Home / Aktuelnosti / Izmjena uplatnog računa za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo

Izmjena uplatnog računa za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama FBiH”, broj 105/14 od 26.12.2014. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo izmjenu koja se odnosi na uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, 70% od ukupno obračunatog iznosa, za Kanton Sarajevo. Naziv banke:”Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-000-00274600-32”, zamjenjuje se brojem: “132-010-20148801-73”.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

.

U nastavku teksta dajemo Vam izmjenu i dopunu Pravilnika u cijelosti:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I

VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14 i 46/14, 60/14 i 65/14), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 17. Općinske naknade i takse, podtačka 17.4. Ostale naknade, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 3. dodaje se novi redni broj 4. koji glasi:

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

4.

Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana

722444

Dosadašnji redni broj 4. postaje redni broj 5.

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 43. Vitez, naziv banke: “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Bosna Bank International BH d.d. Sarajevo” i broj računa: “338-000-22000255-47” zamjenjuje se brojem: “141-437-53200045-23”.

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod B) Zavodi za zapošljavanje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalne službe za zapošljavanje, pod 2.9. Kanton Sarajevo, naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-000-00274600-32”, zamjenjuje se brojem: “132-010-20148801-73”.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …