Home / Aktuelnosti / Poreskim obveznicima pružena mogućnost umanjenja poreske osnovice

Poreskim obveznicima pružena mogućnost umanjenja poreske osnovice

posPoreski obveznici u RS-u imaju mogućnosti ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit i uplaćene premije životnog osiguranja.

Iz Poreske uprave RS-a navode da poreski obveznici koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit (poreski obveznici kojima je poreska uprava izdala Poresku karticu – izvod za umanjenje poreske osnovice za 2015. godinu na Obrascu 1001/1), da pravo na umanjenje nemaju poreski obveznici koji ostvaruju pravo na subvenciju po istom osnovu iz budžeta Republike ili budžeta jedinica lokalne samouprave, počevši od 1. septembra 2015. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15).

Imajući u vidu navedeno, pozivaju se poreski obveznici koji ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit, a koji po istom osnovu ostvaruju pravo na subvenciju iz budžeta Republike Srpske ili budžeta jedinica lokalne samouprave (npr. subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove koju odobrava Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske), da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnesu zahtjev za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu, na Obrascu 1001, za poreski period od 01.09.2015. godine do 31.12.2015. godine, na kojem neće biti iskazano umanjenje poreske osnovice po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit.

Iz Poreske uprave navode da je novim Zakonom o porezu na dohodak uvedeno pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, do 1.200 KM godišnje.

S tim u vezi, do donošenja pravilnika kojim se propisuje oblik i sadržaj poreskih prijava i poreske kartice, postupak za izdavanje poreske kartice – izvoda za umanjenje poreske osnovice, po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja, pokreće se podnošenjem važećeg zahtjeva za izdavanje poreske kartice na Obrascu 1001, u kojem se, u odjeljku 4 – Umanjenje poreske osnovice, u rednom broju 3, ručno precrtaju riječi“ Uplaćeni penzijski doprinos za dobrovoljno penzijsko osiguranje“, te ručno upisuju riječi: „Premija životnog osiguranja“ i iznos premije životnog osiguranja koji će se plaćati u godini (poreskom periodu) za koji se zahtjev podnosi, a koji ne može biti veći od 1.200 KM na godišnjem nivou.

Poreski obveznici koji već ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice po drugom osnovu (npr. po osnovu kamate plaćene na stambeni kredit ili po osnovu izdržavanih članova uže porodice) nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave podnese zahtjev za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu, na Obrascu 1001, navode iz Porezne uprave RS.

Napominju da se poreska kartica u svrhu umanjenja poreske osnovice izdaje za poreski period koji počinje prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec podnošenja zahtjeva za izdavanje poreske kartice.

Uz obrazac zahtjeva, poreski obveznik (osiguranik života) dužan je da nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave dostavi ugovor o životnom osiguranju (original ili ovjerena fotokopija) koji je zaključen sa društvom za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske i dokaz od društva za osiguranje sa kojim je zaključen ugovor o iznosu premije životnog osiguranja koja će se plaćati u godini (poreskom periodu) za koji se zahtjev podnosi.

Registar društava za osiguranje iz Republike Srpske i Registar filijala društava za osiguranje iz Federacije, koja posjeduju dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske, objavljen je na službenoj internet stranici Agencije za osiguranje Republike Srpske: www.azors.rs.ba, u rubrici: Učesnici na tržištu, podrubrika: Registar društava za osiguranje i filijala društava za osiguranje iz FBiH.

Primjer zahtjeva za izdavanje izmijenjene poreske kartice za 2015. godinu na Obrascu 1001, poreskog obveznika koji je na osnovu izdate poreske kartice, do 01.09.2015. godine, ostvarivao pravo na umanjenje poreske osnovice za dva člana uže porodice (dijete mlađe od 18 godina i supružnik) i plaćene kamate na stambeni kredit a istovremeno ostvaruje pravo na subvenciju kamatne stope na stambeni kredit za mlade bračne parove, i koji od 01.09.2015. godine stiče pravo na umanjenje poreske osnovice po osnovu uplaćene premije životnog osiguranja kod društva za osiguranje koje posjeduje dozvolu Agencije za osiguranje Republike Srpske od 100 KM mjesečno.

IZVOR: Akta.ba

About FEB dd

Pročitajte i ...

ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima …