Home / Aktuelnosti / Objavljena vrsta prihoda za uplatu donacija za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

Objavljena vrsta prihoda za uplatu donacija za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

vpU “Službenim novinama FBiH” , broj 65/14 od 13.8.2014. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

U pomenutom Pravilniku objavljena je vrsta prihoda za uplatu donacija od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom koje se uplaćuju u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/14), a na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a isti vam prenosimo u cjelosti:

.

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14 i 60/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19.

Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.8. Donacije, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi  redni broj 4. koji glasi:

Red.br

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

4.

Donacije od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733116

Dosadašnji redni brojevi 4. do 6. postaju redni brojevi 5. do 7.

U tabelarnom pregledu, iza rednog broja 6. koji postaje redni broj 7. dodaje se novi redni broj 8. koji glasi:

Red.br

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

8.

Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

733126

2. Iza podtačke 19.1.8. dodaje se nova podtačka 19.1.8.a. koja glasi:

“19.1.8. Donacije od domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom uplaćuju se u skladu sa Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/14), na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i račune javnih prihoda budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, a koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Prenos na poseban namjenski donatorski račun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i posebne namjenske donatorske račune kantona i općina, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršiti će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.”

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj 65/14 od 13.8.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Objavljene izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 32/20 od 27.5.2020. godine, objavljene su Izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju …