Home / Istaknuto / SIMPOZIJ: BH MATRICA

SIMPOZIJ: BH MATRICA

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira 21.  Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 27- 29. septembra na temu: BH MATRICA.

Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.

Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

BH MATRICA

Grand Hotel Neum, 27 – 29. septembar 2018. godine

Prijava na radionicu

PROGRAM SIMPOZIJA

Otvaranje simpozija

 • Senad Softić, Belma Čolaković
  • Trendovi u makroekonomskim faktorima koji definišu potencijalni output u BiH
 • Ljubo Jurčić
  • Utjecaj inovacija na ekonomski i društveni razvoj
 • Zijad Krnjić
  • Ekonomski i socijalni efekti primjene novog zakona o PIO u prvih šest mjeseci, sa projekcijom za naredni period
 • Meliha Bašić
  • Razvoj računovodstvene profesije BiH u svjetlu IFAC-ovog strateškog plana i istraživanja ACCA

Porezi

 • Muharem Mašinović
  • Razlozi i predstojeće izmjene u sistemu PDV-a
 • Miro Džakula, Milica Vidović
  • Model implementacije elektronskih usluga u oblasti indirektnih poreza u BiH
 • Dinka Antić
  • Primjena sistema odloženog obračuna PDV-a na uvoz u funkciji ostvarenja pravičnosti oporezivanja
 • Hajrudin Hadžimehanović
  • Porezna struktura u BiH odnosno u Federaciji BiH
 • Šerif Isović
  • Uloga porezne uprave Federacije BiH u donošenju i provođenju propisa
 • Denis Zukić
  • Šta nam donosi novi Zakon o doprinosima?
 • Ramiz Kikanović, Hamdija Muratović
  • Porezi u stečaju

Računovodstvo i revizija

 • Kristina Mijić
  • Vrednovanje i kvalitet objelodanjivanja nekretnina prema MRS
 • Lenče Papazovska
  • Ugovor o izgradnji u skladu sa MSFI 15
 • Danimir Gulin, Mirjana Hladika
  • Izazovi i promjene u računovodstvenom tretmanu najmova prema MSFI-16
 • Lajoš Žager, Sanja Sever
  • Perspektive razvoja i izazovi djelovanja zajedničke revizije
 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije financijskih izvještaja
 • Josipa Grbavac, Igor Živko
  • Izazovi za računovodstvenu profesiju u kontekstu primjene ‘’nove’’ AMLD (Anti -Money Laundering Directive)
 • Jelena Poljašević
  • Uticaj IPSAS-a na budžetske i finansijske izvještaje (te osnovne pokazatelje javnog sektora)
 • Edin Glogić
  • Prevare u digitalnom okruženju i forenzičko računovodstvo

Pravo i javne finansije

 • Simić Milić
  • Stečaj: ozdravljenje ili nestanak poslovnog subjekta
 • Sanela Agačević
  • Jesmo li privlačni za strane investitore? (aspekt osnivanja i registracije, porezni aspekt, poticaji, aspekt kćerki stranih firmi u BiH)
 • Vedad Silajdžić
  • Mogućnosti i prepreke za uspješnu realizaciju projekata JPP u Bosni i Hercegovini
 • Silvije Orsag, Ante Džidić
  • Analiza izabranih nositelja vrijednosti BH preduzeća
 • Željko Šain, Edin Taso
  • Industrija osiguranja u BH matrici – stanje i perspektive
 • Sanjin Pačariz
  • Aktuelni normativno pravni okvir za procesuiranje krivičnog djela pranje novca
 • Jozo Piljić
  • Obrazovanje za poduzetništvo – pokretač konkurentnosti u Bosni i Hercegovini

FORUM INTERNIH REVIZORA

 • Boris Tušek
  • Priopćavanje nedostataka u internim kontrolama u procesu revizije
 • Fatima Obhođaš
  • Novine u internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH
 • Belma Islamović
  • Smjernice za izradu rizika za FUK
 • Vedad Silajdžić
  • Pravna strategija i ocjena rizika u internoj reviziji
 • Jasmina Selimović
  • Interna reviziji aktuarskih poslova u društvima za osiguranje
 • Meliha Bašić, Amra Alagić
  • Uticaj digitalnih inovacija na funkciju interne revizije

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

 INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće:

 • 290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

 • FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH
 • M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
 • Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874
 • Fax: 204-676
 • e-mail: feb@feb.ba

Računi za uplatu

 • FEB d.d. Sarajevo:
  • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
  • UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134
  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077

Smještaj i prevoz

Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza. Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:

POČETAK RADA U 10 SATI

Sve informacije na telefone:

033 / 215-802, 214-874, 210-714

 

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN

About FEB dd

Pročitajte i ...

PANTHEON konferencija – događaj koji promovira digitalni napredak u poslovnom okruženju

Glavna tema ovogodišnje PANTHEON konferencije je „Digitalizacija 2019 u praksi“. Fokus je na potrebama malih …