Vijesti
Home / Aktuelnosti / ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA

DOHODAK

 

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11 i 7/13), u članu 4., iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5), koja glasi:

“5) učešća u nagradnim igrama i igrama na sreću.”

 

Član 2.

U članu 5., tačka 13), briše se.

 

Član 3.

U članu 6., iza tačke 13) dodaje se nova tačka 14), koja glasi:

“14) dobici ostvareni učešćem u nagradnim igrama koje organizuju privredna društva u propagandne svrhe, a koji se isključivo odnose na proizvod ili paket proizvoda iz vlastitog proizvodnog asortimana, ukoliko tržišna vrijednost takvog dobitka nije veća od 1.000,00 KM.”.

 

Član 4.

Iza člana 22. dodaje se podnaslov, koji glasi: “E. Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću” i član 23., koji glasi:

“Član 23.

(1) Dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini vrijednost svake pojedinačne nagrade ili dobitka ostvarenog učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću koji je dobitniku isplaćen u novcu, proizvodu/ ima, uslugama i/ili u pravima, osim nagrada i dobitaka iz člana 5. stav (1) tačka 10) i člana 6. stav (1) tačka 14) ovog zakona i dobitaka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 100,00 KM. (2) Osnovicu za obračun poreza na dobitke iz stava (1) ovog člana, čini svaki pojedinačno ostvareni dobitak čija je vrijednost veća od 100,00 KM, odnosno dobitak ostvaren učešćem u nagradnim igrama u skladu sa članom 6. stav (1) tačka 14) ovog zakona, čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000,00 KM.

(3) Ako se dobici sastoje od stvari, usluga i/ili prava, osnovicu poreza čini tržišna vrijednost stvari, usluga i/ili prava u momentu ostvarenja dobitka.

(4) Kod utvrđivanja dohotka iz stava (1) ovog člana, rashodi se ne odbijaju.”.

 

Član 5.

Iza člana 33. dodaje se podnaslov, koji glasi: “8. Obračun poreza na dohodak ostvaren učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću” i član 34., koji glasi:

“Član 34.

(1) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću iz člana 23. stav (1) ovog zakona, plaća se po odbitku primjenom stope 10%, bez prava na umanjenje osnovice za lične odbitke iz člana 24. ovog zakona.

(2) Porez na dohodak prema stavu (1) ovog člana, koji je utvrđen, obustavljen i uplaćen smatra se konačnom poreznom obavezom i porezni obveznik ovaj dohodak ne unosi u godišnju poreznu prijavu.

(3) Obračun i obustavu poreza na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću vrši organizator nagradnih igara odnosno priređivač igara na sreću pri svakoj isplati dobitka fizičkom licu koje je ostvarilo dobitak, a obustavljeni porez su dužni uplatiti do 15. odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je porez obustavljen.”.

 

Član 6.

U članu 37., iza stava (5), dodaje se novi stav (6), koji glasi:

“(6) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću plaća se prema prebivalištu fizičkog lica kojem je isplaćen dobitak ostvaren učešćem u nagradnoj igri i/ili igri na sreću, a kada se radi o fizičkom licu koje nema prebivalište na teritoriji Federacije obračunati i obustavljeni porez na ostvareni dobitak plaća se prema sjedištu isplatioca.”

Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ br. 65/13 od 23.8.2013. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o postupku podnošenja poreznih prijava

U “Službenim novinama FBiH”, broj 87/20 od 02.12.2020. godine, objavljena su izmjene i dopune sljedećih …