Home / Aktuelnosti / Obrasci za periodično izvještavanje budžeta i budžetskih korisnika

Obrasci za periodično izvještavanje budžeta i budžetskih korisnika

Prema odredbama Zakona o budžetima u FBiH, Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH te drugih zakonskih i podzakonskih akata, budžeti u FBiH, kao i njihovi organizacioni dijelovi, te vanbudžetski fondovi, dužni su sačinjavati periodične finansijske izvještaje i dostavljati ih određenim nivoima vlasti i institucijama.

U nastavku dajemo obrasce za periodično izvještavanje, koje možete preuzeti klikom na link:

Naziv obrasca

Vrsta obrasca

Pregled prihoda, primitaka i finansiranja po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 1.

 

Rashodi i izdaci po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 2.

 

Posebni podaci o plaćama i o broju zaposlenih

Obrazac broj 3.

 

Posebni podaci o tekućim i kapitalnim transferima

Obrazac broj 4.

 

Klasifikacija rashoda i izdataka budžeta po vladinim funkcijama

Obrazac broj 5.

 

Registar doznaka iz tekuće rezerve budžeta

Obrazac broj 6.

 

Registar neizmirenih obaveza

Obrazac broj 7.

 

Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama

Obrazac broj 8.

 

Izvještaj o namjenskom utrošku transfera

Obrazac broj 9.

 

Izvještaj o izvršenju poslovnog plana javnog preduzeća

Obrazac broj JP

 

Budžetski korisnici koji imaju otvorene podračune u okviru Jedinstvenog računa Trezora, za namjenska sredstva dužni su sastavljati periodični i godišnji izvještaj i pismeno obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava.

Obrasci se dostavljaju u elektronskoj i pisanoj formi. Pored obrazaca dostavlja se i bruto bilans u elektronskoj formi (e-mailom), excel tabela.

Kantonalna ministarstva finansija i vanbudžetski fondovi Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju obrasce br. 3,4,5,7 i 8 u propisanim rokovima.

Obrazac JP popunjavaju javna preduzeća i dostavljaju nadležnom ministarstvu.

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …