Home / Aktuelnosti / PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansijafederalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/13), u poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, iza podtačke 24.7. dodaje se nova podtačka 24.7.a., koja glasi: “24.7.a. Za svaku izmjenu računa iz podtačke 24.7., korisnici javnih prihoda su obavezni do objave izmjena Pravilnika osigurati operativnost računa koji se gasi ili obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama računa.”

2. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u poglavlju III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem: 21. Živinice, naziv banke: “Poštanska banka BiH d.d. Sarajevo” zamjenjuje se nazivom: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” i broj računa: “187-200-00000082-51” zamjenjuje se brojem: “154-360-20047307-52”.

3. U podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u poglavlju IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.7. Hercegovačko-neretvanski kanton, naziv banke: “HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar” zamjenjuje se nazivom: “NOVA BANKA AD Banja Luka” i broj računa: “306-001-00010127-95” zamjenjuje se brojem: “555-000-00048732-98”.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 53/13 od 10.07.2013. godine

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 15/21 od 24.02.2021. godine je objavljen Ukaz …