Home / Aktuelnosti / Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće- Kanton Sarajevo

Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće- Kanton Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 17/19 od 25.04.2019. godine objavljena je Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće.

Ovom uredbom uređuju se uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja naknada i drugih materijalnih prava koja pripadaju državnim službenicima i namještenicima u kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama i drugim organima kantonalne uprave (u daljnjem tekstu: kantonalni organ uprave), koja nemaju karakter plaće, a čija visina i način ostvarivanja nisu u potpunosti regulisani Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zakon).

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 4/12, 25/14 i 21/18).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljianja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Uredbu možete preuzeti: http://www.feb.ba/wp-content/uploads/2019/04/Službene-novine-Kantona-Sarajevo.docx

About FEB dd

Pročitajte i ...

Kolektivni godišnji odmor do 31.8.2020. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 31.8.2020. …