Home / Aktuelnosti / ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA TRETMAN KREDITNIH OBAVEZA KLIJENATA BANAKA KOJI SU POGOĐENI ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA TRETMAN KREDITNIH OBAVEZA KLIJENATA BANAKA KOJI SU POGOĐENI ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

U “Službenim novinama FBiH”  broj 55/14 od 09.07.2014. godine, objavljena je odluka o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza klijenata banaka koji su pogođeni elementarnim nepogodama.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”.

Na temelju čl. 9. i 25. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00, 58/02, 13/03, 19/03, 47/06, 59/06, 48/08, 34/12 i 77/12), i članka 18. Statuta Agencije za bankarstvo Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/04), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije BiH na 60. sjednici održanoj dana 30. 06 2014., donosi

ODLUKU

O PRIVREMENIM MJERAMA ZA TRETMAN

KREDITNIH OBAVEZA KLIJENATA BANAKA KOJI SU

POGOĐENI ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

 Član 1.

 (1) Ovom Odlukom se definiraju posebne mjere koje se odnose na kreditne obaveze klijenata banaka, koji su pogođeni elementarnim nepogodama i posljedicama elementarnih nepogoda koje su se desile u maju 2014. godine, kao i posebni standardi za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive koje banke mogu primjenjivati ako klijentima odobre posebne mjere.

(2)Posebne mjere i posebni standardi su privremenog karaktera i utvrđuju se u cilju ublažavanja negativnih efekata koje su elementarne nepogode iz maja 2014. godine imale na fizičke i pravne osobe s područja Bosne i Hercegovine.

Član 2

(1) Kreditne obaveze u smislu ove Odluke su potraživanja banaka po osnovi: sve dospjele i nedospjele glavnice, obračunate i nenaplaćene kamate i naknade te eventualno troškovi postupka pribavljanja instrumenata za njihovo osiguranje.

(2) Klijenti banaka u smislu ove Odluke su sve pravne i fizičke osobe iz područja definiranih kao ugrožena od elementarne nepogode, a iznimno mogu biti iz drugih područja, kojima je kao posljedica elementarne nepogode nanesena izravna ili neizravna materijalna šteta i po toj osnovi ugrožena kreditna sposobnost, izvor otplate kredita i onemogućeno redovito ispunjavanje kreditnih obveza.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka se ne odnose na financijske institucije.

 Član 3.

 (1) Posebnim mjerama iz članka 1. ove Odluke će se smatrati ako je banka klijentima iz članka 2. ove Odluke, pojedinačno ili u kombinaciji, odobrila:

– moratorij na kreditne obaveze i

– restrukturiranje kreditnih obaveza.

(2) Posebnim mjerama iz članka 1. ove Odluke će se smatrati i mjere iz stavka 1. ovoga članka ako ih je banka primijenila, i retroaktivno na stanje kreditnih obaveza na 15.5.2014.

(3) Tretman posebnih mjera iz ovoga članka mogu imati mjere koje je banka odobrila na temelju zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, na temelju kojih je procijenila da će odobrene mjere omogućiti klijentu da u narednom razdoblju uredno izmiruje svoje obaveze prema banci.

(4) Tretman posebnih mjera iz članka 1. ove Odluke mogu imati i mjere iz stavka 1. ovoga članka ako ih je banka samoinicijativno ponudila klijentima u sklopu redovitog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju.

 Član 4.

 (1) Moratorij, u smislu ove Odluke, predstavlja odgodu plaćanja kreditnih obaveza definiranih člankom 2. stavak 1. ove Odluke u maksimalnom trajanju do 12 mjeseci, s krajnjim rokom do 30.9.2015.

(2) Za razdoblje trajanja moratorija, banka produžava krajnji rok otplate kreditnih obaveza ili se u okviru prvobitno ugovorenog krajnjeg roka otplate, vrši redefiniranje otplatnog plana.

(3) U slučaju da banka odobri moratorij na kreditne obaveze po osnovi ove Odluke, može ove klijente zadržati u kategoriji klasifikacije s pripadajućim postotkom rezerviranja koji su bili na dan 15.5.2014. i zaustavlja brojač dana kašnjenja za vrijeme trajanja moratorija.

(4) Tijekom trajanja moratorija, banka može obračunavati kamatu po kamatnoj stopi koja može biti maksimalno do iznosa 50% od prethodno ugovorene kamatne stope.

(5) Ako banka za vrijeme trajanja moratorija ugovori restrukturiranje kreditnih obaveza, može primijeniti posebne standarde iz članka 5. ove Odluke.

 Član 5.

 (1) Restrukturiranje kreditnih obaveza, u smislu ove Odluke, je ugovorom regulirano novo potraživanje kojim su zamijenjene postojeće kreditne obaveze klijenta u banci, koje može uključivati produženje roka vraćanja glavnice i/ili kamate, smanjenje kamatne stope, otpis dijela potraživanja, kapitalizaciju kamate, odobravanje novih kreditnih sredstava kako bi se sanirale štete ili nastavio poslovni proces ili druge bitne promjene kojima se olakšava položaj klijenta.

(2) Ukoliko banka odobrava posebnu mjeru restrukturiranja kreditnih obaveza, može primjenjivati odredbe Odluke o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih osoba u bankama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/10, 86/10, 1/12, 111/12 i 1/14) za klijenta koji nema kašnjenje ili nema kašnjenje duže od 90 dana.

(3) Za klijente koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju active banaka (“Službene novine Federacije BiH”, broj 85/11 – pročišćeni tekst i 33/12 – ispravka, 15/13).

(4) Za restrukturirane kreditne obaveze, kamatna stopa koja se ugovara ne može biti veća nego što je definirana postojećim ugovorom.

 Član 6.

 (1) Prilikom ugovaranja posebnih mjera iz članka 3. ove Odluke, banka ne može naplaćivati naknade za izvršene usluge.

(2) Za promjene ugovorenih uvjeta kredita, banke su u obavezi osigurati pismenu suglasnost svih ostalih sudionika u kreditnom poslu (dužnika, sudužnika, jamca, založnog dužnika i dr.).

 Član 7.

 (1) Zahtjev klijenta za odobravanje posebnih mjera iz članka 3. ove Odluke se podnosi banci u pismenoj formi najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, uz prilaganje potvrde ili procjene kojom klijent dokazuje da je izravno ili neizravno pogođen elementarnom nepogodom, odnosno da je uslijed posljedica elementarne nepogode došlo do materijalne štete.

(2) Potvrdu ili procjenu iz stavka 1. ovoga članka izdaje nadležni organ uprave.

(3) U slučaju da je klijent pretrpio neizravnu materijalnu štetu (gubitak tržišta, kupaca, dobavljači i dr.), banka će od klijenta tražiti dodatnu dokumentaciju definiranu internim aktima banaka, a koja dokazuje nastanak štete za klijenta uslijed elementarne nepogode.

(4) Ukoliko klijent, iz bilo kojeg opravdanog razloga (odsustvo propisanih administrativnih procedura, kašnjenje u izdavanju potvrda/procjena od strane nadležnih organa i dr.) uz zahtjev ne priloži potvrdu ili procjenu iz stavka 1. ovoga Broj 55 – Strana 76 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 9. 7. 2014. članka, dužan je priložiti pisanu izjavu o nastaloj šteti uslijed posljedica elementarne nepogode.

(5) U svrhu utvrđivanja stvarne štete kod klijenta, Banka će formirati stručnu komisiju, koja će na licu mjesta utvrditi činjenično stanje, sačiniti dokumentirani zapisnik i isti zajedno s pisanom izjavom iz prethodnog stavka ovoga članka, može biti zamjena za potvrdu/procjenu iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Banka će svojim internim aktima utvrditi dodatne kriterije koje klijenti moraju ispunjavati da bi im odobrila posebne mjere iz članka 3. ove Odluke, te dokumentaciju koja je potrebna za dokaz da je klijent posredno ili neposredno pogođen elementarnom nepogodom.

 Član 8.

 (1) Banka je dužna voditi posebne i analitičke evidencije, na način da sve aktivnosti o odobravanju i ugovaranju posebnih mjera iz ove Odluke i njihovi efekti budu pregledni i dostupni za potrebe banke, kao i u svrhu kontrole koje obavlja Agencija za bankarstvo Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Banka je dužna Agenciji dostavljati kvartalno izvješće u pisanoj i elektroničkoj formi o izvršenom restrukturiranju kreditnih obaveza (Obrazac RES) i odobrenom moratoriju (Obrazac MOR). Obrasci RES i MOR nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njen sastavni dio. Navedena izvješća dostavljaju se u rokovima propisanim za dostavljanje kvartalnih izvješća.

 Član 9.

 Odluka je privremenog karaktera i prestaje da važi 30.9.2015., uz mogućnost produženja roka važenja.

 Član 10.

 Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor:  “Službene novine FBiH”  br 55/14  09.07.2014 godine.

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …