Home / Aktuelnosti / ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE ZA 2014. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZE NA CIGARETE ZA 2014. GODINU

U „Službenom glasniku BiH“, broj 88/13 od 12. novembra 2013. godine objavljena je nova Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2014. godinu koja stupa na snagu 13. novembra 2013. godine, a primjenjuje se od 1. januara 2014. godine.

ODLUKA

O UTVRĐIVANJU POSEBNE I MINIMALNE AKCIZENA CIGARETE ZA 2014. GODINU

Član l.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos posebne i minimalne akcize na cigarete koja će se primjenjivati od 01.01.2014. godine.

Član 2.

(1) Od 01.01.2014. godine, na cigarete se plaća akciza i to:

(a) proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, u daljnjem tekstu Zakon) i

(b) posebna akciza u iznosu od 45,00 KM za 1.000 komada, odnosno 0,90 KM za pakiranje od 20 komada,

(2) Za pakiranja različita od pakiranja navedena u stavu (1) pod b) ovog člana, posebna akciza plaća se srazmjerno broju komada u pakiranju.

Član 3.

(1) U skladu sa članom 21. stav 5) Zakona, prema evidenciji o izdanim akciznim markicama Uprave za indirektno oporezivanje, najpopularnija cjenovna kategorija cigareta u razdoblju 01.07.2012.-30.06.2013. godine su cigarete čija je maloprodajna cijena iznosila 2,50 KM za pakiranje od 20 komada.

(2) Minimalna akciza se utvrđuje primjenom strukture akcize iz člana 2. ove Odluke na najpopularniju cjenovnu kategoriju cigareta iz stava (1) ovog člana polazeći od cijene prije oporezivanja.

(3) Primjenjujući metodologiju iz stava (2) ovog člana utvrđuje se minimalna akciza u iznosu od 104,50 KM za 1000 komada, odnosno 2,09 KM za pakiranja cigareta od 20 komada.

(4) Za pakiranja različita od pakiranja cigareta od 20 komada, minimalna akciza plaća se srazmjerno broju komada u pakiranju.

(5) Minimalna akciza utvrđena u stavu (3) ovoga člana primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

(6) Ukoliko je ukupna akciza na cigarete koja je obračunata po stopama iz člana 2. stav (1) ove Odluke manja od minimalne akcize iz stava (3) ovog člana plaća se minimalna akciza iz stava (3) ovog člana.

Član 4.

(1) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta na dan 01.01.2014. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. godine do 31.12.2013. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 10.01.2014. godine.

(2) Popisne liste iz stava (1) ovog člana, pored naziva obveznika ili drugog lica koje se bavi prometom cigareta i ID broja, trebaju sadržavati i sljedeće podatke:

a) vrsta cigareta,

b) količina (broja paklica),

c) maloprodajna cijena prijavljena UIO prije stupanja na snagu ove Odluke,

d) maloprodajna vrijednost (bxc),

e) iznos proporcionalne akcize iskazane prema članu 2. stav (1) tačka a) Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete (“Službeni glasnik BiH”, broj 80/12, u daljnjem tekstu Odluka za 2013), (d x 42%),

f) iznos posebne akcize iskazane u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Odluke za 2013, (b x 0,75 KM) ,

g) ukupni iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. stav (1) Odluke za 2013, (e+f),

h) maloprodajna cijena prijavljena UIO nakon stupanja na snagu ove Odluke,

i) maloprodajna vrijednost (bxh),

j) iznos proporcionalne akcize iskazane u skladu sa članom 2. stav (1) tačka a) ove Odluke (i x 42%),

k) iznos posebne akcize u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) ove Odluke (b x 0,90 KM),

1) ukupni iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. ove Odluke (j+k),

m) iznos razlike akcize za uplatu (1-g).

(3) Ukoliko je zbir proporcionalne akcize i posebne akcize iz stava (2) tačka 1) ovog člana manji od iznosa minimalne akcize iz člana 3. stav (3) ove Odluke, ukupni iznos akcize iz stava (2) tačke 1) ovog člana treba biti jednak iznosu minimalne akcize.

(4) Ukoliko iznos razlike akcize za uplate iz stava (2) tačka m) jednak “0” ili manji od “0”, iznos razlike ak-cize za uplatu je proizvod količine (broj paklica) i iznosa povećanja posebne akcize po ovoj Odluci (b x 0,15 KM).

(5) Količina iz stava (2) tačka b) ovog člana upisuje se kao broj pakiranja cigareta od 20 komada.

(6) Za pakiranja različita iz stava (5) ovog člana količina se utvrđuje u razmjeri prema pakiranju iz stava (5) ovog člana.

(7) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su na zatečene zalihe cigareta utvr-rđene u popisnim listama iz stava (1) ovog člana obračunati akcizu u skladu sa članom 2. stav (1) i 3. ove Odluke, te do 10.01.2014. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

(8) Pri uvozu duhanskih prerađevina koje su obilježene akciznim markicama izdanim u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine (datum izdavanja vidljiv u otpremnici za akcizne markice), nadležni carinski organ vrši obračun i naplatu razlike akcize na način da se iznos akcize obračunate u skladu sa članom 2. stav (1), članom 3. i članom 4. stav (4) ove Odluke, umanji za iznos obračunate i uplaćene akcize prema Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete (“Službeni glasnik BiH”, broj 80/12).

(9) Kalkulaciju maloprodajne cijene formiranu u skladu sa ovom Odlukom, porezni obveznici dužni su dostaviti UIO do 30.11.2013. godine.

(10) Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa stavom (7) i (8) ovog člana, proda-vat će se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Član 5.

(1) Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

(2) Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete (“Službeni glasnik BiH”, broj 80/12).

IZVOR: “Službeni glasnik BiH”, broj 88/13 od 12. novembra 2013. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/21 od 24.02.2021. godine je objavljen Ukaz …