Home / Knjige / 2013 / RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju računovodstva kao i pri izradi diplomskih radova. U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera.

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV
 2. NEMATERIJALNA SREDSTVA
 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 4. INVESTICIJSKE NEKRETNINE
 5. BIOLOŠKA SREDSTVA
 6. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
 7. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI
 8. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
 9. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA I DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
 10. SIROVINE, MATERIJA REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR
 11. PROIZVODNJA U TOKU
 12. GOTOVI PROIZVODI
 13. ROBA
 14. STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
 15. AVANSI DANI ZA NABAVKU MATERIJALA, ROBE I USLUGA
 16. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
 17. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
 18. POTRAŽIVANJA ZA PDV– ODBITNI ULAZNI POREZ
 19. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 20. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 21. KAPITAL
 22. DUGOROČNA REZERVIRANJA I ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
 23. DUGOROČNE OBVEZE
 24. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
 25. OBVEZE IZ POSLOVANJA
 26. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
 27. OBVEZE ZA PDV
 28. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 29. LIZING (NAJMOVI)
 30. RASHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 31. PRIHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 32. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT U SKLADU S MRS/MSFI
 33. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
 34. OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 35. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
 36. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
 37. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 38. RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Godina izdanja: 2018. godina

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

About FEB dd

Pročitajte i ...

EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća. Izdavač: Ekonomski institut …