Home / Porezna uprava / PU: Poziv poreznim obveznicima iz RS-a i BD-a koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u FBiH

PU: Poziv poreznim obveznicima iz RS-a i BD-a koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u FBiH

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljen je Poziv poreznim obveznicima iz Republike Srpske i Brčko distrikta koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poziv vam donosim u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu evidencije iz baze Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa o prijavljenim radnicima koji imaju prebivalište u Federaciji BiH, a rade kod poslodavaca čije je sjedište na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta konstatovala da većina poslodavaca iz Republike Srpske i Brčko distrikta za uposlene radnike ne dostavljaju Poreznoj upravi Federacije BiH propisani obrazac MIP-1023 po osnovu uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za nezaposlenost.

Poslodavcima koji imaju zaposlene iz Federacije BiH na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrkta podrazumijevaju se i poslovne jedinice pravnih lica registrovanih sa sjedištem u Federaciji BiH.

Kako bi radnici sa prebivalištem u Federaciji BiH mogli ostvariti pravo po osnovu zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti i kako bi mogli dobiti uvjerenje o uplaćenim doprinosima (JS 3650), pozivamo poslodavce iz Republike Srpske i Brčko distrikta koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji BiH da, ukoliko to nisu učinili, shodno zakonskim propisima dostave obrasce MIP-1023 za sve mjesece za koje su izvršili uplatu, za period od 2011. godine od kada je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

Mjesečni izvještaj o isplaćenim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika, obračunatim i plaćenim doprinosima i mjesečnoj akontaciji poreza na dohodak po osnovu obavljanja nesamostalne djelatnosti – obrazac MIP-1023 (http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/2c0e6-b95ee-mip-1023_pdf) i Uputstvo za popunjavanje istog propisano je Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10 i 86/10) koji se može preuzeti sa web stranice Porezne uprave Federacije BiH  na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/Uputstvo_za_MIP-1023-BOS.pdf .

Obrasci MIP-1023 dostavljaju se nadležnim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH prema prebivalištu zaposlenika po uplaćenim  doprinosima za zdravstveno osiguranje i doprinosima za osiguranje od nezaposlenosti koji su uplaćeni u korist računa federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja.

Obrasci MIP-1023 mogu se dostaviti lično, poštom preporučeno ili putem interneta.

Da bi se prijava/obrazac predao putem interneta neophodno je obratiti se ispostavi Porezne uprave u Federaciji BiH u općini u kojoj poslodavac ima najveći broj zaposlenih, kako bi se omogućio pristup za elektronsko podnošenje prijave. Sve informacije o tome kako postati korisnik e-usluge, te koja dokumentacija je neophodna mogu se pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/6 .

Pozivamo poslodavce iz Republike Srpske i Brčko distrikta koji upošljavaju radnike sa prebivalištem u Federaciji BiH da svoje obaveze izvrše odmah, a najkasnije u roku od 15 dana. U protivnom, Porezna uprava Federacije BiH će za svaki propust biti prinuđena pokrenuti prekršajne postupke za koje su propisane novčane sankcije u iznosu od 200,00 KM do maksimalno 50.000,00 KM.

Izvor: pufbih.ba

About FEB dd

Pročitajte i ...

Rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 produžen do 30.04.2021. godine

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se rok za podnošenje Godišnje prijave poreza …