Home / Aktuelnosti / SEMINAR: Godišnje porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR: Godišnje porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR – Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 

 • poziv martGODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2014.
 • RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA
 • PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH PROPISA – pitanja, greške i posljedice
 • PRIMANJA ZAPOSLENIH – računovodstveni i porezni aspekt 

 

MOSTAR, 16.03.2015., Hotel Ero

ZENICA, 17.03.2015., Hotel Zenica

SARAJEVO, 18.03.2015., UNITIC Amfiteatar

TUZLA, 19.03.2015., Hotel Tuzla

BIHAĆ, 20.03.2015., Hotel Park

 

 

PROGRAM

POREZNI BILANS ZA 2014.

 • Kapitalni dobici/gubici (revalorizacione rezerve, promjene računovodstvenih politika, procjena i greške…)
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • tretman obustavljenog poreza po odbitku,
  • amortizacija (dopustive stope, jednokratni otpis dugoročne imovine, otpis hardvera i softvera, ubrzana amortizacija…).
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Transferne cijene (pojam, povezana lica, tržišna kamata vs kamata po kreditima od povezanih lica, tržišna vrijednost vs vrijednost stvarnih transakcija sa povezanim licima…)
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Korištenje gubitaka iz ranijih godina i specifičnost popunjavanja obrasca GU-DOB
 • Gubitak u poreznom bilansu poslovnih jedinica u RS i BD
 • Plaćeni porez na dobit poslovnih jedinica u RS i BD
 • Korištenje poreznog gubitka pripojenog društva
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit (izvoz, investicije, zapošljavanje lica sa invaliditetom)

 MRS 12 – Porez na dobit kroz računovodstveni i porezni aspekt

 • Potreba i značaj primjene MRS 12
 • Zašto ne primjenjujemo MRS 12?
 • Šta su to stalne porezne razlike?
 • Odložena porezna sredstva/obaveze, primjeri iz prakse
 • Uticaj obračuna amortizacije na efekte formiranja odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Knjiženje odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Negativni efekti tretiranja dugotrajne imovine koja se u porezne svrhe 100% otpisuje kao sitan inventar
 • Kada nam primjena MRS 12 može uticati na smanjenje iskazanog gubitka?

 RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

 • Koliko dugo dobit može biti neraspoređena, a gubitak nepokriven?
 • Da li je dozvoljena isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina?
 • Da li je moguća akontativna isplata iz očekivane dobiti?
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, oprema, zalihe…
 • Knjigovodstvena vs tržišna vrijednost prilikom isplate dobiti u stvarima
 • Porezni aspekt isplate dobiti (ne)rezidentu pravnom ili fizičkom licu
 • Prenos prava isplate iz dobiti na drugo pravno ili fizičko lice
 • Knjiženje raspodjele dobiti i pokrića gubitka

 GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period

PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH PROPISA – pitanja, greške i posljedice

 • Korištenje dobiti koja je bila oslobođena plaćanja poreza
 • Porezni tretman prenosa i pokrića akumuliranog gubitka iz prethodne(ih) godina
 • Porezne posljedice u slučaju statusne promjene pravnog lica
 • Obaveza poreza na dobit kod neprofitnih organizacija
 • Zakonitost  „upotrebe“ ostvarene dobiti iz poslovanja neprofitnih organizacija
 • Kontinuitet oporezivanja pri spajanju, pripajanju i podjeli pravnih lica
 • Obaveza budžetskih korisnika po osnovu oporezivanja dohotka
 • Ko, kada i pod kojim uslovima može koristiti lične odbitke?
 • Povrat poreza na dohodak
 • Pravilna primjena osnovica za oporezivanje i (ne)uplaćivanja doprinosa
 • Samostalna dodatna i dopunska djelatnost kao paušalci
 • Povremena samostalna i povremena nesamostalna djelatnost
 • Popunjavanje MIP-1023 i pojedinačnih MIP-ova u specifičnim situacijama
 • Naknade koje se refundiraju, bolovanje preko 42 dana i porodilje (GIP-1022, MIP-1023 i GPD-1051)
 • Prijava plaća isplaćenih po presudi suda u M-4 i MIP-1023
 • Oporezivanje  naslijeđa, poklona i otuđene imovine
 • Da li se uplatna i prodajna mjesta upisuju u sudski registar?– primjeri  iz porezne i sudske prakse

PRIMANJA ZAPOSLENIH KROZ RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKT

 • Vrste kratkoročnih primanja zaposlenih po MRS 19 i domaćim propisima
 • Računovodstveni i porezni tretman plaća, bolovanja do i preko 42 dana, toplog obroka, regresa,…
 • Računovodstveni i porezni tretman nenovčanih naknada za zdravstvenu zaštitu, premija osiguranja, korištenja kuća, automobila i sl.
 • Kako evidentirati učešće u dobiti i obaveze za bonuse za zaposlenike koji nisu u vlasničkoj strukturi?
 • Plaćeni godišnji odmor vs domaći propisi o radnom pravu
 • Aspekt poreza na dohodak i poreza na dobit navedenih kratkoročnih isplata
 • Otpremnine, tretman po MRS 19 i porezni aspekt
 • Jubilarne nagrade, tretman po MRS 19 i porezni aspekt
 • Rezervisanja za otpremnine i jubilarne nagrade
 • Mogu li se knjižiti rezervisanja za neiskorišteni godišnji odmor?
 • Mjerenja rezervisanja po MRS 19

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Elma Peštović                         Fuad Balta
Sanela Agačević                     Denis Zukić
Mirna Pajević

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE I POREZNE PRIJAVE

Vlada FBiH je usvojila prijedlog zaključka Federalnog ministarstva finansija, a nakon inicijative Porezne uprave FBiH, …