Home / Aktuelnosti / Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode

Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode

U “Službenim novinama FBiH”, broj 66/14 od 15.8.2014. godine, objavljen je Zakon o izmjenama zakona o visini zatezne kamate na javne prihode.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”. Zakon o izmjenama zakona prenosimo vam u cjelosti:

.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE

KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06 i 28/13) član 2b. mijenja se i glasi:

“Član 2b.

Podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih članom 2a. Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, te u cijelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do 31.12.2014., odnosno ukoliko se na njega odnosi  stav 3. člana 1. ovog zakona otpisat će se obračunata kamata.

Ako podnosioc zahtjeva izmiri glavni dug od 31.12.2014. do 30.06.2015. otpisat će se obračunata kamata u visini od 50%.

Pod obračunatom kamatom iz st. 1. i 2. ovog člana podrazumijeva se kamata obračunata na nepravovremeno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj  66/14 od 15.8.2014. godine

About FEB dd

Pročitajte i ...

Izmjena Pravilnika vezanih za sadržaj i formu finansijskih izvještaja

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 3/21 od 15.01.2021. godine objavljeni su pravilnici …