Home / Aktuelnosti / Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

U “Službenom glasniku BiH” broj 6/15 od 26.01.2018.godine,  objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Ovom Odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2018. godini.

Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2018. godini ne donese odluku o članarini za 2019. godinu, ova Odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2019. godinu.

U nastavku teksta donosimo vam Odluku u cijelosti:

ODLUKA

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

Član 1.

Ovom Odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u 2018. godini.

Član 2.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, na osnovu kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.

Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20 KM mjesečno.

Osnovica za obračun članarine Komori je ukupan uvoz realiziran u 2017. godini ili iznos bruto plaće zaposlenih iskazan u završnom računu za 2017. godinu.

Članu Komore može se obračunati članarina samo po jednom od osnova iz prethodnog stava, a prema raspoloživim podacima.

Član 3.

Privredno-pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu koja su u 2017. godini imala realiziran vanjskotrgovinski promet po osnovu uvoza plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na vrijednost uvezene robe.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun kvartala je jedna četvrtina ukupnog uvoza u 2017. godini.

Stopa članarina iz prethodnog stava iznosi 0,1% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno.

Član 4.

Banke, osiguravajuća društva, privredno-pravna lica iz oblasti građevinarstva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa, komunikacija i usluga (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te ostale kompanije koje ostvaruju prihod po osnovu usluge u inostranstvu), kao i drugi članovi Komore kojima se članarina ne obračunava u skladu sa članom 3. ove Odluke, plaćaju članarinu koja se obračunava u odnosu na bruto plaću.

Članarina se obračunava kvartalno, a osnovica za obračun članarine kvartala je jedna četvrtina iznosa bruto plaće iskazanog u završnom računu za 2017. godinu.

Stopa članarina iz ovog člana iznosi 0,2% na utvrđenu osnovicu.

Minimalan iznos članarine obračunat u skladu sa ovim članom je 20,00 KM mjesečno, odnosno 60,00 KM kvartalno.

Član 5.

Privredno-pravna lica kojima članarina nije utvrđena u skladu sa članom 3. i 4. ove Odluke plaćaju minimalan iznos članarine od 60,00 KM kvartalno.

Privredno-pravna lica koja su osnovana u 2018. godini nisu obavezna plaćati članarinu za 2018. godinu.

Član 6.

Članu Komore koji ostvaruje više od 50% ukupnog prihoda po osnovu prihoda na inostranom tržištu (izvoza), obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za 20%.

Član 7.

Naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji imaju privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore, plaćaju članarinu obračunatu u skladu sa članom 4. ove Odluke.

Član 8.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom Odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 9.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da angažira sredstva u cilju pribavljanja podataka za obračun od institucija koje raspolažu zvaničnim podacima, odnosno pravnih lica čiji su podaci verificirani od tih institucija.

Član 10.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-1940-6-/16 od 15.12.2016. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/17; “Službene novine Federacije BiH”, broj 19/17; “Službeni glasnik RS”, broj 30/17; “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj…).

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2018. godini ne donese odluku o članarini za 2019. godinu, ova Odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2019. godinu.

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Kolektivni godišnji odmor do 31.8.2020. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 31.8.2020. …