Home / Aktuelnosti / Pojašnjenje o postupanju za proizvođače i uvoznike piva

Pojašnjenje o postupanju za proizvođače i uvoznike piva

pivoooooooooImajući u vidu da je u pripremi  Prijedlog izmjena Pravilnika o  primjeni Zakona o akcizama u BiH, a da je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj 60/14) u primjeni od 01.09.2014. godine, dajemo pojašnjenja o postupanju proizvođača i uvoznika piva u vezi sa navedenim izmjenama Zakona i Pravilnika.

Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj 60/14), domaće pivare čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara zadržale bi akcizu  od 0,20 KM po jednom litru, a za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala bi se akciza od 0,25 KM po jednom litru.
Pravo na smanjenu akcizu može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara.

Izmjenom Pravilnika o  primjeni Zakona o akcizama u BiH prediđeno je da ostvarivanje prava na primjenu niže stope propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH u iznosu od 0,20 KM, uvoznik  u carinskom postupku dokazuje  Izjavom ino-proizvođača ovjerenoj od strane nadležnog poreskog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, ili drugim dokumentom izdatim od strane nadležnog poreskog organa, odnosno drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, o proizvedenim količinama piva u hektolitrima u prethodne tri kalendarske godine.

Na osnovu podataka navedenih u dokumentu (izjavi ili drugom dokumentu), carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uslova za primjenu niže stope akcize. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvatanje ovjerava na dokumentu uz označenje i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača.

Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netačnost podataka u dokumentu koji je priložio uvoznik  po osnovu kojeg je ostvareno pravo  na manju stopu akcize, uvoznik je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva uvezenog uz plaćanje manje stope akcize za kojeg su dati netačni podaci.

Domaći proizvođači, namaju obavezu dokazivanja prava na nižu stopu akcize, te ukoliko im je na osnovu njihovih podataka o ostvarenoj proizvodnji prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara vrše obračun akcize po  0,20 KM po jednom litru.

Međutim ukoliko se kontrolom podataka  utvrdi da proizvođač nije imao pravo na manju stopu akcize, isti je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva oporezovanu akcizom za koju je korištena niža stopa.

IZVOR: www.uino.gov.ba

About FEB dd

Pročitajte i ...

Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

U „Službenim novinama KS“, broj 46/20 od 19.11.2020. godine objavljen je Zakon o dopunama Zakona …