Home / Aktuelnosti / Obveznici i način plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Obveznici i način plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Zbog sve učestalijih pitanja u vezi sa obavezom plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, u nastavku teksta dajemo vam detaljan pregled obveznika i načina plaćanja predmetne naknade.

Oblast turizma na nivou Federacije BiH još od 2015. godine, zbog presude Ustavnog suda FBiH i nedonošenja novog federalnog zakona,  ostala je bez zakonskog uređenja. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, a shodno tome, i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (koja se naslanja na Zakon), prema Presudi Ustavnog suda Federacije BiH  broj U-34/13, od 03.07.2014. godine nisu saglasni Ustavu Federacije BiH.

U međuvremenu neki kantoni su donijela svoje propise (Zakone) kojim je uređeno pitanje obračuna članarina turističkim zajednicama.

 

Obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo donio je Zakon o turizmu, koji je objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 19/16 od 12.05.2016. godine. Ovim zakonom uređuje se planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Kantona Sarajevo. Pitanje članskog doprinosa, obveznici i obaveze plaćanja članarine regulisano je na drugačiji način od ranijeg federalnog zakona jer nije propisana obaveza plaćanja članarine. Međutim u „Službenim novinama KS“, broj 31/17 i 34/17 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu kojim je uvedena obaveza plaćanja članarine Turističkoj zajednici.

 

Obveznici plaćanja članarine

Članarinu Turističkoj zajednici dužni su plaćati:

  • obavezni i
  • dobrovoljni članovi.

Obavezni članovi Turističke zajednice su sva pravna i fizička lica, koja na području Kantona imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Dobrovoljni članovi imaju ista prava i obaveze kao i obavezni članovi. O zahtjevu za dobrovoljno članstvo odlučuje Skupština Turističke zajednice.

Obavezni članovi TZ regulisani su Pravilnikom o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo, koji je donesen 2016. godine (“Službene novine KS”, broj 44/16). Donošenjem ovog Pravilnika, iako su propisane djelatnosti odnosno obavezni članovi, nije postojala i obaveza plaćanja članskog doprinosa. Tek, po stupanju na snagu izmjena i dopuna Zakona o turizmu KS, propisane djelatnosti, odnosno obvezni članovi su od 18. 08. 2017. godine dužni da obračunavaju i plaćaju članski doprinos. Obavezni članovi turističke zajednice utvrđeni su u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10).

U 2017. godini od 18. 08. 2017. godine obaveza plaćanja članarine TZ se odnosila samo na sljedeće djelatnosti:

 

55.10 Hoteli i sličan smještaj
55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
55.90 Ostali smještaj
56.10 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
79.11 Djelatnosti putničkih agencija
79.12 Djelatnosti turoperatora,
79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima.

U 2018. godini u dva navrata je došlo do izmjena Pravilnika o djelatnostima obaveznih članova Turističke zajednice Kantona Sarajevo čime su se proširili obavezni članovi turistike zajednice i to:

  1. “Službene  novine KS”, broj 2/18, od 11. 01. 2018. godine. Prema trenutno va­žećim odredbama, djelatnosti koje su od 11. 01. 2018. godine dužne plaćati članski doprinos su:
45.1 Trgovina motornim vozilima
45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala
46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima
46.4 Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo
46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom
46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko
47.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim

Proizvodima

47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama
47.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
47.3 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama
47.5 Trgovina na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijaliziranim prodavnicama;
47.6 Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavnicama
47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama
47.72 Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavnicama
47.73 Apoteke
47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavnicama
47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
47.8 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama
47.9 Trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
47.91 Trgovina na malo putem pošte ili interneta
47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
51.1 Zračni prijevoz putnika
52.21 Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
52.29 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
52.30 Ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu
53 Poštanske i kurirske djelatnosti
55 Smještaj
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
60 Emitiranje programa
61 Telekomunikacije
63 Informacijske uslužne djelatnosti
65.12 Ostalo osiguranje
66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima
68 Poslovanje nekretninama
73.1 Promocija (reklama i propaganda)
74.2 Fotografske djelatnosti
74.3 Prevodilačke djelatnosti i usluge tumača
77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije
77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport
79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperateri i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima
82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
90 Kreativne,umjetničke i zabavne djelatnosti
92 Djelatnosti kockanja i klađenja
93.13 Fitnes centri
93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
96.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela
  1. “Službene  novine KS”, broj 12/18, od  22. 03. 2018. godine, te su od 22. 03. 2018. godine dužne plaćati članski doprinos i djelatnosti:
64.19 Ostalo novčarsko posredovanje
64.20 Djelatnosti finansijskih holding-društava
64.30 Trustovi, fondovi i slični finansijski subjekti
64.9 Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova

 

Osnovica

Zavisno od pravnog statusa obveznici plaćanja plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Obveznik plaćanja Stopa
Pravno lice 0,05%
Fizičko lice 0,025%

Osnovica za obračun članarine pravnom licu je ukupan prihod ostvaren u naprijed navedenim djelatnostima utvrđenim u smislu člana 63. stav (3) Zakona kojeg čine svi prihodi koje je pravno lice dužno iskazati u računu dobiti i gubitka u skladu sa propisima o računovodstvu.

Osnovica se utvrđuje pojedinačno za svaku poslovnu jedinicu, odnosno organizacioni dio izvan sjedišta pravnog lica te se prilikom obračuna osnovica utvrđuje tako da se ukupan prihod pravnog lica umanjuje za ukupan prihod ostvaren u poslovnim jedinicama.

 

Uplatni račun i vrsta prihoda

Pravna i fizička lica članarinu plaćaju akontativno. Akontacija članarine plaća se do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Kantona Sarajevo (UniCredit Bank d.d. broj: 338-000-22100192-63), a vrsta prihoda je 723428. Obveznik čiji godišnji iznos članarine prelazi 300 KM u odnosu na visinu obračunate članarine iz prethodne godine, akontaciju plaćaju mjesečno, a obveznik koji plaća godišnju članarinu manju 300 KM dužan je članarinu uplaćivati tromjesečno.

 

Obrasci

Uz dokaz o uplati članarine obveznici su dužni Turističkoj zajednici dostaviti i obrazac obračuna članarine iz kojeg je jasno vidljivo u kojoj općini obveznik ima sjedište/prebivalište, odnosno u kojoj mu je izdato odobrenje za obavljanje djelatnosti. Pravilnikom o obliku i sadržaju obrazaca za uplatu članarine turističkoj zajednici KS, koji je objavljen u „Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 46/17 od 23.11.2017. godine, propisuje se oblik i sadržaj obrazaca prijave obračuna i to:

  • Akontacije članarine TZ KS  –  Obrazac POAČ
  • Konačan obračuna članarine TZ KS –  Obrazac KOČ

Obrazac POAČ uz dokaz o uplati akontacije obračunate članarine dostavlja se Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo do 15-og u mjesecu ta prethodni mjesec/tromjesečje. Obrazac KOČ dostavlja se  Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo do 15.4. tekuće godine za prethodnu godinu.

Obrasci su postavljeni u elektronskoj formi na web stranicama Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Turističke zajednica Kantona Sarajevo odakle se mogu preuzeti.

 

Kaznene odredbe

Propisane su i novčane kazne u slučaju da pravno lice u propisanom roku ne uplati članarinu u iznosu od 700 KM do 7.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 200 KM do 2.000 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM, kaznit će se fizičko lice ako u propisanom roku ne uplati članarinu.

 

Autor. FEB d.d. Sarajevo

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …