Home / Aktuelnosti / SEMINAR POREZNE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

SEMINAR POREZNE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

 Poziv mart 2014Poziv na savjetovanje – SEMINAR

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I  POREZA NA DOHODAK ZA 2013.
 • POZAJMICE
 • NAKNADE ZAPOSLENIM

 Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • ZENICA, 13.3.2014., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 14.3.2014., Hotel Park
 • MOSTAR, 17.3.2014., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 18.3.2014., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA, 19.3.2014., Hotel Tuzla

POZIV U PDF-u

 

PROGRAM SEMINARA

1. POREZNI BILANS I GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Praktična primjena MRS 12 – Porez na dobit
 • Sačinjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit  za 2013.
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na dobit (izvoz, investiranje, zapošljavanje lica sa invaliditetom)
 • Kapitalna dobit i kapitalni gubici, u kojim slučajevima postoji obaveza iskazivanja?
 • Promjene računovodstvenih politika, procjena i greške kao kapitalni dobici i gubici,
 • Tretman donacija, reprezentacije…
 • Rashod od otpisa potraživanja, porezno (ne)priznata potraživanja
 • Lična primanja koja su nepriznata u poreznom bilansu, 13-ta plaća, bonusi i sl.
 • Porezno (ne)priznata amortizacija
 • Mogućnost jednokratnog otpisa dugoročne imovine
 • Korištenje gubitaka iz ranijih godina i specifičnost popunjavanja obrasca GU-DOB
 • Plaćeni porez na dobit poslovnih jedinica u RS i BD
 • Gubitak u poreznom bilansu poslovnih jedinica u RS i BD
 • Utvrđivanje i plaćanje akontacije poreza na dobit za 2014.

 

2. GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Godišnja prijava poreza na dohodak građana (obrazac GPD-1051)
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Primjena ličnih odbitaka za lica sa prebivalištem u RS i BD
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Ostale prijave iz sistema poreza na dohodak
 • Obračun akontacije poreza na dohodak

 

3. GODIŠNJE PRIJAVE SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Specifičnosti vođenja i zaključivanja poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika , kada i kako ih koristiti
 • Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi i izdaci
 • Samostalna djelatnost rezidenata sa prebivalištem u RS-u i BD BiH
 • Izračun obaveze poreza na dohodak za samostalnog poduzetnika
 • Popunjavanje obrasca SRP – 1053 i GPZ – 1052

 

4. PRIMJENA POREZNIH ZAKONA SA SPECIFIČNIM PRIMJERIMA

 • Otpis zateznih kamata na javne prihode – NOVA INSTRUKCIJA
 • Procedure za otpis zateznih kamata
 • Tretman sumnjivih i spornih potraživanja između povezanih lica, sa pravnim licima iz inostranstva i kod gotovinskih potraživanja
 • Šta se u poreznom smislu podrazumijeva pod izvoznim uslugama
 • Porezne obaveze pri spajanju, pripajanju i podjeli društava
 • Upotreba službenog automobila (eventualna korist – da ili ne)
 • Porezne aktuelnosti u vezi sa popunjavanjem MIP-ova i PMIP-ova  (rješavanje problema u elektronskom prijavljivanju obaveza)
 • Pravilnost usmjeravanja sredstava doprinosa za socijalno osiguranje kod poduzetnika sa prebivalištem u RS i/ili BD
 • Procedure i način izdavanja potvrde o rezidentnosti (Obrazac POR-1)
 • Oporezivanje udruženja u specifičnim situacijama

 

5.  POZAJMICE – pravni i porezni tretman  

 • Ugovor o kreditu vs Ugovor o zajmu
 • Ugovaranje kamate prilikom pozajmljivanja (klauzula o kamati)
 • Gotovinski i/ili bezgotovinski transfer novčanih sredstava
 • Pozajmice od strane fizičkog lica, rezidenta i nerezidenta
 • Pozajmice sa aspekta Zakona o porezu na dohodak i kamatna stopa 10,03%
 • Pozajmice date fizičkom licu – zaposlenik vs „treće“ lice
 • Pojam „povezanih lica“
 • Pozajmice sa aspekta Zakona o porezu na dobit
 • Transferne cijene i otpis potraživanja u poreznom bilansu
 • PDV tretman pozajmljivanja
 • Pozajmice vs propisi o deviznom poslovanju

 

6.  NAKNADE ZAPOSLENIM  – pravni i porezni tretman  

 • Prava radnika i obaveze poslodavaca propisane Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom
 • Pravni i porezni tretman naknada: topli obrok, troškovi službenog putovanja, terenski dodatak, prevoz na posao i sa posla, regres za godišnji odmor, otpremnina prilikom odlaska u penziju i u slučaju otkaza ugovora o radu, troškovi sahrane  i liječenja, jubilarne nagrade, prekovremeni rad, (ne)plaćeno odsustvo
 • Pravo radnika na godišnji odmor – situacije iz prakse
 • Obaveza i način obračuna minulog rada
 • Prava radnika u slučaju nepunog radnog vremena
 • Isplate u iznosima većim od maksimalno neoporezivih

 

7. POREZNE I DRUGE AKTUELNOSTI

 • Predstojeće izmjene Zakona o Poreznoj upravi i Zakona o porezu na dobit
 • Izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini
 • Izmjena uplatnih računa javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova
 • Izmjena Zakona o budžetima FBiH

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

Elma Peštović                               Fuad Balta

Sanela Agačević                           Denis Zukić

Mirna Pajević

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 

 

 

About FEB dd

Pročitajte i ...

Kolektivni godišnji odmor do 31.8.2020. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 31.8.2020. …