Home / Časopisi / 2007 / 2014 / Časopis juli/avgust 2014

Časopis juli/avgust 2014

casopis7814

.

S A D R Ž A J

 

1. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Politika oporezivanja duhana u BiH od  1.8.2014.

 • Nova etapa evolucije oporezivanja duhana, koja započinje 1.8.2014., stupanjem na snagu izmjena Zakona o akcizama u BiH, osim daljeg  usklađivanja strukture i definicija duhanskih prerađevina i pravila oporezivanja cigareta sa novim standardima EU, koji su na snazi od 2014.,  podrazumijeva i značajan rast oporezivanja rezanog duhana i ostalih duhana, kao i vezivanje rasta akciznog opterećenja sa rastom akciza na cigarete.

 

2. Obračun i uplata razlika akciza od 01.08.2014. godine promjene akciza/trošarina na duhanske prerađevine

 

3. Autori: Dr sc. Dinka Antić; Sanela Agačević, dipl. oec

 Naziv članka: Mjere u funkciji saniranja štete od poplava u FBiH i RS

 • Poslije nedavnih nesretnih poplava još uvijek se osjete posljedice, a vjerovatno će se taj uticaj osjećati duži vremenski period. Ranjiva smo mi država, ekonomski slaba pa ovim događajima još više oslabljena, a još dodatno uređenjem i nadležnostima iscjepkana. Ponekad se ne zna šta je u čijoj nadležnosti. Što se tiče fiskalnih mjera, one su donesene (neke su još uvijek „u razmatranju“) na entitetskim nivoima, u čijoj nadležnosti i jeste fiskalna politika. Ovim tekstom ćemo objediniti aktivnosti na polju aktuelnih fiskalnih mjera i politike FBiH i RS, ali i BiH u pogledu indirektnih poreza…

 

4. Autor: Persa Paić, dipl. ek.

 Naziv članka: Promjene u poreskoj regulativi Republike Srpske radi ublažavanja posljedica od poplava u maju 2014. godine

 • Republiku Srpsku su u drugoj polovini maja 2014. godine zahvatile nezapamćene poplave.  U poplavama je uništena  ili oštećena imovina pravnih i fizičkih lica, putevi i ostala infrastruktura  kao i imovina državnih organa i institucija. U cilju ublažavanja posljedica od poplava Narodna skupština Republike Srpske donijela  je u drugoj polovini juna  set zakona   čijim donošenjem se želi olakšati položaj poreskih obveznika koji su pretrpjeli štetu  u poplavama u maju 2014. godine  i    obezbijediti izvore finansiranja  za sanaciju nastale štete   kroz pomoć pravnim i fizičkim licima. U cilju smanjenja poreskog opterećenja poreskih obveznika koji su pretrpjeli štetu,  donesena je Izmjena i dopuna Zakona o posebnim republičkim taksama i izmjene  i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti…

 

5. Autor: Dr Asim Šaković

Naziv članka: Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Obaveze računovođa i revizora u sprečavanju pranja novca)

 • Donošenjem i objavljivanjem Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, br. 47/14) privodi se kraju reforma zakonodavnog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Donošenjem i objavljivanjem ovog zakona završen je jedan veći dio posla na potpunom usaglašavanju zakonodavnog okvira Bosne i Hercegovine za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti sa međunarodnim standardima iz ove oblasti (Preporuke FATF-a i Direktive Evropske unije). Zapravo ostalo je još samo da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ( oba njena doma, jer znamo da tu često imamo odložno, a nekad i suprotno djelovanje) usvoje izmjene u krivičnom zakonodavstvu (Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH), pa da se ovaj posao potpuno zaokruži…

 

6. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

 Naziv članka: Stečajni postupak i računovodstvene  promjene pravnih osoba u stečaju

 • Opće je poznato da je  već duže vrijeme prisutna opća nelikvidnost, pa su nad mnogim privrednim društvima otvoreni stečajni postupci, a očekivati je da će se i dalje mnoga privredna društva naći u poziciji nad kojima će se provoditi stečajni postupak. U formalnom smislu, stečaj je poseban sudski postupak koji se sprovodi nad imovinom platežno nesposobnim dužnikom. Stečajni postupak se vodi po Zakonu o stečajnom postupku   („Službene novine F BiH“ broj 29/03, 32/04 i 42/06). Stečajni postupak se provodi u cilju skupnog namirenja vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenjem njegove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima. U toku stečajnog postupka može se provesti i preustroj stečajnog dužnika, radi uređivanja pravnoga položaja stečajnog dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima, a osobito radi održavanja njegovog poslovanja…

 

7. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

 Naziv članka: Avaliranje mjenica

 • Mjenično jemstvo (aval) je pismena izjava na mjenici kojom neko pravno ili fizičko lice svojim potpisom jamči da će ono, ako to ne učini glavni mjenični dužnik, isplatiti mjenicu o roku dospijeća njenom zakonitom imaocu (povjeriocu). Avaliranjem jamac garantuje povjeriocu (npr. dobavljaču) da će obaveza glavnog mjeničnog dužnika biti izmirena o roku dospijeća mjenice. Bankarski aval mjenica se nudi i u našoj zemlji kao poseban bankarski proizvod. Ovaj aval je najkvalitetniji baš zato što je poslovna banka ta koja dobavljaču garantuje isplatu mjenične svote, što će se sigurno i desiti…

 

8. Autor: Doc. dr. Dragan S. Jović

 Naziv članka: O zateznoj kamatnoj stopi u Republici Srpskoj i njenoj visini

 • Ako se apstrahuje indirektan uticaj inflacije na visinu zatezne kamatne stope (ZKS), činjenica je da ona nije mijenjana zadnjih 13 godina. Određena je kao dnevna kamatna stopa, od 0,05%, što u metodu obračuna sa godinom od 365 dana daje ZKS na godišnjem nivou od 18,25%. Predmet ovoga istraživanja je nivo ZKS u Republici Srpskoj, a cilj nam je da odredimo, preporučimo, visinu ZKS u Republici Srpskoj, u obliku tačkaste i intervalne vrijednosti

 

9. Autor: Mr oec Mirna Pajević

 Naziv članka: Neprofitni sektor – specifičnosti u  poslovanju

 • Neprofitni sektor je po mnogo čemu poseban i specifičan u odnosnu na profitni, bolje reći privredni sektor. Osim osnovnog cilja, koji nije usmjeren na stvaranje dobiti, neprofitni sektor odlikuju specifičnosti u poslovanju, vođenju knjiga, organizaciji, kao i to da su mnoga pitanja i pravila „nedorečena“. Iz razloga važne uloge neprofitnog sektora u svijetlu nesretnih događaja koji su nas zadesili u prethodnom periodu, u ovom članku će se pokušati dati kratak osvrt na specifičnosti u poslovanju, počev od blagajničkog poslovanja i poslovanja preko žiro računa u neprofitnim društvima, isplate putnih troškova i dnevnica, obaveze fiskalizacije, PDV tretmana nevladinih organizacija i drugo…

 

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

 Naziv članka: Ekonomsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)

 • Ekonomsko udruženje slobodne trgovine (EFTA)jemeđunarodna organizacija, nastala tokom druge polovine prošlog vijeka. Kroz svoje postojanje bila je praćena turbulentnim promjenama. Zemlje članice su se vremenom mijenjale, ali je svrha njenog postojanja ostala ista – stvoriti slobodnu trgovinu proizvoda među članicama i uklanjanje ekonomskih barijera ulaska na druga tržišta. Ovim tekstom osvrnut ćemo se na sam početak osnivanja EFTA. Biće riječi o njenim  osnovnim karakteristikama, ciljevima i odnosima sa EEZ i EU kao značajnim međunarodnim organizacijama, te odnosom  naše zemlje, kao novije članice i ove organizacije…

 

11. Autori: Dr sci Ramiz Kikanović; Mr sci Melvedin Jašarević

 Naziv članka: Direktive Evropske unije u pogledu privrednih društava u BiH

 • Tržišnu privredu karakterizira utakmica većeg broja ponuđača raznih vrsta roba i usluga. Savremena preduzeća se na početku stoljeća suočavaju sa globalnim trendovima, odnosno sve većeg utjecaja tržišta i konkurencije na poslovanje. Prevazilaženja svih nedostataka evropskih ekonomija sastojao se u uspostavljanju zajedničkog evropskog tržišta (common market). U pravnom sistemu Europske unije, u zakonodavnom smislu i praktičnom djelovanju, preduzetnička i tržišna sloboda temelj su ekonomskog razvoja. Funkcionisanje unutrašnjeg ili jedinstvenog tržišta izraženo je kroz četiri osnovne slobode, odnosno načela: slobodi kretanja roba, slobodi kretanja lica, slobodi pružanja usluga i slobodi kretanja kapitala…

 

12. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Office bez papira – II dio

 • Dan je počeo kompliciranim promjenama u zakonodavstvu. Zbog toga su zaposlenici uskraćeni za određeno redovno vrijeme u kom obavljaju svoje poslove, i pri tome se trude maksimalno ubrzati sve radne procese da bi stigli odgovoriti zahtjevima klijenata. Usred cijele ove gužve fax prestaje funkcionirati, događaju se problemi tehničke prirode i jedan od vaših glavnih računara prestaje raditi. Cijeli dan se pretvara u jedan veliki haos u kojem se i najorganizovaniji osobenjaci teško snalaze. Ljuti smo što nemam rezervne fax rolne, ljuti smo što nemamo zamjenski uređaj, ljuti smo što nemamo rezervni računar i generalno možemo zaključi da je ovo momenat kada shvatamo koliko je kompletna usluga koju pružamo ovisna o (naizgled) tako malim i besmislenim stvarima. Ali, mogli smo sve raditi na lakši, jednostavniji, brži i efikasniji način. Kako?…

 

 13. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Godišnji odmor i pravo na regres

 • Pitanja poput „Da li zaposlenik ima pravo na godišnji odmor?“ i  „Da li zaposlenik ima pravo na regres?“, ukazuju na to da se približilo vrijeme godišnjih odmora. Upravo ovu situaciju „iskorištavaju“ mnogi poslodavci kako bi isplatili određeni neoporezivi iznos svojim uposlenicima (u vidu regresa). Mada postoje i oni drugi poslodavci koji po svaku cijenu ne žele isplatiti regres, dok zaposlenici insistiraju na istom. Tako da će u ovom tekstu biti detaljno pojašnjeno pravo zaposlenika na godišnji odmor i način korištenja istog, te na (ne)obavezu poslodavca da zaposleniku isplati regres…

 

14. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Odmori i odsustva u zakonu o radu

 • Odmori i odsustva svakako spadaju u jedno od osnovnih prava iz ugovora o radu, odnosno radnog odnosa. Kada govorimo o odmorima i odsustvima moramo znati da ima više različitih odmora i odsustva čija definicija je utvrđena Zakonom o radu. To su: odmor u toku rada, dnevni, sedmični i godišnji odmor. Odsustva sa rada dijelimo na odsustva uz naknadu plaće i odsustva sa rada bez naknade plaće (plaćena i neplaćena odsustva)…

 

15. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Nesreća na poslu i profesionalna bolest po Konvenciji o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom

 • Konvencija o socijalnom osiguranju sa Republikom Italijom je jedna od starijih Konvencija iz ove oblasti. Zaključena je 1957. godine, a stupila je na snagu četiri godine kasnije od kada se i primjenjuje. Pored Administrativnog sporazuma za provođenje Konvencije o socijalnom osiguranju  sa Republikom Italijom, bivša SFRJ zaključila je još šest aranžmana sa ovom državom, koji regulišu međusobne obaveze i prava korisnika iz socijalnog osiguranja. Zaključeni aranžmani imaju uglavnom finansijski karakter i preciziraju bilateralne odnose u ovoj oblasti…

 

16. Autor: Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

 Naziv članka: Neka obilježja penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

 • Svaka reforma pa i reforma penzijskog i invalidskog osiguranja dugoročan  i vrlo složen proces koji ima za cilj da pozitivno utiče na tržište kapitala odnosno ekonomiju u cjelini.  Oblast penzijskog i invalidskog osiguranja u svim državama ima veliki socijalni i ekonomski značaj, zato reformski procesi nisu samo vezani za države u tranziciji  kakva je i  Bosna i Hercegovina nego i za druge razvijene države, koje kroz reforme također žele da unaprijede svoj sistem penzijskog i invalidskog osiguranja…

 

17. Uputstvo za obračun, uplatu i prijavu naknade za plastične kese “tregerice”

 • U „Službenim novinama FBiH“, broj 09/14 od 05.02.2014. godine, objavljena je Uredba o naknadama za plastične kese tregerice, koja je stupila na snagu 12.02.2014. godine. U pomenutoj Uredbi propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja. U tekstu dajemo detaljno pojašnjenje načina obračuna, plaćanja, evidentiranja i izvještavanja naknade za plastične kese tregerice…

18. Savjetodavni servis

19. Saopštenja za primjenu propisa 

About FEB dd

Check Also

Časopis Januar 2022

  Budimo odgovorni prema sebi i jedni prema drugima te brinimo jedni za druge. U …