Home / Aktuelnosti / Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

U “Službenom glasniku BiH”, broj  90/14  od 18.11.2014 godine., objavljen je Pravilnik o postupku direktnog sporazuma. Pravilnik definira postupak javne nabavke roba,usluga i radova putem direktnog sporazuma. Ovaj Pravilnik se primjenjuje od 27.11.2014. godine, isti dajemo nastavku:

.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 39/14), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim se Pravilnikom definira postupak javne nabavke roba,usluga i radova putem direktnog sporazuma iz člana 90.Zakona o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Uslovi za primjenu direktnog sporazuma)

(1) Postupak direktnog sporazuma se može provesti kada jeprocijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova nagodišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00 KM.

(2) Ugovorni organ može tokom jedne godine za isti predmetnabavke potrošiti do 6.000,00 KM putem ovog postupka.

(3) Ugovorni organ može započeti postupak direktnogsporazuma ako je takva nabavka predviđena planomnabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku opokretanju direktnog sporazuma u skladu s članom 17. stav(1) Zakona.

Član 3.

(Principi dodjele direktnog sporazuma)

Postupak direktnog sporazuma se provodi na način da seosigura poštovanje principa iz člana 3. Zakona.

Član 4.

(Početak postupka)

(1) Procjenjivanje vrijednosti javne nabavke koja se dodjeljujedirektnim sporazumom vrši se u skladu s članom 15.Zakona.

(2) Procijenjena vrijednost mora biti važeća u trenutku kadaugovorni organ zatraži prijedlog cijene ili ponudu od jednogili više privrednih subjekata.

(3) Postupak direktnog sporazuma započinje donošenjemodluke ili rješenja u pisanom obliku koje sadrži sveelemente iz člana 18. stav (1) Zakona.

Član 5.

(Izvršenje postupka)

(1) Ugovorni organ ispituje tržište te traži pisani prijedlogcijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata kojiobavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

(2) Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sprazuma,ugovorni organ:

a) pregovara sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili

b) prihvata prijedlog cijene ili ponudu jednog ponuđača i/ili

c) provodi drugu vrstu postupka definisanu Zakonom.

Član 6.

(Izbor ponuđača)

(1) Kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodijeljen ugovor, ugovorni organ treba uzeti u obzir faktore kao što su cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetske i funkcionalne zahtjeve, karakteristike koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke i sl.

(2) Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

(3) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ daje ponuđačima određeni rok da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabave.

Član 7.

(Zaključivanje direktnog sporazuma)

Direktni sporazum smatra se zaključenim:

a) Kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM,prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije;

b) Kod nabavki čija vrijednost je viša od 1.000,00 KM, ugovorni organ je dužan zaključiti ugovor.

Član 8.

(Prijelazne i završne odredbe)

Ugovorni organi su dužni donijeti ili uskladiti postojeće interne pravilnike o postupku direktnog sporazuma u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik se objavljuje u “Službenom glasniku BiH” a primjenjuje se od 27.11.2014. godine.

Izvor:  “Službeni glasnik BiH” br 90/14  od 18.11.2014 godine.

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjena Pravilnika vezanih za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine objavljeni su pravilnici …