Home / Aktuelnosti / ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE SU NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 27.01.2021. GODINE: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA, TRANSFERNE CIJENE, MRS-10 I DRUGE AKTUELNOSTI

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA OTVORENE SU NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 27.01.2021. GODINE: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA, TRANSFERNE CIJENE, MRS-10 I DRUGE AKTUELNOSTI

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVA FORMA OBRAZACA FINANSIJKSIH IZVJEŠTAJA
 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ”VELIKIM” I ”MALIM” STANDARDIMA
 • MRS 10 – DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM
 • IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE ZA 2020. GODINU

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 27.01.2021. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA 

Učesnicima webinara će se obratiti i predstavnici FIA-e, koji će sve učesnike upoznati sa novostima u vezi sa predajom finansijskih izvještaja, te sa novim obrascima za finansijsko izvještavanje.

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • NOVI način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Uputstvo FIA-e za popunjavanje obrazaca
 • Podnošenje obrazaca godišnjeg obračuna elektronskim putem
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci)
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Ispravljanje računovodstvenih pogrešakai uticaj na finansijuske izvještaje
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP (“mali standardi”)

 • Ko može primjnjivati “male standarde”?
 • Način prelaska na “male standarde”
 • Obrasci koji se podnose FIA-i
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 – Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica…
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans:
  • korist zaposlenika, isplata bonusa, 13-ta plaća…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacija,
  • stipendije,
  • razgraničenja i rezervisanja,
  • otpis potraživanja,
  • manjak,
  • zatezne kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
  • prodaja ispod nabavne vrijednosti…
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihod od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena na porezni bilans
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • Ko sve mora sačiniti izvještaj o transfernim cijenama?
 • Pojam povezanih lica
 • Princip poslovanja ”van dohvata ruke”
 • Metodologija izrade studije o transfernim cijenama
 • ”Puni” i ” skraćeni” izvještaj o transfernim cijenama
 • Pravilnik o transfernim cijenama vs OECD Smijernice

PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM

 • Obaveza podnošenja poreznih prijava elektronskim putem
 • Korištenje nPIS sistema
 • Uloga Porezne Uprave u pogledu stvaranja uslova za elektronsko podnošenje poreznih prijava
 • Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Obaveze plaćanja naknada i članarina za 2020. godinu
 • Oslobađanja plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama
 • Komunalna taksa – taksa na istaknutu firmu

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PROPISA I PRAKSE

 • Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH
 • Novi statistički izvještaj StatAneks
 • Aktuelne izmjene ostalih propisa

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 27.01. do 31.01.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 27.01. do 31.01.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Predstavnici FIA-e
 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Amra Rizvan
 • Dženita Peštek
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Komplet obrazaca za godišnji obračun

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Pročitajte i ...

Časopis April 2021

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …