Home / Seminar / SEMINAR: Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a, Novosti u vezi indirektnog oporezivanja, Porez po odbitku, MSFI 16, MSFI 9, Novi propisi

SEMINAR: Elektronsko podnošenje KIF-a i KUF-a, Novosti u vezi indirektnog oporezivanja, Porez po odbitku, MSFI 16, MSFI 9, Novi propisi

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a
 • NOVOSTI U VEZI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA
 • POREZ PO ODBITKU
 • MSFI 16 – Najmovi
 • EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA PREMA MSFI-u 9
 • NOVI PROPISI

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • SARAJEVO, 19.11.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 20.11.2019. Hotel Tuzla
 • ZENICA, 21.11.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 22.11.2019. Hotel Park
 • MOSTAR, 26.11.2019. Hotel Mostar

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a I KUF-a

 • Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem
 • Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a (elektronska evidencija)
 • Početak obavezne dostave elektronske evidencije
 • Rok, način i format dostavljanja elektronske evidencije
 • Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a

NOVOSTI U VEZI INDIREKTNOG OPOREZIVANJA

 • Uputstvo o uslovima i načinu sticanja statusa ovlaštenog izvoznika
  • Status “Ovlaštenog izvoznika”
  • Uslovi za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika
  • Podnošenje zahtjeva za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika
  • Izdavanje odobrenja od strane UINO
  • Korištenje carinskog ovlaštenja
  • Izjava o porijeklu robe
  • Kontrola ovlaštenog izvoznika
 • Uloga i značaj podataka o krajnjoj potrošnji
  • U pripremi nova Instrukcija u vezi sa evidencijom krajnje potrošnje
  • Popunajvanje PDV prijave polja 31,32 i 33
  • Krajnja potrošnja kod ulaznih i izlaznih faktura
  • Krajnja potrošnja kod interne realizacije i vanposlovne potrošnje
  • Krajnja potrošnja kod usluga nabavljenih od ino lica
  • Krajnja potrošnja kod obveznika koji srazmjerno koriste pravo na odbitak ulaznog poreza
  • Obaveza podnošenja i tačnog popunjavanja krajnje potrošnje
  • Posljedice u slučaju nepodnošenja i netačnog popunjavanja

POREZ PO ODBITKU

 • Obveznici, rokovi, obrasci i način prijave poreza po odbitku
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Računovodstveni tretman poreza po odbitku
 • Prikaz načina uplate poreza po odbitku kao javnog prihoda

MSFI 16 – Najmovi

 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Period trajanja najma
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Praktičan prikaz računovodstvenog prelaza na novi Standard
 • Obaveza retroaktivne primjene MSFI-ja 16
 • Efekat novog Standarda na Bilans stanja, Bilans uspjeha i Izvještaj o novčanom toku
 • Efekat na finansijske pokazatelje
 • Porezni efekat obračunate amortizacije i kamate

EVIDENTIRANJE POTRAŽIVANJA PREMA MSFI-u 9

 • Obaveza primjene MSFI-a 9 kod nefinansijskih društava
 • Razlog donošenja MSFI-a 9
 • Klasifikacija finansijske imovine
 • Potraživanja od kupaca kao finansijski instrument
 • Računovodstveno evidentiranje potraživanja prema kupcima shodno MSFI-u 9
 • Rezervisanje lošeg duga
 • Ispravka vrijednosti potraživanja prema kupcima
 • Porezni tretman nastalih troškova u vezi sa primjenom MSFI-a 9

NOVI PROPISI

 • Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Zakona o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                        80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA WEBINAR, OTVARAMO NOVE PRIJAVE ZA 19.05.2020. GODINE

Dragi korisnici naših usluga. Zbog velikog interesovanja za online webinar u organizaciji Konsultantske kuće FEB …