Home / Aktuelnosti / ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH NAKNADA

vodne naknadeOdlukom o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH”, broj 10/14), došlo je do sljedećih izmjena:

– Visina posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda iznosi za zahvatanje vode za navodnjavanje 0,002 KM po m3 zahvaćene vode. Ova naknada se ranije nije plaćala.

–  Prestaje se plaćati posebna vodna naknada za zaštitu od poplava. Ova naknada se prije izmjene Odluke plaćala u iznosu od: 5,00 KM po 1 ha zaštitenog poljoprivrednog, šumskog zemljišta ili građevinskog zemljišta, i 0,10 KM po 1 m2 zaštićenog stambenog, poslovnog i drugog objekta.

v

U nastavku Vam dajemo izvornu Odluku o izmjeni odluke o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine FBiH”, broj 10/14):

Na osnovu člana 171. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH

NAKNADA

I.

U Odluci o visini posebnih vodnih naknada (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/07), u tački II. u podtački 3. broj “0,00” zamjenjuje se brojem “0,002”.

II.

Tačka VI. briše se.

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 10/14 od 07.02.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2020. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/20 od 23.10.2020. godine je objavljeno Saopćenje …