SEMINAR: POREZ PO ODBITKU, STEČAJ I LIKVIDACIJA, OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA, MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA, STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

| 04/16/2018

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZ PO ODBITKU
 • STEČAJ I LIKVIDACIJA
 • OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA
 • MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA
 • STAVOVI FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

MOSTAR, 19.4.2018., Hotel Mostar
ZENICA, 20.4.2018., Hotel Zenica
BIHAĆ, 23.4.2018., Hotel Park
SARAJEVO, 24.4.2018., PC UNITIC
TUZLA, 25.4.2018., Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

POREZ PO ODBITKU

 • Obveznici, rokovi, obrasci i način prijave
 • Plaćanje poreza po odbitku u slučaju obračunskog načina plaćanja (kompenzacija, cesija…)
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon i sl.)
 • Oporezivanje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Porez po odbitku na plaćene: dividende, kamate, naknade za autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva, naknade za upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske i konsultantske usluge, naknade za zakup na osnovu iznajmljivanja pokretne i nepokretne imovine, premija osiguranja za osiguranje ili reosiguranje, naknade za telekomunikacijske usluge…
 • Popunjavanje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Oslobađanje od plaćanja poreza po odbitku
 • Podnošenje obrazaca prilikom oslobađanja
 • Računovodstveni tretman poreza po odbitku
 • Praktični prikaz načina uplate poreza po odbitku kao javnog prihoda

STEČAJ I LIKVIDACIJA

 • Stečaj i likvidacija društva (koraci, dokumentacija, preporuke…)
 • Računovodstveni postupci pravnih lica prije/u toku/nakon stečaja i likvidacije
 • Porezne radnje i obaveze pravnih lica u stečaju i likvidaciji
 • Rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja i poreznog bilansa
 • Obaveze prema radnicima u postupku stečaja i likvidacije
 • Otkaz ugovora o radu sa radnicima radi smanjenog obima posla
 • Obaveza evidentiranja prometa
 • Upotreba člana 7. stav 2) Zakona o PDV-u
 • Obaveza predaje „praznih“ specifikacija i PDV prijava
 • Defiskalizacija
 • Sudbina obračunatih doprinosa na platu u slučaju likvidacije društva

OSNIVANJE I RAD POSLOVNIH JEDINICA

 • Dokumentacija prilikom osnivanja poslovne jedinice u FBiH, RS, BD i inostranstvu
 • Porezna registracija poslovne jedinice
 • Fiskalizacija
 • Prijava radnika na poslovnoj jedinici
 • Mogućnost poslovanja poslovne jedinice bez zaposlenika
 • Međuentitetske poslovne jedinice
 • Plaćanje poreza na dobit poslovne jedinice
 • Procedura zatvaranja poslovne jedinice

MEĐUENTITETSKA ZAPOSLENJA

 • Neusaglašenost propisa FBiH, RS i BD
 • Međuentitetsko izvještavanje
 • Različita primjena propisa u praksi
 • Ostvarivanje prava zaposlenika
 • Sankcionisanje poreznih obveznika zbog nemogućnosti ispravne kombinacije propisa
 • Način prijave radnika u Jedinstveni sistem – FBiH/RS
 • Obaveza izvještavanja Porezne/Poreske uprave (mjesečno, godišnje)
 • Radnici – Porez na dohodak, doprinosi – FBiH/RS (prava i obaveze)
 • Način izvještavanja Poreske uprave RS-a i plaćanje obaveza kada preduzeće iz FBiH ima više poslovnih jedinica u RS-u
 • Gdje i na koji način radnici iz FBiH zaposleni u RS-u ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti
 • Prak tičan primjer iz izvještavanja Porezne/Poreske uprave za međuentitetska zaposlenja putem NPIS i PPO (MIP-1023, Obrazac 1002+ DL 1-6)
 • Angažmani po osnovu ugovora o djelu i ugovora o autorskom honoraru

PREZETNACIJA ZVANIČNIH STAVOVA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Zakon o Poreznoj upravi Federacije BiH
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Doprinosi
 • Igre na sreću
 • Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode
 • Fiskalizacija

OSTALE AKTUELNOSTI

 • Problemi pri primjeni Zakona o PIO/MIO
 • Izmjene/dopune Pravilnika o registraciji, poreznoj identifikaciji i evidencijama rezidentnih i nerezidentnih pravnih i fizičkih lica
 • Novi Pravilnik o načinima povrata više uplaćenih poreza, naknada, taksi…
 • Mogućnost preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih prihoda
 • Najavljena izmjena Zakona o deviznom poslovanju
 • Problem prestanka važenja Općeg kolektivnog ugovora

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

Komentari su zaključani.