Home / Aktuelnosti / PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U “Službenim novinama FBiH”, broj 60/14 od 25.7.2014. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH koji je stupio na snagu 26.7.2014. godine. Pravilnik  vam prenosimo u cjelosti:

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14 i 46/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 16. Naknade i takse, podtačka 16.1. Naknade i takse, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
6. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata 722116

Dosadašnji redni brojevi 6. – 26. postaju redni brojevi 7. – 27.

2. Iza podtačke 16.1.3. dodaje se nova podtačka 16.1.4. koja  glasi:

“16.1.4. Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata, utvrđena je Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14), namjenski je prihod za finansiranje uspostavljanja rezervi naftnih derivata u Federaciji BiH i uplaćuje se na Račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH.

Uplata se vrši na način propisan u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA ovog Pravilnika, uz obavezno popunjavanje polja 14. Općina: gdje se upisuje šifra općine sjedišta pravnog lica ili fizičkog lica – poduzetnika i polja 15. Budžetska organizacija: 1701001 u nalogu za plaćanje.

Prenos na poseban namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, raspolaganje i namjena trošenja ovih sredstava vršit će se u skladu sa procedurama o otvaranju namjenskih podračuna, a u svrhe utvrđene Zakonom o naftnim derivatima.”

3. U tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.6. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
4. Prihodi od naučno-istraživačkog rada 722614

Dosadašnji redni brojevi 4. – 10. postaju redni brojevi 5. – 11.

4. U podtački 19.1.8. Donacije, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 2. dodaje se novi redni broj 3. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
3. Donacije od fizičkih i pravnih lica za poticaj za zapošljavanje 733115

Dosadašnji redni brojevi 3. – 4. postaju 4. – 5.

U tabelarnom pregledu, iza rednog broja 4. koji postaje redni broj 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

Red. br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA
6. Donacije od inostranih fizičkih i pravnih lica za poticaj za zaopošljavanje 733125

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

Izvor:  “Službene novine FBIH”  broj 60/14 od 25.07.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …