Home / Aktuelnosti / UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU NA TEMELJU FAKTURE

UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU NA TEMELJU FAKTURE

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02 i 102/09), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

UPUTSTVO

O IZMJENAMA UPUTSTVA O

POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU

NA TEMELJU FAKTURE

 

Član 1.

U Uputstvu o pojednostavljenom carinskom postupku na temelju fakture (“Službeni glasnik BiH”, br. 2/10 i 26/12), u članu 6. tačka h) mijenja se i glasi:

“h) da na dan provjere podnijetog zahtjeva, u skladu sa članom 11. ovog Uputstva, nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, koje je UIO nadležna naplaćivati prema Zakonu o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjela prihoda i Zakonu o postupku indirektnog oporezivanja (u daljnjem tekstu: dug po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi).”

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:

“Član 11.

(Provjera duga i formalnih uvjeta zahtjeva)

(1) Nakon prijema zahtjeva za izdavanje odobrenja za pojednostavljeni postupak po fakturi iz člana 9. ovog Uputstva, Sektor za carine, kod nadležne organizacione jedinice UIO, prvo provjerava da li podnosilac zahtjeva ima neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u koju svrhu koristi obrazac zahtjeva iz novog Priloga 2. ovog Uputstva.

(2) Ako se u provjeri utvrdi da podnosilac zahtjeva ima neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, u tom slučaju, Sektor za carine postupa u skladu sa članom 13. stav (7) ovog Uputstva. U slučaju da podnosilac zahtjeva ima neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, navedeni uslov smatra se ispunjenim ako mu je, prije podnošenja zahtjeva, u skladu sa propisima o indirektnom oporezivanju, rješenjem UIO odobreno odgođeno plaćanje ili plaćanje istog u ratama i da je, ako mu je odobreno plaćanje istog u ratama, izmirio iznose rata dospjelih za plaćanje do dana provjere podnijetog zahtjeva.

(3) Ako se u provjeri utvrdi da podnosilac zahtjeva nema neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi, dalje Sektor za carine provjerava formalne uvjete zahtjeva, nakon čega, uredan zahtjev sa njegovim prilozima i provjerom duga, putem Odsjeka za kontrolu, dostavlja Grupi za kontrolu na daljnje postupanje u skladu sa članom 12. ovog Uputstva.”

Član 3.

U članu 13. stav (7) mijenja se i glasi:

“(7) Zahtjev se, bez daljnje provjere ostalih uvjeta, odbija i u slučaju kada podnosilac zahtjeva ima neizmirenog dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi.”

Član 4.

U članu 25. iza riječi “Prilog 2.”, riječi (Obrazac zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelih indirektnih poreza) zamjenjuju se riječima “(Obrazac zahtjeva za provjeru izmirenja dospjelog duga po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi).”

Član 5.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”.

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“ br 49/13 od 24.6.2013. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Ministarstvo privrede TK – Objavljen Javni poziv za subvencioniranje neto plaće

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane da je objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava …