranici FlA-e www.fia.ba.

Predaja finansijskih izvještaja u elektronskoj formi za 2019. godinu podrazumijeva dostavljanje i statističkih obrazaca u elektronskoj formi.

4) Mala preduzeća, razvrstana prema kriterijima iz člana 4. Zakona, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

–  Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2019. godine;

–  Bilans uspjeha – Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period 01.01. – 31.12.2019. godine.

U skladu sa Pravilnikom iz tačke 3) stav (3) ovog Objašnjenja, sva mala preduzeća koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

5) Pravno lice koje je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15), statusno povezano, odnosno lice koje predstavlja maticu u grupi pravnih lica, dužno je sa 31.12.2019. godine sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu sa prikazom poslovnog rezultata matice na kraju poslovne godine i predati FlA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 30. aprila 2020. godine.

6) Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja svi obveznici predaje godišnjih finansijskih izvještaja su dužni samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa odredbom iz člana 4. Zakona te obavezno dostaviti FlA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica)

Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica, istovremeno sa predajom godišnjih finansijskih izvještaja.

FlA-a je dužna odbiti prijem finansijskih izvještaja podnesenih od strane onih obveznika koji ne dostave ispravno Obavještenje o razvrstavanju sačinjeno na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja.

Kod pravnih lica koja finansijske izvještaje dostavljaju elektronski, FIA je dužna odmah izvršiti automatsku kontrolu podataka iz finansijskih izvještaja te, ukoliko utvrdi da dostavljeno Obavještenje o razvrstavanju nije u skladu sa kriterijima (visina prihoda, imovina, broj zaposlenih), dužna je isto odbiti i vratiti pravnom licu uz zahtjev za dostavljanje novog Obavještenja o razvrstavanju.

7) FlA-a Sarajevo je dužna da Federalnom ministarstvu finansija, uz analizu poslovanja subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, obavezno, u pisanoj formi, dostavi i podatke o broju velikih, srednjih i malih preduzeća, kao i informaciju o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2019. godinu.

FIA je obavezna uspostaviti evidenciju (registar) subjekata koji sačinjavaju finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za MSP, te Ministarstvu dostaviti izvještaj o takvim obveznicima i to najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

8) U skladu sa članom 37. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica – podnosioca izvještaja.

FIA je dužna odbiti svaki finansijski izvještaj koji nije potpisan i ovjeren u skladu sa Zakonom.

9) Pravna lica razvrstana u srednja i velika dužni su, uz predaju godišnjih finansijskih izvještaja, dostaviti i godišnje izvještaje o poslovanju iz člana 40. Zakona.

Godišnji izvještaji velikih pravnih lica i pravnih lica čiji vrijednosni papiri kotiraju na tržištu kapitala moraju sadržavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.

Mala pravna lica nisu dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju, ali su dužna u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica.

10) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/07, 10/14 i 3/16).

11) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da predaju i obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obrazac ,,ZS“, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08).

12) Svim obveznicima obračuna i predaje obrasca «ONŠ», naknada za eksploataciju šuma i ostalih prihoda, u skladu sa odredbama Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) i Uputstva o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma („Službene novine Federacije BiH”, broj: 44/10), koji knjigovodstvene evidencije vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), ukazujemo na činjenicu da je Ustavni sud FBiH dao mišljenje broj: U-029/10 od 12.10.2010. godine, koje je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 77/10, da Vlada Federacije BiH nije imala ustavni osnov za donošenje ovakve Uredbe.

Shodno navedenom, Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla primjenjivati najdalje do 06.12.2011. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11.

Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19) je u podtački 18.5. propisano da se zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 20/02, 29/03 i 37/04) uplaćuju i raspoređuju na način i po propisima koji su važili do dana prestanka primjene tog Zakona.

U skladu sa podtačkom 18.6. Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta. Kantonalni trezor ove prihode raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim Zakonom o šumama.

Uplata prihoda vršit će se na način propisan ovim Pravilnikom do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapređenju šuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te usklađivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

13) Nadležni organi i organizacije će od FlA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to: «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada; «ONŠ» Obračun naknada za eksploataciju šuma (zaostale uplate); te ,,ZS“ obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.

14) Obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja su i budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina kao i vanbudžetski fondovi.

Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi su korisnici definirani članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i svoje godišnje izvještaje podnose u skladu sa odredbama člana 19. Pravilnika ofinansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine11, br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), a koji se sastoje od:

–   računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika,

–   analize iskaza (tekstualni dio).

Obrasci za godišnje izvještaje Budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su:

  1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR);
  2. Bilans stanja (obrazac BS);
  3. Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac NT);
  4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF);
  5. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta (obrazac GIB);
  6. Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01);
  7. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
  8. Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i
  9. Izvještaji o ostalim finansijskim podacima (obrasci A, B i C).

Izvještaj o novčanim tokovima, sastavljaju trezori ministarstava finansija i službe za finansije.

Obrasci godišnjih izvještaja su jednoobrazni za sve budžetske korisnike na svim nivoima vlasti.

Izradi godišnjih izvještaja, na propisanim računovodstvenim obrascima, budžetski korisnici pristupaju nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knjiženja.

Budžetski korisnici izrađuju i podnose finansijske izvještaje za budžetsku godinu od 01. januara do 31. decembra.

Javna preduzeća izrađuju i podnose poslovne izvještaje periodično, Obrazac JP (član 3. st (2) i (3) Pravilnika ofinansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Budžetski korisnici popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije.

Javna preduzeća popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije.

Uz finansijske izvještaje, budžetski korisnici su dužni dostaviti i bruto bilans u elektronskoj formi.

Godišnji finansijski izvještaji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe, potpisani od strane ovlaštenog predstavnika budžetskog korisnika i ovjereni pečatom budžetskog korisnika-podnosioca.

15) Budžetski korisnici dostavljaju: 1) Račun prihoda i rashoda, 2) Bilans stanja, 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, 4) Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS) i 6) Statistički obrazac – Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV-01), FlA-i Sarajevo, u 2 (dva) primjerka, od čega je jedan primjerak za potrebe Federalnog zavoda za statistiku, a najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja budžetski korisnici su dužni dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije do 28. februara 2020. godine za 2019. godinu.

16) Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja, kantonalnim ministarstvima finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Federalnom ministarstvu finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Općinske i gradske službe za finansije dostavljaju godišnje izvještaje za budžete općina i gradova općinskom i gradskom vijeću do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za budžete kantona Vladi kantona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za budžete općina i gradova i godišnje izvještaje za budžete kantona, Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija vrše konsolidaciju izvještaja na nivou kantona. Takvi izvještaji služe za kantonalni nivo vlasti.

Federalno ministarstvo finansija na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora, sačinjava godišnji izvještaj za budžet Federacije Bosne i Flercegovine i dostavlja Vladi Federacije do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku od 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 01. januara do 31. decembra, do 25. aprila tekuće godine.

17) Budžetski korisnici dužni su da uz godišnje računovodstvene izvještaje dostave i tekstualni izvještaj u kome će obrazložiti izvršenje budžeta, sa posebnim osvrtom na odstupanja ostvarenih od planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Budžetski korisnici dužni su da podnesu i informaciju o događajima koji su nastali poslije datuma pod kojim je bilans sastavljen do dana sastavljanja informacije, ako ti događaji utječu na stanje imovine i na bilans rashoda i prihoda izvještajne godine.

18) Pored navedenih, Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja iz tač. 3) i 4) ovog Objašnjenja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da, uz finansijske izvještaje, predaju i posebne obrasce i to:

–    Obrazac – Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih.

19) Pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09) i Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavezno podnose i posebne obrasce sa podacima koji se koriste za potrebe statističkih istraživanja iz oblasti nacionalnih računa, a u svrhu izračunavanja Bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

– „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2019. godinu” (obrazac StatAneks). Ovaj obrazac popunjavaju i podnose sva pravna lica obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg obračuna, koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva (preduzeća);

– „Godišnji izvještaj o investicijama za 2019. godinu” (obrazac INV – 01). Ovaj obrazac podnose sva pravna lica obveznici sačinjavanja i podnošenja godišnjeg obračuna, bez obzira da li su ili nisu imali ulaganja u stalna sredstva.

20) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna za period I- XII 2019. godine popunjavat će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

21) Prijem, kontrolu i obradu godišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o godišnjem obračunu za period !-XII 2019. godine vršit će FlA-a Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim izvještajima koji odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije.

22) Za navedeni obračunski period obavezno se sastavlja porezni bilans i predaje nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u roku iz člana 49. Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/16), u kojem je propisano da se porezni bilans podnosi u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, odnosno najkasnije do 27. marta 2020. godine.

23) U skladu sa članom 44. stav (5) Zakona, obveznici revizije iz člana 49. Zakona, dužni su dostaviti i revizorske izvještaje sa priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Shodno navedenom članu, obveznici revizije iz člana 49. Zakona dužni su bili dostaviti najkasnije do 31.12.2019. godine i revizorske izvještaje sa priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja za poslovnu 2018. godinu.

24) FIA je dužna najkasnije do 31. januara 2020. godine pismeno obavijestiti Ministarstvo o obveznicima revizije iz tačke 23) stav (2) ovog Objašnjenja koji nisu dostavili revidirane izvještaje.

25) Svi obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja za period l-XII 2019. godine dužni su pridržavati se ovog Objašnjenja.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Objavljene izmjene pravilnika vezane za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj 3/21 od 15.01.2021. godine, objavljeni su pravilnici …