Home / Aktuelnosti / SEMINAR: Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR: Godišnji obračun i porezne prijave za 2014. godinu

SEMINAR – Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

.

poziv januar 2015GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2014.

 • GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE
 • NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA
 • SPECIFIČNOSTI U TRGOVINI
 • POREZ PO ODBITKU
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

MOSTAR, 19.01.2015., Hotel Ero

ZENICA, 20.01.2015., Hotel Zenica

SARAJEVO, 21.01.2015., UNITIC Amfiteatar

TUZLA, 22.01.2015., Hotel Tuzla

BIHAĆ, 23.01.2015., Hotel Park

.

PROGRAM

 

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2014. GODINU

 • Obveznici, obrasci i rokovi
 • Obavještenje AFIP-a o  plaćanju naknade pri predaji izvještaja
 • Odluke koje se prilažu uz finansijske izvještaje
 • Ovjera i kontrola ovjere finansijskih izvještaja od strane nadležnih institucija
 • Knjiženje i radnje koje prethode izradi finansijskih izvještaja
 • Ispravke grešaka i događaji nakon datuma bilansa
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke
 • Specifičnosti utvrđivanja prihoda (donacije, kamate, dividende…)
 • Uticaj razgraničenja i rezervisanja na poslovni rezultat
 • Razlika između razgraničenja i rezervisanja
 • Porezno priznata rezervisanja
 • Oprihodovanje neiskorištenih rezervisanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata
 • Utvrđivanje sveobuhvatne dobiti
 • Isplata dobiti / pokriće gubitka
 • Obračuni posebnih naknada i članarina
  • Šume, vodne naknade, turističke zajednice, komore,  nesreće

SPECIFIČNOSTI U TRGOVINI

 • Utvrđivanje nabavne, prodajne i planske vrijednosti zaliha
 • Avansi i obaveza ispostavljanja avansne fakture
 • Knjiženje avansne fakture, različiti pristupi u praksi
 • Šta sa avansima koji se dugo nalaze na pozicijama potraživanja i obaveza?
 • Zalihe u tuđem skladištu i komisionu, specifičnosti evidentiranja
 • Usluge kao zaliha – obaveza evidentiranja prema MRS 2 – Zalihe
 • Posredovanja – trgovinska usluga i kako je evidentirati?
 • Obavezne evidencije i poslovne knjige u trgovini  i trgovinskim uslugama
 • Šta je sve,  a šta nije trgovinska usluga?
 • Količinski i finansijski rabat – razlike u knjiženjima
 • Rabat pri prodaji vs naknadni rabat
 • Specifičnost evidentiranja rabata u maloprodaji
 • Bonusi, gratis roba, potrošačke kartice – specifičnosti evidentiranja

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja  za 2014.
  • Račun prihoda i rashoda
  • Bilans stanja
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
  • Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta
  • Pomoćni  obrasci („A“ – „C“)

NOVI PROPISI IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Primjena nove Uredbe o računovodstvu sa osvrtom na „staru“ Uredbu
 • Primjena novog Pravilnika o knjigovodstvu  i kontnog plana sa osvrtom na „stari“ Pravilnik
 • Knjiženje transfernih davanja/primanja
 • Kako primijeniti klasifikaciju vladinih funkcija u FBIH –  Funkcionalna klasifikacija (COFOG)
 • Fiskalna odgovornost i budžetski korisnici
 • Interna akata budžetskih korisnika
 • Priprema dokumentacije za internu i eksternu reviziju
 • Uvođenje strateškog planiranja kod budžetskih korisnika

POREZNE PRIJAVE ZA 2014.

 • Utvrđivanje poreznih prijava po vrstama i rokovi
 • Usklađivanje  OLP evidencija sa GIP – 1022  i sačinjavanje i podnošenje GIP-1022
 • Pripreme za godišnje porezne prijave

ISKUSTVA I PROBLEMI  U VEZI SA POPUNJAVANJEM POREZNIH PRIJAVA

 • Lični odbici i porezna kartica
 • Usaglašavanje i kontrola svih podataka iz poreznih prijava
 • Mjesečne prijave MIP-1023 i PMIP-1024
 • Primjeri dostavljanje PMIP 1024  prije i poslije podnošenja  MIP 1023
 • Problemi kod prijave i podnošenja mjesečnih i godišnjih poreznih prijava za zaposlenika iz drugog entiteta

POREZ PO ODBITKU

 • (Ne)obaveza obračuna poreza po odbitku
 • Osnovica za obračun poreza po odbitku
 • Oporezivanje poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Obustava poreza po odbitku za nabavku softvera- mišljenje FMF
 • Oporeziva isplata dividende
 • Praktični prikaz prijavljivanja poreza po odbitku (P-OD obrazac)
 • Porez po odbitku porezno (ne)priznat rashod
 • Postupanja pri postojanju potpisanog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Praktičan prikaz „čitanja“ međudržavnog ugovora

AKTUALNE IZMJENE PROPISA

 • Registracija podružnica domaćih i stranih pravnih lica
 • Izmjene Pravilnika o dodjeljivanju ID brojeva i poreznoj registraciji
  • Razvrstavanje poslovnih subjekata prema klasifikaciji djelatnosti
  • Šta se podrazumijeva pod poslovnom jedinicom nerezidenta?
  • Potrebna dokumentacija za registraciju PJ nerezidenta
  • Slučajevi podnošenje Zahtjeva za odjavu iz registra
  • Novi obrazac prijave za registraciju

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Aktuelnosti u primjeni Zakona o zapošljavanju invalidnih lica
  • Uspostavljanje i vođenje evidencije o zaposlenim osobama sa invaliditetom
  • Način izvještavanja rokovi dostavljanja izvještaja Fondu
 • Taksa na naftne derivate – problemi praktične primjene
 • Skidanje određene grupe korisnika sa evidencije Zavoda za zapošljavanje

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Sanela Agačević                 Fuad Balta
Elma Peštović                     Denis Zukić
Mirna Pajević

 

NAPOMENA:
Predavanja za budžet će se održati u zasebnoj sali

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       120,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          150,00 KM
Za učesnike bez materijala                   100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Komplet obrazaca za godišnji obračun
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

About FEB dd

Check Also

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. …